Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo

25 czerwca 2018

NR 164 (Czerwiec 2018)

Tajemnica przedsiębiorstwa – kalkulacje ceny

916

W praktyce postępowań o udzielenie zamówienia publicznego bardzo częste jest zastrzeganie jako tajemnicy przedsiębiorstwa treści wyjaśnień, jakie wykonawcy składają na podstawie art. 90 ust. 1 Pzp. Chodzi o wyjaś- nienia rażąco niskiej ceny. 

Wykonawcy dokonują zastrzeżenia w różny sposób i w różnym zakresie – od zastrzeżeń ogólnych, po bardzo szczegółowe. Niektórzy zastrzegają całość, inni wyłącznie kluczowe elementy.

POLECAMY

Zastrzeżenie formularza ofertowego

Wykonawca zastrzegł jako tajemnicę przedsiębiorstwa całość dokumentu formularza cenowego zawierającego informacje dotyczące cen jednostkowych oferowanych. Tymczasem zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp informacje dotyczące ceny z mocy ustawy nie podlegają utajnieniu, w orzecznictwie podkreśla się, że pojęcie informacji dotyczących ceny należy interpretować jak najszerzej, jako odnoszące się również do informacji o cenach jednostkowych wskazanych w danej ofercie.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2015 r., sygn. akt: IV SA/Wr 542/15:

Przepis art. 86 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych w zakresie, w jakim posługuje się zwrotem „informacje dotyczące ceny” należy interpretować jak najszerzej, co oznacza, że nie odnosi się wyłącznie do podanej ceny całkowitej oferty, ale także cen jednostkowych, które nie mogą być przedmiotem skutecznego zastrzeżenia jako tajemnicy przedsiębiorstwa.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 3 lutego 2015 r., sygn. akt: KIO 108/15:

Nie można zastrzec jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji dotyczących ceny – kalkulacji na potrzeby danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt: KIO 1982/14:

Samo wskazanie cen jednostkowych nie może stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa.

Ważne!

W przypadku, gdy oferta zawiera formularz kalkulacyjny z cenami jednostkowymi, nie mogą one stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa. Zamawiający powinien w takiej sytuacji dokonać odtajnienia zastrzeżonych elementów formularza cenowego, który jest elementem oferty.

Wyjaśnienia dotyczące wyliczenia ceny lub kosztu

Utajnieniu nie powinny podlegać wyjaśnienia w całości, a wyłącznie kluczowe elementy, takie jak np. ceny z ofert stanowiących dowody w zakresie wyjaśnień.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 października 2016 r., sygn. akt: KIO 1873/16:

Nie jest zasadne i dopuszczalne obejmowanie zastrzeżeniem całego dokumentu w sytuacji, kiedy tylko pewna jego treść odpowiada wymaganiom ustawowym. Z treści przepisu art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) jednoznacznie wynika, że nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. (…) możliwe jest zastrzeżenie tajemnicą przedsiębiorstwa tylko informacji stanowiących tajemnice, a nie dokumentu, w którym takie informacje mogą być częściowo zawarte. A contrario, jeśli w dokumencie zastrzeżono informacje, które przymiotu tajemnicy nie spełniają w myśl przepisu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), taki dokument jako całość nie może być zasadnie zastrzeżony.Oznacza to, że wykonawcy powinni dokonać utajnienia w zakresie tych elementów, które będą stanowiły dla nich wartość gospodarczą, a elementy te powinny zawierać informacje techniczne, technologiczne i organizacyjne przedsiębiorstwa.

Ważne!

Obowiązkiem wykonawcy jest wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a zamawiający, jako podmiot oceniający skuteczność dokonanego zastrzeżenia, powinien z należytą starannością zbadać, czy wykonawca wykazał spełnienie każdej z przesłanek, o której mowa w art. 11 ust. 4 uznk.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 marca 2017 r., sygn. akt: KIO 512/17:

Izba podkreśla (za wyrokiem KIO z dnia 7 kwietnia 2015 r., sygn. akt: KIO 568/15, KIO 570/15), że: (...) samo złożenie uzasadnienia co do objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa oznaczonych informacji nie zawsze będzie owym „wykazaniem”, o którym mowa w powołanym powyżej przepisie. „Wykazać” oznacza coś więcej, aniżeli „wyjaśnić”. Nie będą zatem spełniać przesłanki z art. 8 ust. 3 Pzp ogólnikowe wyjaśnienia zawierające gołosłowne, niczym niepotwierdzone, twierdzenia (często zresztą powtarzające się w wielu postępowaniach o udzielenie zamówienia), że zastrzeżone informacje mają duże znaczenie dla wykonawcy, że nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, że posiadają znaczną wartość gospodarczą itd.

Dla owego „wykazania” często nie wystarczą same deklaracje i twierdzenia, i wówczas wykonawca będzie zobowiązany nie tylko wyjaśnić, ale także udowodnić, czy choćby uprawdopodobnić, ziszczenie się poszczególnych przesłanek warunkujących uznanie danej informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa, a określonych w cytowanym powyżej art. 11 ust. 4 uznk. Izba zauważa, że to zarówno od charakteru i rodzaju informacji, jak i innych okoliczności dotyczących danej informacji i wykonawcy, będzie zależało to, czy dla „wykazania” wystarczą jedynie wyjaśnienia z powołaniem się na uwarunkowania gospodarcze, geopolityczne, na zasady działania na danym rynku itp., czy też konieczne będzie przedstawienie konkretnych dowodów, np. umów, koncepcji, raportów itd. Czasem wystarczy odwołanie się do pewnych zdarzeń i związanych z nimi okoliczności, np. odwołanie się do faktu zawarcia konkretnej umowy w oznaczonej dacie z danym podmiotem i odniesienie się do niektórych postanowień takiej umowy.

Aby spełnić przesłankę „wykazania”, o której mowa w art. 8 ust. 3 Pzp, wykonawca winien zatem wykazać, że zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, tj. że spełniają łącznie wszystkie przesłanki, określone w art. 11 ust. 4 uznk, a które zostały przytoczone powyżej (...).

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 lipca 2016 r.,sygn. akt: KIO 1268/16:

(…) Wykonawca S. nie tylko nie udowodnił, ale nawet nie twierdził, że powyższe działania ochrony fizycznej podjęto względem informacji zastrzeganych w wyjaśnieniach dotyczących ceny rażąco niskiej. Nie złożono wykazu pracowników, którzy mieliby dostęp do tych informacji, nie wiadomo także, w jaki sposób wykonawca zagwarantował, że pracownicy nie ujawnią tajemnicy przedsiębiorstwa. Wykonawca nie przedstawił ani nawet nie opisał wewnętrznych procedur regulujących dostęp do danych poufnych. Nie przedstawił żadnego dowodu, że informacje zastrzeżone podlegały szczególnej procedurze w jego przedsiębiorstwie, które to procedury prowadziły np. do...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy