Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak udzielać zamówień

2 lipca 2018

NR 158 (Grudzień 2017)

Bezprawny wpływ na czynności

297

Przepis art. 24 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wskazuje, że bezprawne działanie wykonawcy może być dokonane lub nosić znamiona usiłowania oraz musi odnosić się do czynności zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Wskazany przepis mówi o działaniu bezprawnym, a zatem sprzecznym z prawem. Nie chodzi tu więc o „czyny nacechowane negatywnie” lub „niemoralne”. Postawienie zarzutów nie jest równoznaczne z orzeczeniem o popełnieniu czynu bezprawnego – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza. W wyroku KIO, sygn. akt: KIO 156/17, zamawiający – Centrum Pediatrii i Onkologii – prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę radiofarmaceutyku.

Po zawiadomieniu uczestników przez zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawca E. wniósł odwołanie od tej czynności i uznania za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez V. oraz od zaniechania odrzucenia tej oferty, względnie wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień. Odwołujący zarzucił naruszenie m.in. art. 24 ust. 1 pkt 18 Pzp przez zaniechanie wykluczenia z postępowania wykonawcy V., który bezprawnie próbował wpłynąć na czynności zamawiającego.

Oferta V. złożona w postępowaniu opiewawała na kwotę 1 412 640, 00 zł, co daje cenę 436,00 zł netto za dawkę FDG. W postępowaniu prowadzonym równolegle przez innego zamawiającego – Szpital Uniwersytecki w K. – V. zaoferował cenę 1423 080, 00 zł brutto, co daje cenę 879,00 zł netto za dawkę FDG. Cena zaoferowana przez V. w omawianym postępowaniu jest więc dwukrotnie niższa.

Zaskakująco różne ceny

Ważne!

W postępowaniu prowadzonym przez Szpital Uniwersytecki przedmiotem zamówienia była także dostawa radiofarmaceutyku 18F-FDG. Odwołujący przedstawił porównanie SIWZ w obu postępowaniach w zakresie wymagań co do przedmiotu zamówienia. Z porównania wynika, że w obu postępowaniach zamawiający wymagali radiofarmaceutyku o niemal identycznych parametrach. Odwołujący podkreślił, że zakład produkcyjny V. (cyklotron) znajduje się w K., warunki realizacji przez V. zamówienia dla Szpitala w K. są więc zdecydowanie korzystniejsze.

W postępowaniu prowadzonym dla Centrum Pediatrii w przypadku wykonawcy V. dochodzą ponadto koszty transportu radiofarmaceutyku z K., gdzie posiada on zakład produkcyjny. Z uwagi na specjalistyczny charakter transportu FDG, koszty z tym związane są wyższe niż koszty transportu innych produktów leczniczych. Poza samym kosztem przewiezienia radiofarmaceutyku należy wziąć pod uwagę – ze względu na czas rozpadu promieniotwórczego tego produktu – odległość miejsca dostawy, która wymusza konieczność przygotowania produktu o większej „początkowej” radioaktywności.

W ocenie odwołującego takie działanie stanowi przejaw nielegalnej gry rynkowej polegającej na wyeliminowaniu m.in. odwołującego z rynku dostaw radiofarmaceutyków, który jest rynkiem niewielkim, jeśli chodzi o liczbę działających na nim wykonawców, choć mimo to konkurencyjnym. Sposób ukształtowania przez V. ceny ofertowej nie jest bowiem pochodną kosztów ponoszonych przez wykonawcę w związku z realizacją zamówienia, nie ma żadnego logicznego uzasadnienia poza tym, że nastawiony jest wyłącznie na wyeliminowanie konkurentów. Na rynku dostawy radiofarmaceutyków funkcjonuje niewielka liczba wykonawców, dochodzi na nim do ostrej konkurencji cenowej. Sprzedaż towarów poniżej kosztów ich wytworzenia prowadzi do eliminacji z rynku odwołującego, który ostatnie i jedyne obecnie zamówienie uzyskał w marcu 2016 r.

Nie jest możliwe zaoferowanie dwukrotnie niższej ceny radiofarmaceutyku przez V. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego, co zdaniem odwołującego dowodzi, że wykonawca ten popełnił czyn nieuczciwej konkurencji.

Niedopuszczalne praktyki

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 18 Pzp wykluczeniu z postępowania podlega wykonawca, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego. Jak wynika z artykułów prasowych, wykonawca V., działający przez osoby uprawnione do reprezentacji, wpłynął lub próbował wpłynąć na Narodowy Fundusz Zdrowia, przez wręczenie korzyści majątkowej, w celu zawarcia umowy na świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane. Świadczenia te miały polegać na realizacji tomografii pozytonowej PFF, dla której konieczne jest stosowanie radiofarmaceutyków. W wyniku postępowania wszczętego przez Centralne Biuro Antykorupcyjne doszło do postawienia zarzutów karnych prezesowi i wiceprezesowi spółki V.

Z treści art. 24 ust. 2...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy