Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak udzielać zamówień

20 sierpnia 2018

NR 152 (Maj 2017)

Umowy barterowe w Pzp

0 108

Umowy barterowe to rodzaj umów cywilnoprawnych, w których świadczenie żadnej ze stron nie przyjmuje formy pieniężnej. Polegają na wymianie dóbr lub usług, bez udziału pieniądza. W pewnych sytuacjach są bardzo korzystne dla kontrahentów z uwagi na brak konieczności angażowania środków finansowych w uzyskanie określonych świadczeń. 

W przypadku podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych przy zawieraniu umów dokładnej analizy wymaga jednak ocena tego typu umów w świetle przepisów regulujących zawieranie kontraktów publicznych.

Odpłatność barteru

Już od kilku lat utrwalona jest wykładnia przepisów Pzp (ale również przepisów związanych z podatkiem od towarów i usług – VAT) przesądzająca o odpłatnym charakterze umów barteru. Odpłatność bowiem nie musi mieć charakteru pieniężnego, ważna jest ekwiwalentność świadczeń stron zawierających umowę, nie zaś udział pieniądza w wymianie pomiędzy stronami umowy.

Ważne!

Nieodpłatność umowy zachodzi wyłącznie wtedy, gdy jedna ze stron otrzymuje świadczenie powodujące wyłącznie przysporzenie w jej majątku i nie jest zobowiązana do ekwiwalentnego świadczenia. Przykładem umowy nieodpłatnej jest np. darowizna lub użyczenie. Nie jest nią jednak barter.

Umowa barterowa podobna jest w wielu aspektach do umowy zamiany uregulowanej w Kodeksie cywilnym (art. 603 k.c.). Z umową zamiany mamy do czynienia jednak wyłącznie wtedy, gdy jeden kontrahent zobowiązuje się do przeniesienia na stronę drugą własności rzeczy (ruchomości lub nieruchomości) w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości musi być dla swojej ważności zawarta w formie aktu notarialnego.

Umowa barteru niekoniecznie musi obejmować w swojej treści zobowiązanie do przeniesienia własności rzeczy. Możliwe są różne kombinacje świadczeń obu stron – usługa za usługę, przeniesienie własności rzeczy (w „języku” Pzp będzie to dostawa) za usługę, robota budowlana za dostawę lub usługę. Barterem nie będzie jednak potrącenie wzajemnych wierzytelności czy zobowiązania powodujące umorzenie wierzytelności w zamian za świadczenie niepieniężne.

Typowymi przykładami umowy barterowej są:

  • zlecenie wyrębu drzew w zamian za przeniesienie własności ściętego drewna,
  • wynajęcie sali konferencyjnej na potrzeby firmy konsultingowej w zamian za wydanie opinii w zakresie stosowania prawa podatkowego,
  • umowa sponsoringu – zapewnienie oświetlenia na imprezie masowej w zamian za wywieszenie banerów sponsora i zamieszczenie w reklamie telewizyjnej informacji o sponsorowaniu imprezy z podaniem danych sponsora i jego logotypu.

Szacowanie wartości zamówienia barterowego

Pewne trudności w zakresie prawidłowego zastosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych do umów o charakterze barterowym powoduje określenie wartości takiej umowy. Nie ma bowiem w takich umowach wynagrodzenia określonego w jednostkach pieniężnych, które mogłoby być punktem wyjścia do ustalenia jej wartości.

Punktem odniesienia powinna być w takim przypadku wartość świadczeń wykonawcy – podmiotu, z którym strona publiczna, zobowiązana do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych, zamierza zawrzeć umowę barteru.

O ile jednak nie mamy do czynienia z wymianą dóbr o charakterze wyłącznie majątkowym (jak ww. drewno, czynsz najmu s...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy