Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

31 sierpnia 2018

NR 148 (Styczeń 2017)

Na pytania czytelników odpowiada Józef E. Nowicki

0 224

Brak podstaw prawnych

Czy można podwyższyć wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gdy zamawiający pokrył częścią zabezpieczenia swoją szkodę?

Przepis art. 150 ust. 1 i 2 Pzp ustala wysokość zabezpieczenia w stosunku procentowym do ceny całkowitej, podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe.

Zabezpieczenie ustala się w wysokości do 10% ceny całkowi-tej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

Celem zabezpieczenia, określonym przez ustawodawcę w art. 147 ust. 2 Pzp, jest zabezpieczenie pokrycia ewentualnych roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Ustawodawca z jednej strony przewidział pokrywanie roszczeń zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z drugiej – wprowadził ustawowe ograniczenie takiego zabezpieczenia do wysokości 10%. Nie ma zatem podstaw do przyjęcia, że możliwe jest podwyższanie zabezpieczenia ponad limit ustawowy w przypadku, gdy zamawiający pokrył częścią zabezpieczenia swoją szkodę. Takiej interpretacji wymienionych przepisów sprzeciwia się treść art. 150 ust. 2 Pzp oraz cel zabezpieczenia.

Bez potwierdzenia

Czy dla ważności przesłania informacji wykonawcy ma znaczenie godzina jej nadania i termin, np. czy miało to miejsce w dniach wolnych od pracy?

W postanowieniu z dnia 15 lutego 2013 r., sygn. akt: KIO 213/13, KIO 216/13, Krajowa Izba Odwoławcza, odnosząc się do terminu nadania informacji przez zamawiającego, stwierdziła, że: (...) dla ważności przesłania informacji dla wykonawcy nie ma żadnego znaczenia godzina nadania informacji oraz to, czy miało to miejsce w dniach wolnych od pracy. Rolą każdego uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest takie zorganizowanie pracy odpowiednich służb, aby przesyłane do niego informacje zostały niezwłocznie przekazane osobom uprawnionym  do składania oświadczeń w imieniu tego podmiotu. Nie jest również zasadne stanowisko tego wykonawcy, iż o skuteczności przesłania informacji możemy mówić tylko wtedy, kiedy nastąpi potwierdzenie otrzy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy