Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z orzecznictwa KIO

25 czerwca 2018

NR 164 (Czerwiec 2018)

Aktualność potwierdzona

0 161

W ocenie Izby wystarczające jest obecnie przedstawienie dokumentu aktualnego na dzień jego złożenia,  z datą po dniu składania wniosków, z poświadczeniem stanu faktycznego na dzień wystawienia dokumentu, o ile zachowuje on swą aktualność na dzień składania wniosków (ofert), rozumianą jako brak sprzeczności treściowej z oświadczeniem składanym wstępnie w ramach JEDZ. Tę interpretację, znaną z wcześniejszych wyroków, potwierdziła KIO podczas rozprawy o sygn. akt: 280/18 pod przewodnictwem Anny Kuszel-Kowalczyk.

Zamawiający prowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług zmian i utrzymania rozwiązań w ruchu kolejowym.

Zamawiający 5 lutego 2018 r. unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, jednocześnie zawiadamiając o wykluczeniu wykonawcy K. Do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło 14 lutego 2018 r. odwołanie tego wykonawcy, w którym zarzucono zamawiającemu naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 oraz 89 ust. 1 pkt 5 Pzp przez bezpodstawne wykluczenie odwołującego z postępowania i przyjęcie, iż nie wykazał on braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie niekaralności członków organu zarządzającego, nadzorczego oraz prokurentów, a także podmiotu zbiorowego zarówno dla samego wyko- nawcy K., jak i podmiotu B., użyczającego mu zasoby, i w konsekwencji uznania oferty przez niego złożonej za odrzuconą. Ponadto zarzucono zamawiającemu naruszenie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp przez bezpodstawne uznanie, iż nie ma w tym postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu, a przez to unieważnienie go.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu unieważnienia czynności unieważnienia postępowania, dokonania ponownej oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej z uwzględnieniem okoliczności wskazanych w uzasadnieniu odwołania. Odwołujący podkreślił, że ma interes prawny we wniesieniu odwołania, ponieważ zaskarżona czynność zamawiającego narusza zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, uniemożliwiając mu uzyskanie tego zamówienia. Ewentualne uwzględnienie odwołania może spowodować, że oferta odwołującego zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Bezpodstawne działanie zamawiającego uniemożliwia uzyskanie przez odwołującego przedmiotowego zamówienia. Oznacza to, że odwołujący w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy może ponieść szkodę.

Przedstawiając argumentację stanowiącą podstawę do wniesienia odwołania, K. wskazał, że 5 lutego 2018 r. otrzymał pismo zawierające informację o unieważnieniu postępowania. Podstawą do unieważnienia postępowania była okoliczność wskazana w art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, tj. niezłożenie żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Jednocześnie zamawiający wskazał, że obaj wykonawcy, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu (czyli zarówno odwołujący, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w odniesieniu do zawartych w SIWZ kryteriów oceny ofert, jak i drugi wykonawca, którego oferta przewyższała budżet zamawiającego), zostali wykluczeni de facto na tej samej podstawie. Złożyli oni dokumenty potwierdzające fakt niepodlegania wykluczeniu z uwagi na niekaralność w stosunku do członków organu zarządzającego, nadzorczego lub prokurenta, a także w stosunku do wykonawcy jako podmiotu zbiorowego, z datą ich wystawienia po upływie składania ofert, co powoduje – zdaniem zamawiającego – iż nie mogą one potwierdzić wskazanych okoliczności, co z kolei skutkuje koniecznością wykluczenia wykonawcy.

Po nowelizacji ustawy Pzp z 2016 r. obowiązek złożenia aktualnych dokumentów nie musi być równoznaczny z obowiązkiem złożenia dokumentów wystawionych przed upływem terminu składania ofert.

Termin składania ofert upływał 5 stycznia 2018 r. i w tym dniu K. złożył swoją ofertę. Zamawiający 19 stycznia 2018 r. wezwał odwołującego, którego oferta przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, do przedłożenia – na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 Pzp – szeregu dokumentów, które nie zostały dołączone do oferty, w tym informacji z Krajowego Rejestru Karnego dla osób i firmy w zakresie zarówno dotyczącym samego wykonawcy, jak i podmiotu, na zasobach którego polega. Aktualne dokumenty zostały przez wykonawcę złożone w wyznaczonym terminie, przy czym wszystkie pochodzące z KRK opatrzone były datą po złożeniu ofert (stosownie 22 lub 23 stycznia 2018 r.), lecz przed datą wyznaczoną przez zamawiającego na uzupełnienie dokumentów (tj. 24 stycznia 2018 r.).

LAKONICZNE STWIERDZENIE

W tej sytuacji zamawiający uznał, iż dokumenty mające potwierdzić fakt niepodlegania wykluczeniu wystawione po dacie składania ofert nie potwierdzają tej okoliczności. Zamawiający w żaden sposób nie umotywował swojej decyzji prócz lakonicznego stwierdzenia złożenia dokumentów wystawionych po dacie składania ofert. W tej sytuacji odwołujący mógł domyślać się jedynie, że zamawiający, zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej w stanie prawnym sprzed nowelizacji, stoi na stanowisku, iż dokumenty z KRK z datą wystawienia po upływie terminu składania ofert mogą nie potwierdzać faktu skazania w stosunku do osób i podmiotów, dla których ewentualne zatarcie skazania nastąpiłoby w okresie pomiędzy datą składania ofert a datą wyznaczoną na ich składanie.

Takie stanowisko po zmianie przepisów nie ma już racji bytu. Odwołujący wskazuje, że kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszego sporu ma przepis art. 26 ust. 3 Pzp, zgodnie z którym: jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Ważne!

Dodajmy, że treść art. 26 ust. 3 Pzp koresponduje ściśle z treścią przepisu art. 26 ust. 1 Pzp, który również odnosi się do składania dokumentów w toku postępowania (czyli już po upływie terminu składania ofert) i wyraźnie odwołuje się do tego, aby jako aktualne przyjmować wszystkie dokumenty wystawione przed upływem daty wyznaczonej przez zamawiającego. Jeśli zatem przyjąć, iż obecnie zasadą jest to, że aktualność dokumentów odnoszących się do potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu została przez ustawodawcę ustalona w taki sposób, iż za aktualne uznaje się dokumenty wystawione nie wcześniej niż trzy lub sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert, najpóźniejszą zaś datą ich wystawienia ma być data przypadająca po upływie terminu składania ofert.

 Brak obecnie jakichkolwiek przesłanek do stwierdzenia, że ważność dokumentów jest interpretowana inaczej. Odwołujący przywołał również orzecznictwo Izby dotyczące spornego zagadnienia, a ponadto powołał stanowisko...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy