Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kontrola Prezesa UZP

31 lipca 2018

NR 154 (Lipiec 2017)

Systemowo o zadaniach własnych

0 137

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w ramach kontroli doraźnych postępowań o zamówienia publiczne, do których prowadzenia obligują go przepisy ustawy Pzp (art. 154 pkt 11), realizuje tzw. kontrole systemowe. Kontrole te wszczynane są grupowo pod kątem sprawdzenia stosowania przez zamawiających określonego przepisu Prawa zamówień publicznych. UZP opracował raport z przebiegu takich kontroli, którego istotne elementy wykorzystujemy w tej publikacji.

W 2016 r. Prezes UZP podjął decyzję o przeprowadzeniu dwóch problemowych kontroli systemowych. Jedna z nich dotyczyła stosowania przez zamawiających art. 4 pkt 13 Pzp w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020). Już w trakcie prowadzenia kontrola ta została poszerzona o zagadnienia udzielania zamówień przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach realizacji zadań własnych. I ta część raportu wydaje się szczególnie interesująca.

Prezes Urzędu zdecydował się zatem objąć kontrolą systemową zagadnienie związane ze stosowaniem przesłanki wyłączającej stosowanie ustawy Pzp, wynikające z art. 4 pkt 13 Pzp. Analiza wcześniejszych sprawozdań wykazała, że z wyłączenia stosowania ustawy Pzp na podstawie tego artykułu korzystały jednostki samorządu terytorialnego. Wobec jednoznacznego brzmienia wskazanego przepisu jednostki samorządu terytorialnego nie mogą korzystać ze wskazanego wyłączenia stosowania przepisu ustawy Pzp. Zasadne więc było objęcie kontrolą tych zamówień, które zostały udzielone przez zamawiających będących jednostkami samorządu terytorialnego bez stosowania przepisów ustawy Pzp, z powołaniem się na przesłankę wynikającą z art. 4 pkt 13 Pzp w brzmieniu sprzed wejścia w życie przepisów nowelizacji ustawy Pzp z 2016 r.

Podstawę wyboru próby zamówień do tej kontroli stanowiły dane statystyczne zawarte w rocznych sprawozdaniach o udzielonych zamówieniach, sporządzanych przez zamawiających i przekazywanych do UZP zgodnie z art. 98 Pzp. Do celów kontrolnych wytypowano 165 zamówień wykazanych w sprawozdaniach z roku 2014, co do których zamawiający wskazali, że zastosowali wyłączenie spod obowiązku stosowania ustawy Pzp wynikające z art. 4 pkt 13 Pzp. W celu wyłonienia zamówień, w stosunku do których miało być wszczęte postępowanie wyjaśniające, przyjęto trzy następujące kryteria:

  1. wartości udzielanego zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro,
  2. finansowania zamówienia ze środków Unii Europejskiej,
  3. typu zamawiającego, tj. jednostki samorządu terytorialnego.

Ostatecznie postępowaniom wyjaśniającym poddano 90 udzielonych w 2014 r. zamówień spełniających przyjęte do analizy kryteria.

Instytucje gospodarki budżetowej

Zgodnie z dyspozycją art. 4 pkt 13 Pzp (w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. nowelizującej Pzp) przepisów tej ustawy: nie stosuje się do zamówień udzielanych instytucji gospodarki budżetowej prze...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy