Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo

27 sierpnia 2018

NR 149 (Luty 2017)

Zmiany zasad składania odwołań

0 126

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (uukrbu) organem właściwym do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji, prowadzonym na podstawie tej ustawy, jest KIO. 

Uukrbu w przeciwieństwie do przepisów starej ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi z 2009 r. nie przewiduje wnoszenia skarg w postępowaniu sądowo-administracyjnym. W tym kontekście warto również przypomnieć, w jaki sposób powinno się składać odwołania w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji.

Nowe rozporządzenia

Wraz z wejściem w życie, w dniu 24 stycznia 2017 r., rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. poz. 47) wprowadzono nowe przepisy, w tym dotyczące wpisów od odwołań wnoszonych w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji.

Z dniem 19 stycznia 2017 r. weszło również w życie rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. poz. 14). Określa ono w szczególności wymagania formalne odwołania, sposób wnoszenia odwołania w formie elektronicznej, a także postępowanie z wniesionym odwołaniem.

Legitymacja i przesłanki odwołania

Zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych odwołanie przysługuje:

 1.  wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp (art. 179 ust. 1 Pzp), a także
 2.  organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa UZP, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp –  wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 179 ust. 2 Pzp).

Ustawa stanowi jednocześnie, że odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

Ważne!

Analogiczną regulację do Pzp w zakresie odwołań wnoszonych w postępowaniach o zawarcie umowy koncesji zawiera ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (uukrbu).

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w zawarciu umowy koncesji oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów uukrbu, przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami uukrbu czynności zamawiającego, podjętej w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest obowiązany na podstawie uukrbu.

Do wnoszenia i rozpoznawania odwołań w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji stosuje się odpowiednio przepisy działu VI rozdziału 2 Pzp, z wyjątkiem art. 180 ust. 2 Pzp, jeżeli przepisy rozdziału 10 uukrbu nie stanowią inaczej. 

Stosownie do art. 180 ust. 2 Pzp (którego – zgodnie z powyższym – przy koncesjach się nie stosuje), w postępowaniach o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

 • wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
 • określenia warunków udziału w postępowaniu;
 • wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 • odrzucenia oferty odwołującego;
 • opisu przedmiotu zamówienia;
 • wyboru najkorzystniejszej oferty.

Termin i sposób wniesienia odwołania

Dla oceny, czy odwołanie zostało wniesione z zachowaniem terminu przewidzianego w Pzp

Ważne!

decydujące znaczenie ma data faktycznego wpływu odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Bez znaczenia natomiast pozostaje data nadania odwołania w placówce pocztowej. Przepisy Pzp nie przewidują bowiem złożenia odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego. Nie jest to więc równoznaczne z wniesieniem odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Uznaje się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tabela 1).

W przypadku, gdy zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

 • 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
 • 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
  – nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, albo
  – opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
 • 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
  – nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówieniu; albo
  – zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

Odmienne terminy przewidziano...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
 • Cykl szkoleń online
 • Indywidualne konsultacje
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy