Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak udzielać zamówień

20 sierpnia 2018

NR 152 (Maj 2017)

Umowy barterowe w Pzp

0 1780

Umowy barterowe to rodzaj umów cywilnoprawnych, w których świadczenie żadnej ze stron nie przyjmuje formy pieniężnej. Polegają na wymianie dóbr lub usług, bez udziału pieniądza. W pewnych sytuacjach są bardzo korzystne dla kontrahentów z uwagi na brak konieczności angażowania środków finansowych w uzyskanie określonych świadczeń. 

W przypadku podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych przy zawieraniu umów dokładnej analizy wymaga jednak ocena tego typu umów w świetle przepisów regulujących zawieranie kontraktów publicznych.

POLECAMY

Odpłatność barteru

Już od kilku lat utrwalona jest wykładnia przepisów Pzp (ale również przepisów związanych z podatkiem od towarów i usług – VAT) przesądzająca o odpłatnym charakterze umów barteru. Odpłatność bowiem nie musi mieć charakteru pieniężnego, ważna jest ekwiwalentność świadczeń stron zawierających umowę, nie zaś udział pieniądza w wymianie pomiędzy stronami umowy.

Ważne!

Nieodpłatność umowy zachodzi wyłącznie wtedy, gdy jedna ze stron otrzymuje świadczenie powodujące wyłącznie przysporzenie w jej majątku i nie jest zobowiązana do ekwiwalentnego świadczenia. Przykładem umowy nieodpłatnej jest np. darowizna lub użyczenie. Nie jest nią jednak barter.

Umowa barterowa podobna jest w wielu aspektach do umowy zamiany uregulowanej w Kodeksie cywilnym (art. 603 k.c.). Z umową zamiany mamy do czynienia jednak wyłącznie wtedy, gdy jeden kontrahent zobowiązuje się do przeniesienia na stronę drugą własności rzeczy (ruchomości lub nieruchomości) w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości musi być dla swojej ważności zawarta w formie aktu notarialnego.

Umowa barteru niekoniecznie musi obejmować w swojej treści zobowiązanie do przeniesienia własności rzeczy. Możliwe są różne kombinacje świadczeń obu stron – usługa za usługę, przeniesienie własności rzeczy (w „języku” Pzp będzie to dostawa) za usługę, robota budowlana za dostawę lub usługę. Barterem nie będzie jednak potrącenie wzajemnych wierzytelności czy zobowiązania powodujące umorzenie wierzytelności w zamian za świadczenie niepieniężne.

Typowymi przykładami umowy barterowej są:

  • zlecenie wyrębu drzew w zamian za przeniesienie własności ściętego drewna,
  • wynajęcie sali konferencyjnej na potrzeby firmy konsultingowej w zamian za wydanie opinii w zakresie stosowania prawa podatkowego,
  • umowa sponsoringu – zapewnienie oświetlenia na imprezie masowej w zamian za wywieszenie banerów sponsora i zamieszczenie w reklamie telewizyjnej informacji o sponsorowaniu imprezy z podaniem danych sponsora i jego logotypu.

Szacowanie wartości zamówienia barterowego

Pewne trudności w zakresie prawidłowego zastosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych do umów o charakterze barterowym powoduje określenie wartości takiej umowy. Nie ma bowiem w takich umowach wynagrodzenia określonego w jednostkach pieniężnych, które mogłoby być punktem wyjścia do ustalenia jej wartości.

Punktem odniesienia powinna być w takim przypadku wartość świadczeń wykonawcy – podmiotu, z którym strona publiczna, zobowiązana do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych, zamierza zawrzeć umowę barteru.

O ile jednak nie mamy do czynienia z wymianą dóbr o charakterze wyłącznie majątkowym (jak ww. drewno, czynsz najmu sali konferencyjnej, opłata za czas reklamowy), wycena świadczeń stron może być niełatwa. Często w przypadku barterów dochodzi do wymiany świadczeń o charakterze niemajątkowym – związanych z renomą sponsorowanego lub z prawami własności intelektualnej. Wartość wymienianych dóbr lub usług może być wówczas w znacznej mierze ocenna.

Ważne!

Nieprawidłowa ocena wartości umowy barteru (zamówienia publicznego) może być potencjalnie powodem bardzo istotnych konsekwencji dla zamawiającego.

Z całą pewnością oszacowanie wartości zamówienia (na etapie podejmowania decyzji o trybie udzielenia zamówienia) nie może być dokonane w celu obejścia przepisów Pzp. Z jednej strony zamawiający musi przyjąć wiarygodną podstawę wyceny świadczeń, które oferuje potencjalnym wykonawcom, w celu oceny ekwiwalentności oferty. Z drugiej strony – szacunkowa wartość świadczenia (która w odniesieniu do przepisów Pzp będzie wartością szacunkową zamówienia) również musi zostać dokonana w sposób wiarygodny, aby zbliżona była do wartości rynkowej tego świadczenia.

 

Przykład
Przedmiot barteru Świadczenie zamawiającego 
= wynagrodzenie wykonawcy
Świadczenie wykonawcy 
= przedmiot zamówienia
zamawiający zleca wycinkę drzewa w zamian
za przeniesienie własności pozyskanego
drewna na wykonawcę

zobowiązanie do przeniesienia własności drewna na wykonawcę

– wartość drewna 

usługa wycinki drzewa


– wartość usługi wycinki

zamawiający udostępnia przestrzeń
reklamową w zamian za zapewnienie oświetlenia
przez wykonawcę w trakcie imprezy 

udostępnienie przestrzeni reklamowej 

– cena za przestrzeń reklamową 
w określonym miejscu i czasie

zapewnienie oświetlenia


– wartość usługi

zamawiający zleca firmie konsultingowej
wydanie opinii prawnej w zamian za umożliwienie
korzystania z sali konferencyjnej podczas
jednodniowej konferencji organizowanej przez firmę

udostępnienie sali konferencyjnej

– czynsz najmu sali za jeden dzień

sporządzenie opinii prawnej

– cena rynkowa wydania opinii prawnej

 

Świadczenia obu stron powinny zatem – w celu dokonania oceny prawidłowości zastosowania przepisów Pzp – zostać sprowadzone do wartości pieniężnej.

Przykład

W przypadku barteru wartością szacunkową zamówienia będzie wartość świadczenia zamawiającego (wynagrodzenie wykonawcy).

Ważne!

Jeżeli wartość szacunkowa nie przekroczy równowartości 30 000 euro, zawarcie umowy barteru będzie obwarowane, co do zasady, wyłącznie wewnętrznymi regulacjami zamawiającego. Jeśli jednak przekroczy próg stosowania Pzp – zamawiający będzie zobowiązany do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

P...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy