Wskazówki do postanowień umowy w zakresie zmiany cen

Temat numeru

Do 2021 roku bardzo niewielu zamawiających uwzględniało w umowach w sprawie zamówień publicznych – nawet długoterminowych – postanowienia umowne, które umożliwiały zmianę wynagrodzenia wykonawcy z powodu zmiany cen rynkowych, chociaż przepisy Prawa zamówień publicznych nie zakazywały takiej możliwości.

Cel wprowadzenia przepisu

[…] Polski ustawodawca w treści art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp jako szczególny element umowy o wykonanie zamówienia publicznego, który może podlegać modyfikacjom w oparciu na klauzulach umownych, wskazał możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. Z brzmienia tego przepisu można wnioskować, iż:

POLECAMY

Ważne: zamawiający, znając uwarunkowania (w tym okres) realizacji zamówienia oraz czynniki, jakie wpływają na poziom kalkulacji cen ofertowych, a także mechanizmy funkcjonowania rynku, w szczególności w ramach kontraktów długoterminowych, powinien formułować klauzule pozwalające na dostosowywanie poziomu wynagrodzenia wykonawcy do zmieniających się okoliczności.

Przykładowo, klauzule dostosowawcze w zakresie kosztów usług lub dostaw służących realizacji świadczenia oraz kosztów osobowych, w zakresie, w jakim jest to możliwe do przewidzenia, powinny niwelować negatywne skutki takich zmian, w szczególności konsekwencje związane z zachwianiem równowagi ekonomicznej zawartej umowy1.

Skutki braku takich postanowień okazały się bardzo niekorzystne dla interesu samych zamawiających. Prowadziły bowiem albo do składania ofert uwzględniających ryzyko zmiany cen rynkowych i braku środków na ich sfinansowanie albo do wybierania ofert, które tego ryzyka nie uwzględniały i utraty płynności finansowej po stronie wykonawców. W efekcie dochodziło do nieregulowania lub nieterminowego regulowania należności podwykonawcom, odstąpienia od umowy, co powodowało konieczność powtarzania przetargów.

Ważne: Główną przyczyną braku płynności po stronie...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy