Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo

17 września 2018

NR 166 (Wrzesień 2018)

Interpretacja Pzp w orzecznictwie KIO

265

Zgromadzenie Ogólne Krajowej Izby Odwoławczej, uchwałą nr 1/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r., przyjęło roczne sprawozdanie z funkcjonowania KIO, w celu przedłożenia go, na podstawie art. 172 ust. 3 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

Jest to jedno z ważniejszych sprawozdań w ponaddziesięcioletniej działalności Krajowej Izby Odwoławczej (KIO powołana została ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, Dz. U. Nr 82, poz. 560), gdyż podsumowuje pierwszy pełny rok kalendarzowy obowiązywania przepisów Prawa zamówień publicznych zmienionych ustawą nowelizującą z dnia 22 czerwca 2016 r., wdrażającą do polskiego porządku prawnego dyrektywy klasyczną i sektorową z dnia 26 lutego 2014 r. 
Analiza orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej z 2017 r. umożliwia przedstawienie interpretacji zmian legislacyjnych oraz funkcjonowania w praktyce nowych instytucji ustawowych. 
Stabilizacja interpretacji podstawowych pojęć i instytucji Pzp – napisano w informacji KIO za rok 2017 – takich jak treść SIWZ czy rażąco niska cena, którą wypracowała Izba w minionych latach, pozwala na skupienie się w prezentowanej Informacji na tworzącej się wykładni znowelizowanych przepisów. Recepcja nowych przepisów dokonana w orzecznictwie Izby ma istotne znaczenie dla bieżącej praktyki stosowania prawa oraz oceny osiągnięcia celów ostatniej nowelizacji Pzp. 
Informacja została podzielona na cztery części. W części pierwszej przedstawione zostały podstawy prawne funkcjonowania KIO, jej struktura i organy. W części drugiej – analiza działalności Izby w ujęciu liczbowym wraz z porównaniem z danymi dotyczącymi roku 2016. W części trzeciej – wybrane zagadnienia merytoryczne, które w sposób szczególny zaznaczyły się w orzecznictwie Izby i sądów okręgowych w 2017 r. W części czwartej – inne działania KIO w 2017 r., w tym jubileusz dziesięciolecia, działania dotyczące podnoszenia jakości orzecznictwa, konferencje naukowe, narady, szkolenia oraz współpraca z organami Unii Europejskiej i współpraca międzynarodowa.

Ważne!

Po raz pierwszy w informacji KIO przeanalizowana została problematyka podwykonawstwa, istotna zarówno na etapie oceny podmiotowej, jak i oceny oferty. Poruszono zagadn...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy