Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wygrać przetarg

25 maja 2018

NR 159 (Styczeń 2018)

Doświadczenie konsorcjantów

0 994

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 2017 r. (sygn. akt: C-387/14) stwierdził, iż wykonawcy nie mogą – w celu wykazania się spełnianiem warunków udziału w postępowaniu – legitymować się doświadczeniem zdobytym w ramach konsorcjum. Powyższe stanowisko Trybunału zachwiało dotychczasową praktyką na rynku zamówień publicznych, gdzie jako jeden z głównych celów składania ofert wspólnych wskazywano możliwość późniejszego powoływania się na doświadczenie całego konsorcjum.

Krajowa Izba Odwoławcza w dniu 18 września 2017 r. wydała wyrok w sprawie KIO 1854/17, w którym określiła, że zakaz wykazywania się doświadczeniem konsorcjum jako doświadczeniem własnym wykonawcy ma jedynie miejsce w przypadku, gdy zamawiający określi go w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

POLECAMY

Z przepisów Pzp wynika, że jeżeli wykonawca samodzielnie nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie przepisu art. 23 Pzp może ubiegać się o udzielenie zamówienia w konsorcjum w ten sposób, że każdy z uczestników konsorcjum spełnia w określony sposób wymagania zamawiającego, tworząc całościowo obraz wykonawcy, który potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Z uwagi na okoliczność, że konsorcjum nie ma osobowości prawnej, stronami umowy w sprawie zamówienia publicznego nie jest konsorcjum jako całość, ale poszczególne podmioty wchodzące w jego skład.

Konsorcjum składa się z grupy wykonawców, których wspólnym celem jest uzyskanie i realizacja zamówienia publicznego. Z uwagi na okoliczność, że konsorcjum nie ma osobowości prawnej, stronami umowy w sprawie zamówienia publicznego nie jest konsorcjum jako całość, ale poszczególne podmioty wchodzące w jego skład.

Zasady współdziałania i realizacji zamówienia publicznego określa umowa konsorcjum, która jest umową cywilnoprawną zbliżoną do umowy spółki, skoro jej przedmiotem jest dążenie do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego (por. art. 860 § 1 k.c.), a niekiedy, zależnie od sposobu uregulowania stosunków pomiędzy wykonawcami, jest nawet uważana za odmianę umowy spółki. Na cywilnoprawny charakter wskazuje nie tylko jej podobieństwo do umowy spółki, ale także przepis art. 141 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)  stanowiący, że wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 tejże ustawy, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wspólne zawarcie umowy o zamówienie publiczne powoduje zatem nie tylko powstanie stosunków cywilnoprawnych pomiędzy zamawiającym i wykonawcą, ale również pomiędzy współwykonawcami, skoro solidarna odpowiedzialność musi się wiązać z powstaniem stosunku wewnętrznego pomiędzy współdłużnikami solidarnymi (art. 376 k.c.)1.

Realizacja zamówienia w ramach konsorcjum

Z istoty konsorcjum wynika zatem, iż konsorcjanci realizują zamówienie wspólnie. Bez względu na zakres oraz udział poszczególnych podmiotów, zgodnie z art. 141 Pzp ponoszą oni „solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy”. Zgodnie z założeniami solidarnej odpowiedzialności zamawiający może żądać wykonania całości zamówienia zarówno przez wszystkich członków konsorcjum łącznie, jak i od kilku z nich lub od każdego z osobna (art. 366 § 1 k.c.).

Ważne!

Solidarna odpowiedzialność podmiotów ukształtowana została art. 141 Pzp i dotyczy jedynie wykonania umowy oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. A contrario, solidarna odpowiedzialność wykonawców na podstawie ustawy nie obejmuje czynności podejmowanych w postępowaniu przetargowym, w tym mogących stanowić podstawy zatrzymania wadium (zob. KIO 1936/15).

W świetle orzeczenia TSUE w sprawie C-387/14 wskazania wymaga, iż na gruncie krajowego orzecznictwa zarówno KIO, jak i sądów powszechnych, został ugruntowany pogląd, że wykonawcy przysługuje uprawnienie do wykazania się doświadczeniem w realizacji całego zamówienia, nawet jeśli zostało zrealizowane w konsorcjum z innym podmiotem, a wykonawca tylko w pewnym zakresie rzeczowym uczestniczył w jego realizacji. Organy, orzekając, przyjmowały bowiem, że będąc uczestnikiem konsorcjum, wykonawca chociażby z tytułu ciążącej na nim odpowiedzialności solidarnej jest zaangażowany w pełni przy realizacji zamówienia i nabywa wiedzę oraz doświadczenie co do całości prac (np. KIO 913/14; KIO 915/14; KIO 917/14).

Trybunał Sprawiedliwości przyjął zgoła odmienne stanowisko, że art. 44 dyrektywy 2004/18 w zw. z art. 48 ust. 2 lit.a tej dyrektywy oraz zasadą równego traktowania wykonawców, zapisaną w art. 2 tej dyrektywy, należy interpretować w ten sposób, że nie dopuszcza on, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji.

Zasady określone w SIWZ

Kontrowersje i niejasności związane z wydaniem przez Trybunał orzeczenia skrajnie odmiennego od dotychczasowego stanowiska krajowych organów orzeczniczych stara się rozwiać orzeczenie KIO wydane w sprawie o sygn. akt: KIO 1854/17.

Gdyby SIWZ zawierała dodatkowe regulacje, konkretne zapisy związane z udziałem grupy wykonawców w postępowaniu, w jaki sposób badane będzie potwierdzenie doświadczenia i wiedzy w przypadku projektów realizowanych jako konsorcjum, wykona...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy