Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wygrać przetarg

27 września 2018

NR 147 (Grudzień 2016)

Wokół postanowień SIWZ

0 88

Przy interpretowaniu postanowień SIWZ należy, co do zasady, stosować literalną wykładnię ich treści, co zapobiega uznaniowości na etapie oceny ofert wykonawców, którzy wyrazili wolę udziału w postępowaniu. 

Jeśli interpretacja SIWZ przy użyciu reguł gramatycznych, znaczeniowych i logicznych pozwala na ustalenie, że z danego postanowienia SIWZ można wyprowadzić co najmniej dwa poprawne, zgodne z przepisami rozwiązania, to takie postanowienie musi być interpretowane na korzyść wykonawców – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w sprawie rozpoznanej w dniu 31 maja 2016 r., sygn. akt: KIO 810/16.

Zamawiający – gmina prowadziła postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zorganizowanie zielonej szkoły nad morzem w Polsce, dla ok. 640 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wykonawczyni AZ, prowadząca działalność gospodarczą w formie biura podróży, wniosła w dniu 25 maja 2016 r. odwołanie od czynności zamawiającego. W odwołaniu zarzuciła zamawiającemu błędne przyjęcie, że jej oferta nie spełnia wymogu specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W uzasadnieniu podniosła, że dnia 6 maja 2016 r. zamawiający powiadomił ją listownie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta biura turystycznego, spółki jawnej. Oferta odwołującej została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

W ocenie zamawiającego oferta odwołującej zawiera projekt wyżywienia (jadłospis), w którym nie wskazano gramatury śniadań i kolacji, co w ocenie zamawiającego stanowi o jej niezgodności z SIWZ. Zdaniem odwołującej projekt wyżywienia zawarty w jej ofercie spełnia wymogi specyfikacji. Bufet szwedzki z założenia nie zna ograniczeń ilościowych na jedną osobę. Takie znaczenie bufetu szwedzkiego jest jasne, a zamawiający akceptował jednocześnie określenie „bez ograniczeń” występujące w innych ofertach. Co więcej, zamawiający akceptował inne, zamiast gramatury, opisy posiłków dotyczące objętości (która nie jest wagą posiłku) lub liczby sztuk (której też nie da się przełożyć na wagę posiłku). Podobnie zamawiający w poprzednich latach akceptował określenie „bez ograniczeń”, określenia dotyczące objętości czy liczby sztuk, a nawet brak jakiegokolwiek opisu przy wybranych pozycjach.

Odwołująca podniosła, że podała gramaturę dla elementów porcji limitowanych ilościowo, a zamawiający wymagał określenia gramatury w projekcie wyżywienia, nie precyzując, których elementów ma dotyczyć. Literalnie odczytując wymóg zamawiającego, odwołująca podała gramaturę w projekcie wyżywienia, jedynie nie dotyczyła ona wszystkich pozycji.

Ważne!

Odwołująca uznała, że żądany projekt wyżywienia nie miał znaczenia dla badania oferty, a wymóg jego załączenia miał jedynie charakter formalny. Zamawiający nie badał w żaden sposób przedstawionego projektu wyżywienia, czy to co do rodzajów dań, czy ich gramatury. Nie badał, bo nie mógł, skoro nie postawił w tym zakresie wymagań.

Jedynie w przypadku uznania powyższej argumentacji za niezasadną odwołująca podniosła, że wspomniany projekt wyżywienia traktowany był w tym postępowaniu wobec innych wykonawców, jak również w tożsamych poprzednich postępowaniach, jako dokument potwierdzający spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego. Tym samym odwołująca powinna zostać wezwana do jego uzupełnienia, jeśli zamawiający uznał, że zawiera braki.

Tajniki bufetu szwedzkiego

Ostatecznie w przypadku braku uwzględnienia powyższych zarzutów i uznania projektu wyżywienia za dokument istotny przy badaniu oferty, niepodlegający uzupełnieniu oraz uznaniu określenia „bufet szwedzki” za niewystarczające i niepodlegające pop...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy