Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

17 września 2018

NR 166 (Wrzesień 2018)

Przyszłość zamówień publicznych - Obowiązki dokumentacyjne

0 151

Jedną z najbardziej istotnych kwestii będących przedmiotem nowej koncepcji Pzp jest uregulowanie w sposób jednoznaczny obowiązków dokumentacyjnych po stronie wykonawcy i reguł związanej z nimi weryfikacji dokonywanej przez zamawiającego.

Pozytywnie należy ocenić zamiar autorów koncepcji w postaci utrzymania obecnego rozwiązania polegającego na wymaganiu dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia, co do zasady wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. 

Doprecyzowanie Pzp

Warto byłoby przesądzić wprost w Pzp, że zamawiający nie mogą żądać dokumentów od wszystkich wykonawców wraz z ofertą. Niestety, część zamawiających tak robi, wbrew znowelizowanym przepisom Pzp, uzasadniając to potrzebą szybkiego procedowania, a w konsekwencji udzielenia zamówienia. 
Rozważenia wymaga ponadto – czego brakuje w koncepcji – skrócenie terminu na złożenie przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, oświadczeń lub dokumentów na wezwanie, zwłaszcza w postępowaniach o wartości zamówienia równej progom unijnym lub większej. Obecny ustawowy minimalny termin ich złożenia wynoszący aż 10 dni nierzadko jest postrzegany jako zbyt długi. 
Doprecyzowaniu mają ulec regulacje dotyczące sposobu działania w sytuacji, gdy zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami z uwagi na możliwość ich pozyskania z ogólnodostępnych, bezpłatnych baz danych w państwach będących członkami Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy ze względu na wcześniejsze złożenie ich przez wykonawcę. Kierunek autorów koncepcji należy uznać za słuszny, choć brakuje szczegółów, na czym miałoby polegać doprecyzowanie. 
Niemniej jednak wydaje się, że jednym z kroków powinno być wyeliminowanie obecnych wątpliwości pojawiających się w związku z nieco różniącymi się zapisami w Pzp i w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U., poz. 1126). 

Ważne!

W świetle art. 26 ust. 6 Pzp wykonawca nie ma obowiązku złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu bądź brak podstaw wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy albo może je uzyskać za pomocą bezpłatnych lub ogólnodostępnych baz danych.

W § 10 ust. 1 przywołanego rozporządzenia określa się natomiast, że w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7, w formie elektronicznej, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 
W praktyce zamawiający, któremu wykonawca nie podał „namiarów” na ogólnodostępne bazy (np. KRS, CEiDG), odczytuje niestety przepis rozporządzenia (zapominając o art. 26 ust. 6 Pzp) w ten sposób, że choć ma wiedzę o nich i nieograniczony, bezpłatny dostęp, to musi żądać złożenia zamieszczonych w nich dokumentów. 

Ważne!

Zasadne wydaje się więc, aby jednoznacznie zostało przesądzone w nowej ustawie Pzp, że we wskazanych okolicznościach ustawowych obowiązek żądania oraz składania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów jest wyłączony. 

Rozróżnienie oświadczeń od dokumentów 

W sposób wyraźny planuje się dokonać rozróżnienia zarówno w Pzp, jak i w ww. rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, oświadczeń składanych przez wykonawcę czy podmiot udostępniający zasoby, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie kryteriów selekcji czy brak podstaw wykluczenia od dokumentów (środków dowodowych), które również temu służą. 

Ważne!

Celem jest wyeliminowanie sytuacji, w których oświadczenie składane jest przez wykonawcę jako oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (obecnie na podstawie art. 25a Pzp, w tym na formularzu JEDZ), a następnie to samo oświadczenie (ewentualnie rozbudowane), jako dokument potwierdzający brak podstaw do wykluczenia. 

Przykładem może być choćby oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych czy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 

Aktualność dokumentów na wezwanie

Obecnie nie są rzadkie przypadki, gdy zamawiający oraz wykonawcy mają problem z ustaleniem aktualności poszczególnych dokumentów składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zostało to zauważone przez autorów koncepcji. Niezbędne jest bowiem rozróżnianie oceny spełnienia warunków ud...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy