Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wygrać przetarg

25 czerwca 2018

NR 162 (Kwiecień 2018)

Rozliczenia w konsorcjum a VAT

0 196

Rozliczenia pieniężne między uczestnikami wspólnego przedsięwzięcia nie mogą być potraktowane jako czynności podlegające obłożeniu podatkiem od towarów i usług – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Wsprawie rozpoznanej przez Naczelny Sąd Administracyjny, w wyroku z dnia 8 czerwca 2017 r., sygn. akt: I FSK 1839/15, spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej VAT. 
Spółka ta, wraz z dwiema spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, założyła konsorcjum reprezentowane na zewnątrz w celu wyprodukowania i dostarczenia Ministerstwu Spraw Nadzwyczajnych Azerbejdżanu pojazdu specjalnego oraz przyczepy z pojemnikiem przeciwodłamkowym, a także przeprowadzenia w Azerbejdżanie szkolenia dla użytkowników końcowych. Spółka zwróciła uwagę, że umowa konsorcjum precyzyjnie określa podział obowiązków oraz kwotę wynagrodzenia przypadającego na każdego z konsorcjantów z tytułu wykonania swojego zadania w ramach przedmiotu kontraktu. Wszyscy członkowie konsorcjum, włącznie z liderem, byli podatnikami VAT. 
Zamawiającym i płatnikiem była firma, z którą lider konsorcjum podpisał umowę. Umowa konsorcjum przewidywała natomiast, że każdy członek konsorcjum pozostaje właścicielem swojej części przedmiotu umowy do chwili odbioru go przez końcowego użytkownika w Azerbejdżanie. Faktura zbiorcza i specyfikacja stanowiąca załącznik nr 1 do tej faktury określały wartość współwłasności przedmiotu umowy, przypadającą na każdego z konsorcjantów. Każdy z nich udzielał również we własnym zakresie gwarancji na swoją część przedmiotu umowy.
Spółka podkreśliła jednocześnie, że ustalono następujący sposób rozliczeń: każdy z członków konsorcjum, oprócz lidera konsorcjum, wystawia fakturę na swoją część przedmiotu zamówienia, adresowaną bezpośrednio do zamawiającego i przesyła je do lidera. Lider konsorcjum wystawia na podstawie tych faktur cząstkowych fakturę zbiorczą, uwzględniającą również swoją część przedmiotu zamówienia. 

Ważne!

Według spółki wszystkie faktury są fakturami eksportowymi z zerową stawką VAT. Zamawiający otrzymuje tylko od lidera konsorcjum fakturę zbiorczą wraz z załącznikiem (specyfikacją) wskazującym, jaka część faktury przypada na każdego z członków konsorcjum. Po przekazaniu towaru poza Unię Europejską lider przesyła pozostałym członkom konsorcjum komunikat potwierdzony przez siebie za zgodność z oryginałem i rozlicza się z nimi ze środków otrzymanych od zamawiającego według specyfikacji dołączonej do faktury zbiorczej. W przychodach podatkowych i ewidencji sprzedaży VAT członkowie i lider konsorcjum uwzględniają tylko swoją część przedmiotu zamówienia, wyszczególnioną w załączonej do faktury specyfikacji.

W związku z powyższym spółka zapytała, czy lider konsorcjum prawidłowo księguje fakturę zbiorczą, uwzględniając w przychodach podatkowych i ewidencji sprzedaży VAT jedynie swoją część przedmiotu zamówienia, wyszczególnioną w załączonej do faktury specyfikacji, pomimo że faktura opiewa na całość przedmiotu zamówienia.
Stanowisko spółki opierało się na założeniu, że skoro w żadnym momencie część przedmiotu umowy przypadająca na każdego z członków konsorcjum nie staje się własnością innego członka konsorcjum ani jego lidera, to postępowanie takie jest prawidłowe. Ponadto zwróciła uwagę, że konsultacje przeprowadzone z innymi eksporterami w Unii Europejskiej, eksportującymi skomplikowane systemy jako współwłasność kilku konsorcjantów, potwierdzają prawidłowość postępowania w wyszczególnionym przypadku.

Odmienne zdanie ministra

Minister finansów uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. W uzasadnieniu interpretacji wskazał, że konsorcjum jest umową gos...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy