Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wygrać przetarg

25 maja 2018

NR 159 (Styczeń 2018)

Doświadczenie konsorcjantów

0 214

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 2017 r. (sygn. akt: C-387/14) stwierdził, iż wykonawcy nie mogą – w celu wykazania się spełnianiem warunków udziału w postępowaniu – legitymować się doświadczeniem zdobytym w ramach konsorcjum. Powyższe stanowisko Trybunału zachwiało dotychczasową praktyką na rynku zamówień publicznych, gdzie jako jeden z głównych celów składania ofert wspólnych wskazywano możliwość późniejszego powoływania się na doświadczenie całego konsorcjum.

Krajowa Izba Odwoławcza w dniu 18 września 2017 r. wydała wyrok w sprawie KIO 1854/17, w którym określiła, że zakaz wykazywania się doświadczeniem konsorcjum jako doświadczeniem własnym wykonawcy ma jedynie miejsce w przypadku, gdy zamawiający określi go w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z przepisów Pzp wynika, że jeżeli wykonawca samodzielnie nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie przepisu art. 23 Pzp może ubiegać się o udzielenie zamówienia w konsorcjum w ten sposób, że każdy z uczestników konsorcjum spełnia w określony sposób wymagania zamawiającego, tworząc całościowo obraz wykonawcy, który potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Z uwagi na okoliczność, że konsorcjum nie ma osobowości prawnej, stronami umowy w sprawie zamówienia publicznego nie jest konsorcjum jako całość, ale poszczególne podmioty wchodzące w jego skład.

Konsorcjum składa się z grupy wykonawców, których wspólnym celem jest uzyskanie i realizacja zamówienia publicznego. Z uwagi na okoliczność, że konsorcjum nie ma osobowości prawnej, stronami umowy w sprawie zamówienia publicznego nie jest konsorcjum jako całość, ale poszczególne podmioty wchodzące w jego skład.

Zasady współdziałania i realizacji zamówienia publicznego określa umowa konsorcjum, która jest umową cywilnoprawną zbliżoną do umowy spółki, skoro jej przedmiotem jest dążenie do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego (por. art. 860 § 1 k.c.), a niekiedy, zależnie od sposobu uregulowania stosunków pomiędzy wykonawcami, jest nawet uważana za odmianę umowy spółki. Na cywilnoprawny charakter wskazuje nie tylko jej podobieństwo do umowy spółki, ale także przepis art. 141 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)  stanowiący, że wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 tejże ustawy, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wspólne zawarcie umowy o zamówienie publiczne powoduje zatem nie tylko powstanie stosunków cywilnoprawnych pomiędzy zamawiającym i wykonawcą, ale również pomiędzy współwykonawcami, skoro solidarna odpowiedzialność musi się wiązać z powstaniem stosunku wewnętrznego pomiędzy współdłużnikami solidarnymi (art. 376 k.c.)1.

Realizacja zamówienia w ramach konsorcjum

Z istoty konsorcjum wynika zatem, iż konsorcjanci realizują zamówienie wspólnie. Bez względu na zakres oraz udział poszczególnych podmiotów, zgodnie z art. 141 Pzp ponoszą oni „solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania u...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy