Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo

27 sierpnia 2018

NR 149 (Luty 2017)

Zmiany zasad składania odwołań

294

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (uukrbu) organem właściwym do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji, prowadzonym na podstawie tej ustawy, jest KIO. 

Uukrbu w przeciwieństwie do przepisów starej ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi z 2009 r. nie przewiduje wnoszenia skarg w postępowaniu sądowo-administracyjnym. W tym kontekście warto również przypomnieć, w jaki sposób powinno się składać odwołania w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji.

Nowe rozporządzenia

Wraz z wejściem w życie, w dniu 24 stycznia 2017 r., rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. poz. 47) wprowadzono nowe przepisy, w tym dotyczące wpisów od odwołań wnoszonych w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji.

Z dniem 19 stycznia 2017 r. weszło również w życie rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. poz. 14). Określa ono w szczególności wymagania formalne odwołania, sposób wnoszenia odwołania w formie elektronicznej, a także postępowanie z wniesionym odwołaniem.

Legitymacja i przesłanki odwołania

Zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych odwołanie przysługuje:

 1.  wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp (art. 179 ust. 1 Pzp), a także
 2.  organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa UZP, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp –  wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 179 ust. 2 Pzp).

Ustawa stanowi jednocześnie, że odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

Ważne!

Analogiczną regulację do Pzp w zakresie odwołań wnoszonych w postępowaniach o zawarcie umowy koncesji zawiera ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (uukrbu).

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w zawarciu umowy koncesji oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów uukrbu, przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami uukrbu czynności zamawiającego, podjętej w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest obowiązany na podstawie uukrbu.

Do wnoszenia i rozpoznawania odwołań w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji stosuje się odpowiednio przepisy działu VI rozdziału 2 Pzp, z wyjątkiem art. 180 ust. 2 Pzp, jeżeli przepisy rozdziału 10 uukrbu nie stanowią inaczej. 

Stosownie do art. 180 ust. 2 Pzp (którego – zgodnie z powyższym – przy koncesjach się nie stosuje), w postępowaniach o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

 • wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
 • określenia warunków udziału w postępowaniu;
 • wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 • odrzucenia oferty odwołującego;
 • opisu przedmiotu zamówienia;
 • wyboru najkorzystniejszej oferty.

Termin i sposób wniesienia odwołania

Dla oceny, czy odwołanie zostało wniesione z zachowaniem terminu przewidzianego w Pzp

Ważne!

decydujące znaczenie ma data faktycznego wpływu odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Bez znaczenia natomiast pozostaje data nadania odwołania w placówce pocztowej. Przepisy Pzp nie przewidują bowiem złożenia odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego. Nie jest to więc równoznaczne z wniesieniem odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Uznaje się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tabela 1).

W przypadku, gdy zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

 • 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
 • 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
  – nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, albo
  – opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
 • 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
  – nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówieniu; albo
  – zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

Odmienne terminy przewidziano w przypadku odwołań wnoszonych w toku postępowania o zawarcie umowy koncesji (tabela 2 str. 20).

Uukrbu przewiduje ponadto, że odwołanie wnosi się w terminie:

 • 30 dni od dnia, w którym zamawiający opublikował:
  – ogłoszenie o zawarciu umowy koncesji, pod warunkiem że ogłoszenie to zawiera uzasadnienie decyzji zawarcia umowy koncesji bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o koncesji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo zamieszczenia ogłoszenia o koncesji w Biuletynie Zamówień Publicznych;
  – ogłoszenie o zmianie umowy koncesji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo zamieścił ogłoszenie o zmianie umowy koncesji w Biuletynie Zamówień Publicznych;
 • 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy koncesji w przypadku nieopublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zawarciu umowy koncesji albo gdy opublikowane ogłoszenie nie zawierało uzasadnienia;
 • 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy koncesji w przypadku niezamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zawarciu umowy koncesji albo gdy zamieszczone ogłoszenie nie zawierało uzasadnienia.
Tabela 1
Jaki jest termin na wniesienie odwołania zgodnie z Pzp? Odwołanie dotyczy: 
Gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp Gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp  
10 dni od dnia przesłania informacji 5 dni od dnia przesłania informacji podstawę wniesienia odwołania stanowi czynność zamawiającego, o której informacje zostały przesłane w sposób określony w art. 180
ust. 5 zdanie 2 Pzp tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
15 dni od dnia przesłania informacji 10 dni od dnia przesłania informacji podstawę wniesienia odwołania stanowi czynność zamawiającego, o której informacje zostały przekazane w inny sposób niż określony w art. 180 ust. 5 zdanie 2 Pzp
10 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym UE 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu
10 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej  5 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej 
 
odwołanie dotyczy postanowień SIWZ – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia  odwołanie dotyczy innych czynności niż odwołanie wyżej wymienione 

Podstawowe wymagania formalne odwołania

Przepisy Pzp określają podstawowe wymagania formalne odwołania, warunkujące rozpoznanie odwołania. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono od niego wpis.

Zgodnie z art. 180 ust. 3 Pzp:

 • odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,
 • zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
 • określać żądanie oraz
 • wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

W ramach środków ochrony prawnej następuje – w zakresie wyznaczonym treścią zarzutów odwołania – kontrola poprawności działania zamawiającego (podejmowanych przez niego czynności w postępowaniu bądź bezprawnych zaniechań), pod względem zgodności z przepisami Pzp. Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej wynika jednocześnie, że

Ważne!

odwołanie powinno konkretyzować postawiony zarzut, zawierać wskazanie okoliczności faktycznych, które uzasadniają stawianie zamawiającemu wyartykułowanych w odwołaniu zastrzeżeń.

O treści zarzutu decyduje przytoczona p...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy