Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kontrola Prezesa UZP

12 lutego 2019

NR 171 (Luty 2019)

Uwaga na wadium

560

Przedmiotem kontroli uprzedniej sygnowanej UZP/DKZP/KU/11/17 było postępowanie prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji – Region Śląski, dotyczące prac na liniach kolejowych w rejonie Kędzierzyna-Koźla i Opola. 

Zgodnie z dokumentacją kontrolowanego postępowania wartość szacunkowa zamówienia to 573 600 000,00 zł, w tym wartość zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp (odnoszących się do zamówień sektorowych z wolnej ręki udzielanych dotychczasowemu wykonawcy), wynosi 95 600 000,00 zł. Wartość zamówienia podstawowego to zatem 478 000 000,00 zł. Zamawiający żądał wniesienia przez wykonawców wadium w wysokości 14 640 000,00 zł. 

POLECAMY

Kwota większa niż 3%

Zgodnie z treścią art. 45 ust. 4 Pzp zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia. Natomiast zgodnie z art. 45 ust. 5a Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, określa kwotę wadium dla wartości zamówienia podstawowego.
Z treści przywołanych przepisów wynika, że zamawiający ustala kwotę wadium w odniesieniu do wartości szacunkowej zamówienia liczonej m.in. bez wartości zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp, co oznacza, że w niniejszym przypadku powinna to być wartość 
478 000 000,00 zł. Liczona od tej wartości kwota wadium ustalona przez zamawiającego stanowi natomiast 3,06% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. Tym samym, określając kwotę wadium w wysokości większej niż 3% wartości zamówienia, zamawiający naruszył 
art. 45 ust. 4 Pzp. 
W SIWZ zamawiający wskazał dokumenty, jakich żąda od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z punktem 9.10 SIWZ: dokumenty, o których mowa w pkt 9.9.1 (tj. dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 9.9.2 (tj. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, a więc dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

Ważne!

Zgodnie natomiast z § 7 ust. 2 zd. pierwsze rozporządzenia dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zatem w punkcie 9.10 SIWZ zamawiający nieprawidłowo przytoczył treść § 7 ust. 2 zd. pierwsze rozporządzenia, tj. skrócił do trzech miesięcy aktualność dokumentów składanych na potwierdzenie, że w stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. W konsekwencji zamawiający dopuścił się naruszenia § 7 ust. 2 rozporządzenia. 

Potwierdzenie braku podstaw wykluczenia

Zgodnie z punktem 8.1 SIWZ w postępowaniu mogli brać udział wykonawcy, wobec których nie ma podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–23 Pzp, z wyłączeniem przesłanek określonych w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5–6 Pzp (przesłanki wykluczenia fakultatywne).
Na potwierdzenie braku ww. podstaw wykluczenia z postępowania, zgodnie z punktem 9.8 SIWZ, zamawiający żądał: dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1 (tj. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, z wyjątkiem informacji w zakresie przesłanki z art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp), pkt 4–7 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Z powyższego wynika, że zamawiający nie przewidział fakultatywnej przesłanki wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, zgodnie z którą z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację; w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub, gdy sąd zarządził, likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 
– Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U., poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 z późn. zm.). 
Jednocześnie zamawiający żądał dokumentu na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie ww. przesłanki fakultatywnej, tj. dokumentu określonego w § 5 pkt 4 rozporządzenia – odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Pismem z 17 marca 2017 r. zamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp, wezwał wykonawcę konsorcjum P. do złożenia dokumentów i oświadczeń, aktualnych na dzień złożenia, w tym m.in. powyższego dokumentu, określonego w § 5 pkt 4 rozporządzenia.
Zgodnie z art. 25 ust. 1 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające: 

  1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, 
  2. spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, 
  3. brak podstaw wykluczenia – zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert. 

Ważne!

Należy zauważyć, że dokumentu, o którym mowa w § 5 pkt 4 rozporządzenia, zamawiający może żądać jedynie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. Oznacza to, iż żądanie tego dokumentu jest niezbędne jedynie w sytuacji, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy na podstawie wskazanego przepisu w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa kwotom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 lub przekracza je, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. 
Ze względu na fakt, iż wymagany przez zamawiającego odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie jest dokumentem potwierdzającym niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie przewidzianych przez zamawiającego w ogłoszeniu i SIWZ podstaw wykluczenia z postępowania, a tym samym – nie jest dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania – jego żądanie stanowi naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp. Ponadto żądanie złożenia tego dokumentu przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, stanowi jednocześnie naruszenie art. 26 ust. 1 Pzp. 

Kulisy postępowania

Jak wynika z dokumentacji postępowania, pismem z 17 marca 2017 r. zamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp, wezwał wykonawcę konsorcjum P. do złożenia dokumentów i oświadczeń, aktualnych na dzień złożenia, w tym m.in. dokumentu określonego w § 5 pkt 4 rozporządzenia, tj. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, w odniesieniu do obydwu wykonawców. Należy dodać, że partner konsorcjum, firma T., złożył wraz z ofertą jednolity dokument na podstawie art. 25a ust. 2 Pzp, w którym w części IV.A pkt 1 (Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy) wskazał adres strony internetowej Krajowego Rejestru Sądowego, zawierającej wyszukiwarkę podmiotów w KRS oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod jakim figuruje w tym rejestrze. 
Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, 5 i 7, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera z nich samodzielnie wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jednocześnie, zgodnie z dyspozycją § 10 ust. 2 rozporządzenia, w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, 5 i 7, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
Wykonawca konsorcjum P. wskazał dostępność dokumentu, o którym mowa w § 5 pkt 4 rozporządzenia (odpisu z KRS), w odniesieniu do partnera konsorcjum, w formie elektronicznej pod wskazanym adresem internetowym, w dokumentacji złożonej zamawiającemu wraz z ofertą. Tym samym od daty otwarcia ofert zamawiający dysponował możliwością pobrania samodzielnie powyższego dokumentu dotyczącego partnera konsorcjum. W konsekwencji wezwanie konsorcjum pismem z 17 marca 2017 r. do złożenia wskazanego dokumentu było niezasadne i stanowi uchybienie art. 26 ust. 1 Pzp w zw. z § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia. 

Zaniechanie zwrotu wadium

Tego samego zamawiającego dotyczy kontrola uprzednia sygnowana KU/138/18/DKZP, odnosząca się do postępowania w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych w ramach projektu pn. „Przebudowa linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice-Jedlina Zdrój”. Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Pzp.
Wartość zamówienia określono na kwotę 94 316 876,00 zł (tj. 21 874 637,85 eu...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy