Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

31 sierpnia 2018

NR 148 (Styczeń 2017)

Na pytania czytelników odpowiada Józef E. Nowicki

255

Brak podstaw prawnych

Czy można podwyższyć wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gdy zamawiający pokrył częścią zabezpieczenia swoją szkodę?

Przepis art. 150 ust. 1 i 2 Pzp ustala wysokość zabezpieczenia w stosunku procentowym do ceny całkowitej, podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe.

Zabezpieczenie ustala się w wysokości do 10% ceny całkowi-tej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

Celem zabezpieczenia, określonym przez ustawodawcę w art. 147 ust. 2 Pzp, jest zabezpieczenie pokrycia ewentualnych roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Ustawodawca z jednej strony przewidział pokrywanie roszczeń zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z drugiej – wprowadził ustawowe ograniczenie takiego zabezpieczenia do wysokości 10%. Nie ma zatem podstaw do przyjęcia, że możliwe jest podwyższanie zabezpieczenia ponad limit ustawowy w przypadku, gdy zamawiający pokrył częścią zabezpieczenia swoją szkodę. Takiej interpretacji wymienionych przepisów sprzeciwia się treść art. 150 ust. 2 Pzp oraz cel zabezpieczenia.

Bez potwierdzenia

Czy dla ważności przesłania informacji wykonawcy ma znaczenie godzina jej nadania i termin, np. czy miało to miejsce w dniach wolnych od pracy?

W postanowieniu z dnia 15 lutego 2013 r., sygn. akt: KIO 213/13, KIO 216/13, Krajowa Izba Odwoławcza, odnosząc się do terminu nadania informacji przez zamawiającego, stwierdziła, że: (...) dla ważności przesłania informacji dla wykonawcy nie ma żadnego znaczenia godzina nadania informacji oraz to, czy miało to miejsce w dniach wolnych od pracy. Rolą każdego uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest takie zorganizowanie pracy odpowiednich służb, aby przesyłane do niego informacje zostały niezwłocznie przekazane osobom uprawnionym  do składania oświadczeń w imieniu tego podmiotu. Nie jest również zasadne stanowisko tego wykonawcy, iż o skuteczności przesłania informacji możemy mówić tylko wtedy, kiedy nastąpi potwierdzenie otrzy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy