Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kontrola Prezesa UZP

11 czerwca 2019

NR 175 (Czerwiec 2019)

Spóźniona zmiana umowy

332

W wyniku oznaczonej symbolem KND/23/18/DKZP kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Prezesa UZP na podstawie art. 161 ust. 1 w zw. z art. 165 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) obowiązującej w dniu wszczęcia postępowania, w procedurach zamówienia na przebudowę drogi stwierdzono m.in. naruszenie przepisów związanych ze zmianą umowy.

Kontrola wykazała naruszenie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, które dotyczyło zmiany umowy nr ZP.271.01.2017/02/17 w sprawie realizacji zamówienia
dokonanej aneksem nr 2/2017, polegającej na zmianie technologii wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie określonej nawierzchni, związanej 
m.in. z zaniechaniem wykonania na drodze siatki wzmacniającej na łączeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej z poszerzonymi jezdniami. Ponadto naruszono art. 144 ust. 1c Pzp przez zaniechanie zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych – po dokonaniu wskazanej wyżej zmiany. Z kolei art. 67 ust. 1a w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp naruszono przez zaniechanie wskazania w opisie zamówienia podstawowego w dokumentacji postępowania zakresu robót budowlanych i warunków, na jakich roboty te miały być udzielane, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane w gminie K. polegające na przebudowie drogi powiatowej na odcinku o długości 3,75 km, między miejscowościami Mł. i S. oraz remoncie drogi wewnętrznej w miejscowości M. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikał z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR). Wymieniona dokumentacja techniczna stanowiła załącznik nr 9 do SIWZ. Jak wynika z kosztorysu nakładczego, w zakresie wzmocnienia i wyrównania istniejącej nawierzchni przewidziano wzmocnienie na łączeniu po 0,5 m nawierzchni bitumicznych przy użyciu geosyntetyków (w ilości 5620,00 m2 – pkt 67 d. 4) oraz wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym – 50 kg/m2 – na szerokość siatki wzmacniającej w ilości 281,00 t (70 d. 4). 

POLECAMY


Aneks i uzgodnienia


Zamawiający zawarł z wykonawcą XY wymienioną wyżej umowę, podpisaną 3 marca 2017 r., na kwotę 2 378 500,20 zł.
Natomiast 3 lipca 2017 r. podpisano aneks nr 2/2017 do tej umowy, w którym wskazano: Uwzględniając przesłanki przewidziane w § 13 ust. 2 w zw. z § 13 ust. 6 umowy oraz w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy (…) Prawo zamówień publicznych (…) w zawartej umowie o udzielenie zamówienia publicznego (…) wprowadza się następujące zmiany: 
1. W szczegółowym zakresie robót wynikającym z dokumentacji projektowej (tj. projektu budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu do umowy oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego) wprowadza się zmiany zakresu i wartości robót, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzonych zmian – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego aneksu. 
2. Paragraf 7 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie: Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i określa się na kwotę: netto 2 009 835,63 PLN, plus podatek VAT 23%, kwota brutto: 2 472 097,82 PLN (…), w tym wynagrodzenie z tytułu wykonanych robót dodatkowych w stosunku do zamówienia podstawowego wynosi: netto 76 095,62 PLN, plus podatek VAT 23%, kwota brutto: 93 597,62 PLN (…). 

W protokole robót zaniechanych z 31 lipca 2017 r. w pkt 7 wskazano pozycje 1, 6, 7 i 8, tj. roboty związane z zaniechaniem położenia siatki wzmacniającej: 
1) poz. 21 d. 1 – Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm, z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km – 2310 m2 – 4620 zł netto; (…) 
6) poz. 66 d. 4 – Skropienie nawierzchni asfaltem – 5620 m2 – 3372,00 zł netto; 
7) poz. 67 d. 4 – Wzmocnienie na łączeniu po 0,5 m nawierzchni bitumicznych przy użyciu geosyntetyków – 5620 m2 – 22 480,00 zł netto; 
8) poz. 70 d. 4 – Wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej mieszanką mineralno-asfaltową, z wbudowaniem mechanicznym – 50kg/m2 – na szer. siatki wzmacniającej – 281 t – 49 315,50 zł netto.

W uzasadnieniu zaniechania robót w ww. protokole wskazano: Punkty 1, 6, 7 oraz 8 – roboty związane z wykonaniem poszerzeń istniejącej nawierzchni – wykonawca zrezygnował z robotami związanymi [zapis oryginalny – przyp. kontrolera] z układaniem siatki wzmacniającej ze względu na utrudnienia takie jak fałdowanie się siatki, powstanie dużych nierówności i odkształceń na nowo układanej warstwie wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej. Natomiast w protokole robót dodatkowych z 31 lipca 2017 r. w pkt 4 wskazano: poz. 69 d. 4 – Wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej mieszanką mineralno-asfaltową, z wbudowaniem mechanicznym – 50 kg/m2 – 280 t – 49 140,00 zł netto. 

Jak wynika z pisma „Ostateczne uzgodnienia dotyczące przebudowywanej drogi nr 2112E relacji Mł.–K.” z 12 lipca 2017 r.: W związku z zaistniałą sytuacją, czyli popełnieniem błędu ze strony wykonawcy XY polegającego na niepołożeniu siatki wzmacniającej na łączeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej z poszerzeniami jezdni, Wójt Gminy (…) oraz Prezes (…) uzgodnili, że udzielona zostanie gwarancja na przebudowywaną drogę na okres 3 lat po zakończeniu umownego okresu rękojmi, tj. od dnia 29 sierpnia 2022 r. 
do dnia 28 sierpnia 2025 r. W przypadku pojawienia się ewentualnych pęknięć na łączeniach drogi w okresie gwarancji pozostaje druga możliwość napraw, czyli frezowanie warstwy asfaltu i położenie siatki pod warstwę wiążącą i ścieralną na łączeniach drogi. Ostatecznie ustalono: wykonawca położył warstwę wiążącą o około 1–2 cm grubszą, aniżeli zawiera to projekt, oraz położył warstwę ścieralną o projektowanej grubości 5 cm. Z kosztów drogi odliczona zostanie kwota 80 787,50 zł netto za niewbudowaną siatkę oraz zostanie udzielona gwarancja na okres 3 lat po okresie zakończenia rękojmi na pęknięcia drogi na poszerzeniu drogi, tj. w miejscach pierwotnie projektowanej siatki. 

Wykonawca przedłożył kartę gwarancyjną w powyższym zakresie, wskazując: (…) Wykonawca udziela dodatkowej gwarancji na ewentualne powstanie pęknięć na połączeniu jezdni z poszerzeniem drogi na wykonany przedmiot zamówienia na okres 3 lat, tj. od dnia 29 sierpnia 2022 r. do dnia 28 sierpnia 2025 r. Strony umowy zgodnie ustalają, iż w ostatnim miesiącu gwarancji dokonają przeglądu przedmiotu umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego.

 

Ważne

Podsumowując powyższe ustalenia, wykonawca zobowiązał się zmniejszyć koszt wykonania o 80 787,50 zł netto, w której to kwocie mieściła się należność za wy-
równanie istniejącej nawierzchni asfaltowej mieszanką mineralno-asfaltową, z wbudowaniem mechanicznym – 50kg/m2 na szerokości siatki wzmacniającej 
– poz. 69 kosztorysu, natomiast w protokole robót dodatkowych wskazano jako dodatkowe do wykonania wyrównania istniejącej nawierzchni asfaltowej mie-
szanką mineralno-asfaltową, z wbudowaniem mecha-
nicznym – 50kg/m2 – 280t o wartości 49 140,00 zł netto 
– poz. 70 kosztorysu. Wskazane wykonanie w odmienny sposób niż przewidziany w projekcie i kosztorysie wzmocnienia nawierzchni drogi wynikało z przyczyn zależnych od wykonawcy XY, który zaniechał wykonania tego elementu w sposób opisany w dokumentacji. 

 

Przesłanki w umowie


Dokonując zmian umowy, strony powołały się na przesłanki określone w § 13 ust. 3 w zw. z § 13 ust. 6 umowy. Zgodnie z § 13 ust. 3 umowy zmiana umowy może dotyczyć: 

 1. zastosowania innych niż przewidziane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót technologii, materiałów, urządzeń oraz rozwiązań projektowych i funkcjonalnych w ramach zatwierdzonego projektu budowlanego; 
 2. aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny; 
 3. zmiany rozwiązań projektowych z uwagi na wykryte w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wady i usterki;
 4. zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych; 
 5. zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych;
 6. rezygnacji z wykonania części robót budowalnych. 

Jednocześnie, stosownie do postanowień § 13 ust. 6 umowy – zmiany, o których mowa w ust. 3 mogły zostać dokonane, jeżeli uzasadniają to zaistniałe niżej wymienione okoliczności: 

1) korzyści materialne, organizacyjne, funkcjonalne lub eksploatacyjne skutkujące obniżeniem kosztu wykonania robót, obniżeniem kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu lub podniesieniem wydajności urządzeń oraz usprawnieniami w trakcie użytkowania obiektu;

2) zmiana obowiązujących przepisów, która nastąpiła w trakcie realizacji zamówienia, mająca wpływ na wykonanie przedmiotu umowy; 

3) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót;

4) wady lub usterki dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, bez usunięcia których nie jest możliwa prawidłowa i zgodna ze sztuką budowlaną realizacja przedmiotu umowy;

5) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez zamawiającego lub innego wykonawcę zatrudnionego przez zamawiającego na terenie tej samej budowy; 

6) zaistnienie nieprzewidzianych warunków uniemożliwiających realizację umowy: 

 • geologicznych polegających na wystąpieniu gruntów słabonośnych, zmienności warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu wykonywanych robót budowlanych, wystąpieniu wód gruntowych powyżej zaprojektowanego poziomu posadowienia, zagrożeń związanych z osuwiskami, kurczeniem i pęcznieniem gruntu, 
 • niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak niekorzystne temperatury, nagłe i intensywne opady śniegu, deszczu, gradu, porywiste wiatry, zanieczyszczenie powietrza, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy, 
 • hydrologicznych polegających na wezbraniach wód w rzekach, powodziach, opadach deszczów nawalnych, roztopach, zatorach, 
 • przerw w dostawie nośników energii elektrycznej lub wody trwających powyżej trzech dni;

7)  działanie siły wyższej. 

Aneks nr 2/2017 z 3 lipca 2017 r. do ww. umowy nie określał precyzyjnie, jakie punkty z ust. 3 i 6 w § 13 umowy stanowiły podstawę do jego zawarcia. Zamawiający w wyjaśnieniach wskazał: Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego możliwość wprowadzenia zmian do umowy została przewidziana w treści umowy. Zmiany mogły dotyczyć zarówno rozwiązań technologicznych i zastosowanych materiałów, jak również rezygnacji z wykonania części robót budowlanych. W związku z powyższym w dniu 3 lipca 2017 r. zawarto aneks nr 2 do umowy o roboty budowlane (...), na podstawie którego do szczegółowego zakresu robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej 
(tj. projektu budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowanych, kosztorysu do umowy oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego) wprowadzono zmiany zakresu i wartości robót, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzonych zmian. 

Ważne

Z wyjaśnień tych wynika, iż strony, podejmując decyzję o zmianie umowy, miały na uwadze dwie przesłanki opisane w § 13 ust. 3 umowy, tj. zastosowanie innych niż przewidziane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót technologii, materiałów, urządzeń oraz rozwiązań projektowych i funkcjonalnych, w ramach zatwierdzonego projektu budowlanego, oraz rezygnację z wykonania części robót budowalnych. 

 

Sporna rezygnacja


Z dokumentacji przekazanej do kontroli doraźnej wynika, iż w tym stanie faktycznym nie można uznać przesłanki określonej w umowie jako rezygnację z wykonania części robót budowalnych, za podstawę do zawarcia aneksu, gdyż w przypadku tym zamawiający nie zrezygnował całkowicie z wykonania części robót budowlanych, a strony wprowadziły zmianą umowy rozwiązanie zamienne, tj. położenie dodatkowej warstwy wiążącej 1–2 cm grubszej, aniżeli zawierał projekt budowlany, i projektowaną warstwę ścieralną o grubości min. 5 cm. Rezygnacja bowiem z siatki wzmacniającej została zastąpiona rozwiązaniem, które zdaniem zamawiającego i wykonawcy miało zapewnić odpowiednią trwałość remontowanej drogi. 

Zgodnie z powyższym, zastosowaną przesłanką, określoną w umowie, powinna być możliwość zmiany umowy określona w § 13 ust. 3 pkt 1 umowy, tj. zastosowanie innych niż przewidziane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót technologii, materiałów, urządzeń oraz rozwiązań projektowych i funkcjonalnych w ramach zatwierdzonego projektu budowlanego. Powyższa zmiana dotyczy technologii i materiałów wykorzystanych do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. Niewątpliwie w tym przypadku materializuje się również przesłanka zmiany rozwiązań projektowych w ramach zatwierdzonego projektu budowlanego. 

Zamawiający w wyjaśnieniach poinformował: w toku wykonywania zamówienia ustalono, iż wskazany cel [przyp: zapewnienie trwałości wykonania podłoża] może zostać osiągnięty dzięki zastosowaniu mniej kosztownego rozwiązania, a tj. położeniem dodatkowej warstwy wiążącej 1–2 cm
grubszej, aniżeli zawierał projekt budowlany, i projektowaną warstwę ścieralną o grubości min. 5 cm. (...) Zmiana technologii w czasie realizacji zamówienia miała wpływ na obniżenie kosztów po stronie zamawiającego, co w konsekwencji umożliwiło wykonanie robót dodatkowych. W takiej sytuacji obniżenie ceny z uwagi na zastosowanie zamiennych technologii i tak spowodowałoby, iż oferta wykonawcy byłaby najbardziej atrakcyjna. Nie zmieniłoby to więc wyników rozstrzygnięcia zamówienia publicznego. (...)]. 

Z powyższego wynika, iż uzasadnieniem dla dokonania zmiany umowy w tym przypadku były zatem (§ 13 ust. 6 
pkt 1 umowy) wyłącznie wskazane korzyści materialne – obniżenie kosztów po stronie zamawiającego. Należy jednocześnie wskazać, iż wbrew twierdzeniom zamawiającego zawarty aneks nie zawierał uzasadnienia konieczności wprowadzanych zmian. Załącznik do aneksu nr 2 stanowią bowiem wyłącznie rozliczenie kosztów remontu...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy