Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wygrać przetarg

27 września 2018

NR 147 (Grudzień 2016)

Wokół postanowień SIWZ

338

Przy interpretowaniu postanowień SIWZ należy, co do zasady, stosować literalną wykładnię ich treści, co zapobiega uznaniowości na etapie oceny ofert wykonawców, którzy wyrazili wolę udziału w postępowaniu. 

Jeśli interpretacja SIWZ przy użyciu reguł gramatycznych, znaczeniowych i logicznych pozwala na ustalenie, że z danego postanowienia SIWZ można wyprowadzić co najmniej dwa poprawne, zgodne z przepisami rozwiązania, to takie postanowienie musi być interpretowane na korzyść wykonawców – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w sprawie rozpoznanej w dniu 31 maja 2016 r., sygn. akt: KIO 810/16.

Zamawiający – gmina prowadziła postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zorganizowanie zielonej szkoły nad morzem w Polsce, dla ok. 640 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wykonawczyni AZ, prowadząca działalność gospodarczą w formie biura podróży, wniosła w dniu 25 maja 2016 r. odwołanie od czynności zamawiającego. W odwołaniu zarzuciła zamawiającemu błędne przyjęcie, że jej oferta nie spełnia wymogu specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W uzasadnieniu podniosła, że dnia 6 maja 2016 r. zamawiający powiadomił ją listownie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta biura turystycznego, spółki jawnej. Oferta odwołującej została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

W ocenie zamawiającego oferta odwołującej zawiera projekt wyżywienia (jadłospis), w którym nie wskazano gramatury śniadań i kolacji, co w ocenie zamawiającego stanowi o jej niezgodności z SIWZ. Zdaniem odwołującej projekt wyżywienia zawarty w jej ofercie spełnia wymogi specyfikacji. Bufet szwedzki z założenia nie zna ograniczeń ilościowych na jedną osobę. Takie znaczenie bufetu szwedzkiego jest jasne, a zamawiający akceptował jednocześnie określenie „bez ograniczeń” występujące w innych ofertach. Co więcej, zamawiający akceptował inne, zamiast gramatury, opisy posiłków dotyczące objętości (która nie jest wagą posiłku) lub liczby sztuk (której też nie da się przełożyć na wagę posiłku). Podobnie zamawiający w poprzednich latach akceptował określenie „bez ograniczeń”, określenia dotyczące objętości czy liczby sztuk, a nawet brak jakiegokolwiek opisu przy wybranych pozycjach.

Odwołująca podniosła, że podała gramaturę dla elementów porcji limitowanych ilościowo, a zamawiający wymagał określenia gramatury w projekcie wyżywienia, nie precyzując, których elementów ma dotyczyć. Literalnie odczytując wymóg zamawiającego, odwołująca podała gramaturę w projekcie wyżywienia, jedynie nie dotyczyła ona wszystkich pozycji.

Ważne!

Odwołująca uznała, że żądany projekt wyżywienia nie miał znaczenia dla badania oferty, a wymóg jego załączenia miał jedynie charakter formalny. Zamawiający nie badał w żaden sposób przedstawionego projektu wyżywienia, czy to co do rodzajów dań, czy ich gramatury. Nie badał, bo nie mógł, skoro nie postawił w tym zakresie wymagań.

Jedynie w przypadku uznania powyższej argumentacji za niezasadną odwołująca podniosła, że wspomniany projekt wyżywienia traktowany był w tym postępowaniu wobec innych wykonawców, jak również w tożsamych poprzednich postępowaniach, jako dokument potwierdzający spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego. Tym samym odwołująca powinna zostać wezwana do jego uzupełnienia, jeśli zamawiający uznał, że zawiera braki.

Tajniki bufetu szwedzkiego

Ostatecznie w przypadku braku uwzględnienia powyższych zarzutów i uznania projektu wyżywienia za dokument istotny przy badaniu oferty, niepodlegający uzupełnieniu oraz uznaniu określenia „bufet szwedzki” za niewystarczające i niepodlegające poprawie, odwołująca wniosła o nakazanie zamawiającemu unieważnienia postępowania, gdyż braki określenia gramatury dotyczą dwóch pozostałych wykonawców, których oferty podlegały ocenie. Odwołująca wskazała, że językowa treść pojęcia bufetu szwedzkiego jest tożsama z brakiem ograniczenia ilościowego. Tak wskazuje Słownik języka polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN. Pojęcie bufetu szwedzkiego (stołu szwedzkiego) zostało tam zdefiniowane jako „sposób serwowania potraw polegający na udostępnieniu ich w dużym wyborze, do korzystania w dowolnej ilości”. Ponieważ „dowolna ilość” nie ma swojego jednoznacznego odpowiednika, nie jest możliwe jej wymierne określenie w gramach. Jednocześnie nie oznacza to, że gramatura nie została podana, nie została jedynie określona wymierną wartością z przyczyn obiektywnych.

W ocenie Izby wskazane postanowienie SIWZ jest na tyle nieprecyzyjne, że budzi uzasadnione wątpliwości co do interpretacji oczekiwań zamawiającego w tym zakresie.

Odwołująca wskazała, że w wybranej ofercie biura turystycznego pojawiają się takie określenia jak:

  • zupa mleczna z pł. kukurydz. – 300 ml (brak określenia gramatury, jedynie określono objętość),
  • serek tarte – 1 szt. (brak określenia gramatury),
  • herbata z cytryną – b.o. (niedookreślone pojęcie „bez ograniczeń”),
  • szynkówka z indyka (brak jakiegokolwiek określenia ilości, objętości czy wagi).

Ważne!

Określenia te wzięto z menu dwóch ostatnich dni projektu wyżywienia, każde z nich jednak wielokrotnie występuje w różnych miejscach, nie jest jednorazowym przypadkiem. W ofercie spółki cywilnej, która została uznana za zgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, pojawiają się podobne określenia. W opinii odwołującej, skoro zamawiający uznał każde z powyższych sformułowań, to tym samym powinien również zaakceptować określenie „bufet szwedzki”, wskazujące na brak ograniczenia ilościowego podawanych dań i artykułów spożywczych w ramach śniadań i kolacji.

Odwołująca stwierdziła, że dwa lata temu zamawiający prowadził podobne postępowanie obejmujące zorganizowanie nad morzem w Polsce, w województwie pomorskim, dwóch 14-dniowych turnusów profilaktyczno-zdrowotnych połączonych z nauką. Postępowanie zakończyło się wyborem oferty odwołującej i podpisaniem umowy. Na etapie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia zamawiający również wymagał projektu wyżywienia – ja...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy