Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z orzecznictwa KIO

28 sierpnia 2018

NR 149 (Luty 2017)

Wymagające śmieci

0 99

Odbiór i transport odpadów komunalnych ciągle przysparza kontrowersji zamawiającym i wykonawcom ubiegającym się o udzielenie stosownych zamówień. I choć ostatnia nowelizacja Pzp doprecyzowała niektóre rozwiązania, to postępowania odwoławcze dowodzą, że nie wszystko da się prosto zinterpretować. Wyrok z dnia 15 grudnia w sprawie o sygn. akt: KIO 2285/16, wydany pod przewodnictwem Anny Packo, zapewne przybliży niektóre przepisy istotne dla tego rodzaju zamówień. 

Powodów do sporu dostarczyło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz odbiór, transport i zagospodarowanie innych odpadów nieulegających biodegradacji z terenu gminy” prowadzone przez Gminę Miasta S. Wykonawca R. wniósł odwołanie, zarzucając zamawiającemu naruszenie licznych warunków i wymagań.

Według odwołującego naruszono przede wszystkim art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3 oraz art. 22 ust. 1a Pzp przez sformułowanie warunków udziału w postępowaniu w kwestii posiadania zdolności technicznej lub zawodowej w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia w zakresie, w jakim zamawiający wymaga wykazania się przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Artykuł 91 ust. 2 i ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp naruszono przez sformułowanie kryterium oceny ofert (odległość bazy magazynowo-transportowej) w sposób powodujący, że nie odnosi się ono do przedmiotu zamówienia, tj. nie wpływa na jakość czy funkcjonalność usług będących przedmiotem zamówienia, a de facto sprowadza się do posiadanego przez wykonawcę potencjału technicznego, czyli dotyczy właściwości wykonawcy.

Z kolei art. 29 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp, zdaniem odwołującego, został naruszony przez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty i oszacowanie jej kosztów oraz w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, a także naruszający zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.

Odwołujący ostatecznie domagał się nakazania zamawiającemu modyfikacji ogłoszenia o zamówieniu i treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stosownie do wskazań zawartych przezeń w odwołaniu.

Wskazania odwołującego

W uzasadnieniu odwołania wykonawca wskazał, iż zgodnie z art. 22 ust. 1a Pzp zamawiający powinien określać warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych, którymi powinien się legitymować wykonawca, zostały określone w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, są „przewymiarowane”.

Ważne!

Zawyżenie przez zamawiającego wymaganego poziomu zdolności w stosunku do przedmiotu i zakresu zamówienia prowadzi do ograniczenia konkurencji, gdyż uniemożliwia ubieganie się o nie wykonawcom, którzy w istocie są w stanie zrealizować przedmiot zamówienia, jednak nie spełniają postawionych przez zamawiającego „przewymiarowanych” warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z działem V ust. 2.3 pkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie przed upływem terminu składania ofert w sposób ciągły co najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze i transporcie zmieszanych odpadów komunalnych (kod odpadu 20 03 01) o łącznej masie min. 8600 Mg w ciągu maksymalnie 12 miesięcy. Określona przez zamawiającego łączna szacunkowa ilość odpadów przewidziana do odebrania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 9750 Mg/rok, z czego 9000 Mg to odpady zmieszane. Określenie warunku udziału w postępowaniu na poziomie ok. 95% oszacowanej ilości odpadów, które będą podlegały odbiorowi w okresie realizacji umowy, jest nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia i prowadzi do ograniczenia konkurencji. Warunek jest „przewymiarowany” w stosunku do zakresu przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z art. 91 ust. 3 Pzp kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.

Zamawiający wymaga, aby min. 80% z 25 pojazdów spełniało warunek ekologiczny, czyli było wyposażonych w silniki spełniające normę emisji spalin EURO V lub wyższą bądź w silniki zasilane gazem (LPG, CNG) lub w silniki hybrydowe. Nie dopuszcza się używania pojazdów niespełniających tych wymagań. Również ten wymóg jest nadmierny i nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Wymóg posiadania normy EURO V dla tak dużego procentu pojazdów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia nie wpływa w znaczący sposób na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, a w nieuzasadniony sposób znacząco ogranicza krąg potencjalnych wykonawców zdolnych do realizacji zamówienia.

Stosownie do art. 91 ust. 2 Pzp kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 91 ust. 3 Pzp kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. W tym przypadku kryteria oceny ofert to cena (waga 60%) i odległość od bazy magazynowo-transportowej (waga 40%). W kryterium dotyczącym odległości oceniana będzie odległość bazy magazynowo-transportowej od granic Gminy Miasta S., a punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

  • lokalizacja w odległości 0–5 km od granicy gminy – 40 pkt,
  • w odległości 6–10 km – 20 pkt,
  • w odległości 11–20 km – 10 pkt,
  • w odległości 21–60 km – 0 pkt.

Ważne!

Sposób, w jaki zamawiający sformułował kryterium odległości bazy magazynowo-transportowej powoduje, że nie odnosi się ono do przedmiotu zamówienia,

tj. nie wpływa na jakość czy funkcjonalność usług będących przedmiotem zamówienia, a de facto sprowadza się do posiadanego przez danego wykonawcę potencjału technicznego, czyli dotyczy właściwości wykonawcy. Zwłaszcza gdy uwzględni się fakt, że wymóg posiadania bazy magazynowo-transportowej jest jednocześnie jednym z warunków udziału w postępowaniu.

Ponadto w nieuzasadniony sposób uprzywilejowuje ono wykonawcę posiadającego bazę na terenie Gminy Miasta S. lub w odległości do 5 km od jej granicy, gdyż tylko ten wykonawca...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy