Co zmienia w zamówieniach na roboty budowlane nowe rozporządzenie

Temat numeru Otwarty dostęp

W dniu 1 stycznia 2022 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454), które zastąpiło dotychczasowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. o tym samym tytule (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) musi być jednoznaczny, wyczerpujący, dostatecznie dokładny i zrozumiały, powinien również uwzględniać wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 99–103 Pzp).

Szczegółowe regulacje dotyczą OPZ dla zamówień na roboty budowlane zgodnie z ich definicją zawartą w art. 7 pkt 21 Pzp, a więc również na malowanie oznaczeń na nawierzchniach jezdni, gięcie stali, instalację alarmów przeciwwłamaniowych, układanie wykładzin, tapetowanie czy wynajem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską.

W zamówieniach na roboty budowlane OPZ stanowią (art. 103 Pzp):

POLECAMY

 • w przypadku formuły „wybuduj” (dokumentację projektową zapewnia zamawiający) – dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
 • w przypadku formuły „zaprojektuj i wybuduj” (za sporządzenie dokumentacji projektowej odpowiedzialny jest wykonawca) – program funkcjonalno-użytkowy (PFU).

W tym zakresie regulacja nowego Pzp odpowiada przepisom poprzednio obowiązującej ustawy (zob. art. 31 ust. 4 Pzp2004), dlatego do 31 grudnia 2021 roku w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz PFU bazowano na rozporządzeniu z 2004 roku, wydanym na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących.

Ważne
W dniu 29 grudnia 2021 roku ogłoszono w Dzienniku Ustaw (poz. 2454) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, które zastąpiło dotychczasowe rozporządzenie.

Rozporządzenie z 2021 roku (tak jak poprzednie) podzielono na pięć rozdziałów:

 • Przepisy ogólne.
 • Dokumentacja projektowa.
 • STWiORB.
 • PFU.
 • Przepisy przejściowe i końcowe.

Przepisy ogólne

Rozporządzenie rozpoczyna się od definicji legalnych pojęć (znanych z rozporządzenia z 2004 roku):

 • grup, klas, kategorii robót, które odsyłają do grup, klas i kategorii Wspólnego Słownika Zamówień (CPV),
 • robót podstawowych, czyli minimalnego zakresu prac możliwych do odebrania (pod kątem ilości i jakości), z uwzględnieniem stopnia zagregowania robót,
 • robót tymczasowych, czyli prac, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych (np. rusztowania, daszki ochronne, umocnienia wykopów, deskowania),
 • prac towarzyszących, czyli prac niezbędnych do wykonania robót podstawowych, które nie stanowią robót tymczasowych (np. wytyczanie geodezyjne, inwentaryzacja powykonawcza).

Pozostawiono regulację nakazującą podział dokumentacji projektowej, STWiORB oraz PFU na tomy, zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych, przy czym dopuszczono (zmiana w stosunku do rozporządzenia z 2004 roku), aby opracowania powyższe były sporządzone w formie elektronicznej (w postaci „plików komputerowych” w formacie PDF, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym autorów) lub w formie papierowej (w tym ostatnim przypadku wszystkie strony opracowania muszą być trwale spięte i ponumerowane).

Dokumentacja projektowa

Zakres dokumentacji projektowej zależy od:

 • trybu udzielenia zamówienia publicznego (możliwe odmienności w trybie z wolnej ręki oraz w przypadku ryczałtowego charakteru wynagrodzenia przewidzianego w umowie),
 • wymagań wynikających z Prawa budowlanego:
  a) odmiennie dla robót wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, do którego dołącza się projekt budowlany,
  b) odmiennie dla pozostałych robót.

Jeśli konkretne roboty budowlane wymagają uzyskania pozwolenia na budowę (zob. art. 28 i art. 29 ust. 6 oraz ust. 7 pkt 1 Prawa budowlanego) albo zgłoszenia robót budowlanych, do którego dołącza się projekt budowlany (zob. art. 30 ust. 4b i 4c Prawa budowlanego – np. budowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, budowa kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2) – dokumentacja projektowa składa się z:

 • projektu budowlanego,
 • projektu wykonawczego,
 • przedmiaru robót.

Jeśli konkretne roboty nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia robót budowlanych, do którego dołącza się projekt budowlany – dokumentacja projektowa składa się z:

 • planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania (pojęcie „innych dokumentów” oznacza, że jeżeli nie jest konieczne użycie rysunków czy planów, wystarczający jest opis – zob. wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 3 listopada 2015 r., sygn. akt: I C 462/13);
 • przedmiaru robót;
 • projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.

Ważne
Różnice w stosunku do poprzedniego rozporządzenia z 2004 roku polegają na włączeniu do powyższego rozróżnienia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, ale wymagających zgłoszenia robót budowlan...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy