Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak udzielać zamówień

20 maja 2018

NR 160 (Luty 2018)

Samooczyszczenie w praktyce

0 1357

Czynności zamawiającego podejmowane w toku postępowania o zamówienie publiczne powinny przede wszystkim zmierzać do skutecznego udzielenia zamówienia (zawarcia umowy), poprzedzonego wyborem wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, a nie wyborem jakiegokolwiek wykonawcy. Dlatego kwestie związane z wykluczeniem wykonawcy muszą być prawidłowo rozumiane oraz stosowane zarówno przez zamawiającego, jak i wykonawców.

Prktyka pokazuje, że prawidłowego rozumienia i stosowania przepisów dotyczących wykluczenia wykonawcy nie ułatwiają znowelizowane w tym zakresie, w roku 2016 regulacje ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

POLECAMY

Podkreślić należy, że duże trudności ujawniają się podczas zastosowania i oceny instytucji tzw. samooczyszczenia (ang. self-cleaning). Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20 (prawie wszystkie przesłanki obligatoryjne) lub ust. 5 (wszystkie przesłanki fakultatywne), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności. Od ich skuteczności (wiarygodności) zależy, czy przejdzie pozytywnie weryfikację w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Co istotne, procedura samooczyszczenia nie ma zastosowania, jeżeli wobec wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Informacje na temat samooczyszczenia wykonawca powinien przedstawić, co do zasady, w oświadczeniu własnym składanym wraz z ofertą albo wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, np. w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia (JEDZ). Przepisy ustawy Pzp nie zawierają wzoru, katalogu środków naprawczych, których podjęcie należy wykazać, aby można było powołać się na spełnienie przesłanki uniemożliwiającej wykluczenie z postępowania. Wskazano jedynie ogólnie (rodzajowo) okoliczności mogące stanowić takie dowody, a mianowicie:

 • dowody na to, że podjęte przez wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
 • udowodnienie naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
 • wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpraca z organami ścigania,
 • podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.

Ważne!

Stopień szczegółowości wyjaśnień zależy więc każdorazowo od danej sytuacji. Z tego względu także wyjaśnienia podlegają ocenie z uwzględnieniem wszelkich okoliczności sprawy.

Uzasadnione wydaje się zatem przyjęcie, że wykonawca może wykazać podjęcie środków mających świadczyć o jego rzetelności, np. poprzez złożenie pisemnego oświadczenia pokrzywdzonego o zrekompensowaniu szkody, dowodu uiszczenia grzywny, zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego, dokonania przelewów wraz z notami obciążeniowymi na kwoty odpowiadające karom umownym lub złożenie oświadczenia inwestora o treści potwierdzającej, że szkoda została w całości naprawiona.

Ważne!

Dowód podjęcia konkretnych środków technicznych może przykładowo stanowić kupno niezbędnych maszyn, urządzeń, zmiana technologii produkcji. Za środki organizacyjne i kadrowe, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszemu nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy, uznaje się np. wyciągnięcie konsekwencji dyscyplinarnych wobec osób winnych popełnienia wykroczenia w postaci rozwiązania umowy o pracę, zatrudnienie dodatkowych specjalistów.

Zamawiający, stosownie do treści art. 24 ust. 9 Pzp, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, powinien zatem każdorazowo indywidualnie ocenić dowody wykazane przez wykonawcę. Jeżeli uzna je za wystarczające, wykonawca nie podlega wtedy wykluczeniu.

Terminy wykluczenia

Przy podejmowaniu decyzji o wykluczeniu wykonawcy z uwzględnieniem faktu, że nie wszystkie przesłanki mogą być objęte samooczyszczeniem, zamawiający powinien pamiętać, że do wykluczenia może dojść, ale tylko w terminach określonych w art. 24 ust. 7 Pzp, które przedstawia poniższa tabela.

Przesłanka wykluczenia z ustawy Pzp Termin wykluczenia
art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa  w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a–c jeżeli nie upłynęło pięć lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia

art. 24: 

 • ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione  w ust. 1 pkt 13 lit. d
 •  ust. 1 pkt 15
 •  ust. 5 pkt 5–7
jeżeli nie upłynęły trzy lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia, lub od dnia, w którym  decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna
art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4 jeżeli nie upłynęły trzy lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia
art. 24 ust. 1 pkt 21 jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie  orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne
art. 24 ust. 1 pkt 22 jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

Z przywołanych przepisów art. 24 ust. 8 i 9 Pzp wielu wywodzi, że wynika z nich dodatkowy warunek wykluczenia w postaci umożliwienia wykonawcy przedstawienia dowodów na samooczyszczenie. Wywód taki, o ile potraktujemy go na zasadzie tzw. zero-jedynkowej, wydaje się jednak zbyt daleko idący. Takie założenie o braku automatyzmu w wezwaniu do przedstawienia dowodów na samooczyszczenie znajduje potwierdzenie w szczególności w najnowszym orzecznictwie KIO. Zauważalny jest nacisk na potrzebę indywidualnego podejścia do kwestii samooczyszczenia. Można wyróżnić w tym zakresie dwa główne, ale nie jedyne, stanowiska mogące być wskazówką dla zamawiającego i wykonawcy, w jaki sposób w praktyce podchodzić do samooczyszczenia.

Dwa stanowiska

W pierwszym stanowisku zwraca się uwagę, że z art. 24 ust. 8 Pzp z uwagi na użyte w nim określenie „wykonawca może” nie wynika bezwzględny obowiązek zamawiającego wezwania wykonawcy do przedstawienia dowodów na samooczyszczenie (zob. np. wyrok KIO z dnia 19 września 2017 r., sygn. akt: KIO 1829/17). KIO wskazuje wprawdzie, że wydawać się może, iż inicjatorem wezwania powinien być zamawiający jako podmiot posiadający wiedzę o zamiarze wykluczenia wykonawcy, ale wniosek taki nie może abstrahować od konkretnego stanu faktycznego.

W rozpatrywanej sprawie okolicznością uzasadniającą zwolnienie zamawiającego z obowiązku omawianego wezwania było posłużenie się przez wykonawcę nieprawdziwymi informacjami (w szczególności identyczną informacją o dacie realizacji zamówienia), podobnie jak to miało miejsce w poprzednim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonym przez zamawiającego.

Z art. 24 ust. 8 Pzp, z uwagi na użyte w nim określenie „wykonawca może”, nie wynika bezwzględny obowiązek zamawiającego wezwania wykonawcy do przedstawienia dowodów na samooczyszczenie.

Przykład z wyroku KIO 1829/17W ocenie KIO wykonawca mógł niezwłocznie po posłużeniu się takimi informacjami samodzielnie wyjaśnić zamawiającemu okoliczności złożenia oferty z nieprawdziwymi danymi i przedstawić dowody, że podjął określone środki i działania, które mają zapobiec takim sytuacjom w przyszłości.

W przetargu na zaprojektowanie i instalację systemu miejskiego monitoringu zamawiający wymagał wskazania dwóch osób z niezbędnymi uprawnieniami, które wykonały co najmniej dwa projekty sieci monitoringu. Jeden z projektów podanych przez wykonawcę wzbudził wątpliwości, ponieważ już we wcześniejszym przetargu był podany, a wykonawca nie był w stanie udowodnić jego wykonania i został wtedy wykluczony. KIO doszła do przekonania, że skoro wykonawca po raz kolejny zdecydował się, opisując doświadczenie zawodowe personelu, powołać na zamówienie, którym posłużenie się stanowiło już przyczynę wykluczenia z wcześniejszego postępowania, to powinien był ustalić w sposób niebudzący wątpliwości kwestię osoby, która je wykonała. Tłumaczenie, że opisując doświadczenie osobiste projektantów, którymi dysponuje, polegał jedynie na informacjach przekazanych przez te osoby stanowi przejaw braku zachowania należytej staranności w stopniu rażącym.

Przepisy ustawy Pzp nie zawierają wzoru, katalogu środków naprawczych, których podjęcie należy wykazać, aby można było powołać się na spełnienie przesłanki uniemożliwiającej wykluczenie z postępowania.

Gdyby zamawiający samodzielnie nie zweryfikował prawdziwości informacji zawartych w wykazie osób, doszłoby do wyboru oferty tego wykonawcy i udzielenia mu zamówienia. Przedstawione informacje wprowadzające zamawiającego w błąd mogły więc mieć (potencjalnie) istotny wpływ na jego decyzje w postępowaniu.

Drugie stanowisko, nieco odmienne, ale – jak można założyć – wynikające z innej sytuacji faktycznej, zostało zaprezentowane np. w wyroku KIO z dnia 9 lutego 2017 r., sygn. akt: KIO 163/17, w kwestii wykluczenia wykonawcy z powodu wkroczenia zawodowego. Otóż uznano, że w sytuacji, gdy zamawiający uważa, iż wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego i błędnie wypełnił JEDZ, powinien wezwać go w trybie art. 26 ust. 3 Pzp do poprawienia JEDZ, a także do uzupełnienia rubryki tego oświadczenia dotyczącej samooczyszczenia, umożliwiając wykonawcy przedstawienie ewentualnych dowodów w ramach procedury samoczyszczenia.

Przepis art. 24 ust. 8 Pzp nie wskazuje na moment złożenia oferty jako jedyny,  w którym wykonawca może  przedsięwziąć środki zaradcze czyniące  samooczyszczenie skutecznym.

W ocenie KIO za wypełnienie tych obowiązków nie można uznać wezwania do złożenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 4 Pzp, z którego nie wynika w sposób jednoznaczny, że zamawiający wzywa do poprawienia lub uzupełnienia oświadczenia JEDZ ani że uznaje, że zachodzą wobec wykonawcy okoliczności z art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp. W piśmie tym zamawiający wezwał jedynie do złożenia wyjaśnień, dlaczego w części III JEDZ dla wykonawcy DG zaznaczono, iż wykonawca ten nie jest winien poważnego wykroczenia zawodowego, w sytuacji gdy w 2016 r. konsorcjum, w skład którego on wchodził, miało nieterminowo wykonywać prace, realizować je przez osoby niezgłoszone, że naliczono kary umowne i że miał miejsce fakt wykonania zastępczego. 

Z wezwania tego zatem nie wynikało w sposób jednoznaczny, że zamawiający wzywa wykonawcę do poprawienia lub uzupełnienia oświadczenia JEDZ ani że uznaje wykonawcę winnym poważnego wykroczenia zawodowego w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp.

Ważne!

Zamawiający poprosił jedynie wykonawcę o ujawnienie motywów wypełnienia dokumentu JEDZ i ten sprostał tak sformułowanemu wezwaniu. Postępując literalnie zgodnie z jego treścią, podał przyczyny wypełnienia oświadczenia JEDZ. W tej sytuacji nie można było się zgodzić ze stanowiskiem zamawiającego, który w uzasadnieniu wykluczenia wskazał, jakoby miał jednoznacznie stwierdzić rażące niedbalstwo w wykonaniu umów. Na żadnym bowiem etapie postępowania przed wykluczeniem wykonawcy zamawiający nie zakomunikował mu takiego stanowiska. W konsekwencji uznano, że zamawiający naruszył art. 26 ust. 3 Pzp przez zaniechanie wezwania wykonawcy do poprawienia i uzupełnienia oświadczenia JEDZ, a także art. 24 ust. 8 i 9 Pzp przez uniemożliwienie wykonawcy przedstawienia dowodów na tzw. samooczyszczenie. 

Przykład z wyroku KIO 2151/17

Podobnie w wyroku KIO z dnia 30 października 2017 r., sygn. akt: KIO 2151/17, zwrócono uwagę, że skoro ustawodawca wprost nie wyłączył możliwości uzupełnienia oświadczenia JEDZ w części d...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy