Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z orzecznictwa KIO

2 lipca 2018

NR 158 (Grudzień 2017)

Zasoby jak w zobowiązaniu

0 206

Niedopuszczalne jest po terminie złożenia ofert uzupełnianie dokumentów o takie, których nie zawierała jego pierwotna oferta, jak np. zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy zdolności i środków niezbędnych do realizacji zamówienia. Przepisy i orzecznictwo z tym związane posłużyły KIO do wydania wyroku na korzyść odwołującego w sprawie o sygn. akt: 1755/17 podczas posiedzenia pod przewodnictwem Katarzyny Brzeskiej.

Gmina Miasto C. prowadziła – w trybie przetargu nieograniczonego – postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Rewitalizacja Parku L. w C., I etap: Budowa Strefy Wypoczynku Adriatyk”. Wykonawca CZ. 22 sierpnia 2017 r. złożył odwołanie od wyboru najkorzystniejszej oferty firmy RT., uznając, że wykonawcy nie przysługuje uprawnienie do zmiany sposobu udostępnienia zasobu doświadczenia na inny niż pierwotnie wskazany w zobowiązaniu podmiotu trzeciego, zaś złożone zobowiązanie potwierdza, że współpraca pomiędzy podmiotem trzecim a wykonawcą będzie polegała na doradztwie i konsultacjach, a nie na wykonaniu części zamówienia, czyli na realizacji robót budowlanych.

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 22a ust. 6, art. 24 ust. 1 pkt 12, art. 26 ust. 3, art. 91 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 84 ust. 1 Pzp i wniósł o nakazanie mu unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, nakazanie odrzucenia oferty wykonawcy RT. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp, przeprowadzenie ponownego badania i oceny ofert oraz wezwania wykonawcy RT. na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp do uzupełnienia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie. Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosił przystąpienie wykonawca RT.

Krajowa Izba Odwoławcza w toku rozprawy ustaliła, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierała w zakresie warunków udziału w postępowaniu m.in. postanowienie zawarte w punkcie 5.2 dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowania wykonania, czyli zakończenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

  • co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej a budowie, przebudowie lub remoncie budynku o wartości min. 1 mln zł brutto;
  • co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej i wyposażeniu terenu w infrastrukturę rekreacyjno-wypoczynkową (np. wykonanie obiektów sportowych, takich jak: boiska, skate parki, place rekreacji itp.) bądź zagospodarowaniu skwerów, placów, parkingów o wartości min. 300 tys. zł.

Zobowiązanie innego podmiotu

Wykonawca RT. wraz z ofertą złożył w trybie art. 22a ust. 1 Pzp zobowiązanie innego podmiotu, W., do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zakres zobowiązania miał obejmować wiedzę i doświadczenie, zaś sposób udostępnienia miał nastąpić przez doradztwo techniczne i organizacyjne.

Ważne!

Dodatkowo zobowiązanie to zawierało wzmiankę, że podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, nie zrealizuje robót budowlanych, których wskazane zdolności dotyczą. Tymczasem wykonawca w ofercie oświadczył, że nie zamierza powierzyć podwykonawcom wykonania części zamówienia.

Zamawiający pismem z 3 lipca 2017 r. na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp wezwał wykonawcę RT. m.in. do złożenia oryginału zobowiązania firmy W. do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – w trybie art. 22a ust. 1 Pzp. Ponadto zauważył on, że w złożonej ofercie wskazano, iż warunek określony w pkt 5.2 SIWZ spełnia za wykonawcę firma W., a jednocześnie z pkt 12 złożonej oferty wynika, że wykonawca nie zamierza powierzyć podwykonawcom wykonania żadnych części zamówienia.

Wykonawca RT. złożył oryginał zobowiązania firmy W. do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ponadto wyjaśnił,  że w pkt 12 oferty omyłkowo nie wpisano podwykonawcy. Wpis miał określać, że RT. zamierza powierzyć podwykonawcy, tj. firmie W., zadanie polegające na budowie usługowego pawilonu plażowego z zapleczem gastronomicznym, pomieszczeniami sanitarnohigienicznymi oraz pomieszczeniami dla ratowników. Wartość brutto części zamówienia powierzonego podwykonawcy stanowi 25% wartości całego zamówienia.

Izba ustaliła również, że zamawiający pismem z 29 sierpnia 2017 r. złożył odpowiedź na odwołanie, wnosząc o jego oddalenie w całości. Ponadto odwołujący pismem z 31 sierpnia 2017 r. złożył pismo procesowe, podtrzymując swoje stanowisko co do uwzględnienia odwołania w całości.

Ustalenia Izby

Oceniając zarzuty dotyczące bezpodstawnego uznania wyjaśnień firmy RT. oraz złożonego zobowiązania podmiotu trzeciego Krajowa Izba Odwoławcza wzięła pod uwagę szereg okoliczności faktycznych oraz prawnych.

Nie jest przedmiotem sporu pomiędzy stronami fakt, że wykonawca RT w złożonej ofercie wykazał spełnienie warunku określonego w pkt 5.2 SIWZ przez powołanie się na doświadczenie firmy W. Podkreślić należy, że w pkt 12 oferty wyraźnie stwierdził on, iż nie zamierza powierzyć podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia. Dodatkowo w piśmie z 5 lipca 2017 r. RT. oświadczył, że w złożonej ofercie omyłkowo nie wpisał podwykonawcy, a firma W. będzie realizowała 25% tego zamówienia.

Ważne!

Istotne dla rozstrzygn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy