Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kontrola Prezesa UZP

18 stycznia 2019

NR 170 (Styczeń 2019)

Skuteczne zastrzeżenie

0 36

Przedmiotem kontroli uprzedniej przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, sygnowanej KU/154/18/DKZP, było postępowanie na roboty związane z budową magistrali wodociągowej, prowadzone przez miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w trybie przetargu nieograniczonego według procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Pzp.

Postępowanie wszczęto w kwietniu 2018 r. w ramach zamówienia sektorowego prowadzonego przy wykorzystaniu środków UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI”.

Po przeprowadzeniu kontroli tego postępowania, na podstawie art. 161 ust. 1 w zw. z art. 169 ust. 1 i 2 pkt 1 Pzp, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 171 ust. 1 pkt 2 Pzp, stwierdził naruszenie art. 8 ust. 3 Pzp oraz art. 8 ust. 1 Pzp w zw. z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą znk – przez uznanie za skuteczne zastrzeżenie jako tajemnicy przedsiębiorstwa wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia oraz dokumentu pn. „Opis doświadczenia osób wyznaczonych przez wykonawcę do realizacji zamówienia”, złożonych przez wykonawcę konsorcjum firm Po i Pr. 

Charakter tajemnicy

Z analizy dokumentacji kontrolowanego postępowania wynika, iż wykonawca konsorcjum firm Po i Pr wraz z ofertą przedłożył dokument pn. „Opis doświadczenia osób wyznaczonych przez wykonawcę do realizacji zamówienia” jako załącznik nr 4. Ponadto zastrzegł w ofercie strony od 107 do 115 zawierające wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, oraz zobowiązania podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby, jako tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Uzasadniając powyższe, stwierdził, że: wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie, niewątpliwie spełnia wszystkie przesłanki tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie można mu odmówić rzeczonego charakteru, bowiem biorąc pod uwagę profil działalności przedsiębiorstwa oraz wiedzę fachową jego pracowników, zamówienie niewątpliwie przedstawia wartość nie tylko dla wykonawcy, ale także według obiektywnych kryteriów.

Powyższa informacja ma charakter organizacyjny w rozumieniu ustawy, a wykonawca podjął niezbędne działania, by zachować ich poufność. Ponadto z informacji utajnionych wynikają podstawowe działania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa i jego strategią gospodarczą. Podanie do publicznej wiadomości zastrzeżonych danych mogłoby zaszkodzić interesom wykonawców i naruszyć relacje konkurencyjne. Może także prowadzić do uzyskania przez przyszłych potencjalnych kontrahentów wykonawcy wiedzy, która może być wykorzystana do podejmowania prób współpracy niezgodnych z zasadami wykonawcy, a które w przypadku ich powodzenia mogłoby skutkować trudnymi do wyobrażenia kon-
sekwencjami finansowymi.

W dalszej części wyjaśnień wykonawca powołał się na orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej. 

Wyjaśnienia zamawiającego

W toku prowadzonej kontroli, pismem z 21 września 2018 r., zamawiający został poproszony o udzielenie wyjaśnień, czy w toku postępowania wykonawcy zwracali się do zamawiającego z prośbą o odtajnienie załącznika nr 4: „Opis doświadczenia osób wyznaczonych przez wykonawcę do realizacji zamówienia” przedłożonego przez konsorcjum firm Po i Pr. W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszono o przesłanie pism wykonawców wraz z odpowiedzią zamawiającego. Jednocześnie oczekiwano wyjaśnienia, czy zamawiający odtajnił „Opis doświadczenia osób wyznaczonych przez wykonawcę do realizacji zamówienia”. 

W odpowiedzi na powyższe, w piśmie z 25 września 2018 r. zamawiający udzielił wyjaśnień: W toku postępowania żaden wykonawca oraz inne podmioty nie zwracały się...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy