Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo

25 czerwca 2018

NR 164 (Czerwiec 2018)

Tajemnica przedsiębiorstwa – kalkulacje ceny

0 109

W praktyce postępowań o udzielenie zamówienia publicznego bardzo częste jest zastrzeganie jako tajemnicy przedsiębiorstwa treści wyjaśnień, jakie wykonawcy składają na podstawie art. 90 ust. 1 Pzp. Chodzi o wyjaś- nienia rażąco niskiej ceny. 

Wykonawcy dokonują zastrzeżenia w różny sposób i w różnym zakresie – od zastrzeżeń ogólnych, po bardzo szczegółowe. Niektórzy zastrzegają całość, inni wyłącznie kluczowe elementy.

Zastrzeżenie formularza ofertowego

Wykonawca zastrzegł jako tajemnicę przedsiębiorstwa całość dokumentu formularza cenowego zawierającego informacje dotyczące cen jednostkowych oferowanych. Tymczasem zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp informacje dotyczące ceny z mocy ustawy nie podlegają utajnieniu, w orzecznictwie podkreśla się, że pojęcie informacji dotyczących ceny należy interpretować jak najszerzej, jako odnoszące się również do informacji o cenach jednostkowych wskazanych w danej ofercie.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2015 r., sygn. akt: IV SA/Wr 542/15:

Przepis art. 86 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych w zakresie, w jakim posługuje się zwrotem „informacje dotyczące ceny” należy interpretować jak najszerzej, co oznacza, że nie odnosi się wyłącznie do podanej ceny całkowitej oferty, ale także cen jednostkowych, które nie mogą być przedmiotem skutecznego zastrzeżenia jako tajemnicy przedsiębiorstwa.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 3 lutego 2015 r., sygn. akt: KIO 108/15:

Nie można zastrzec jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji dotyczących ceny – kalkulacji na potrzeby danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt: KIO 1982/14:

Samo wskazanie cen jednostkowych nie może stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa.

Ważne!

W przypadku, gdy oferta zawiera formularz kalkulacyjny z cenami jednostkowymi, nie mogą one stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa. Zamawiający powinien w takiej sytuacji dokonać odtajnienia zastrzeżonych elementów formularza cenowego, który jest elementem oferty.

Wyjaśnienia dotyczące wyliczenia ceny lub kosztu

Utajnieniu nie powinny podlegać wyjaśnienia w całości, a wyłącznie kluczowe elementy, takie jak np. ceny z ofert stanowiących dowody w zakresie wyjaśnień.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 października 2016 r., sygn. akt: KIO 1873/16:

Nie jest zasadne i dopuszczalne obejmowanie zastrzeżeniem całego dokumentu w sytuacji, kiedy tylko pewna jego treść odpowiada wymaganiom ustawowym. Z treści przepisu art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) jednoznacznie wynika, że nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. (…) możliwe jest zastrzeżenie tajemnicą przedsiębiorstwa tylko informacji stanowiących tajemnice, a nie dokumentu, w którym takie informacje mogą być częściowo zawarte. A contrario, jeśli w dokumencie zastrzeżono informacje, które przymiotu tajemnicy nie spełniają w myśl przepisu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), taki dokument jako całość nie może być zasadnie zastrzeżony.Oznacza to, że wykonawcy powinni dokonać utajnienia w zakresie tych elementów, które będą stanowiły dla nich wartość gospodarczą, a elementy te powinny zawierać informacje techniczne, technologiczne i organizacyjne przedsiębiorstwa.

Ważne!

Obowiązkiem wykonawcy jest wykazanie, że zastrzeżone i...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy