Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru , Otwarty dostęp

1 września 2021

NR 195 (Wrzesień 2021)

Dylematy zamawiających

0 819

Zgodnie z art. 134 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 281 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp zamawiający w treści specyfikacji warunków zamówienia wskazuje m.in.: adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia1.

1Przepisy ustawy Pzp nie zawierają definicji legalnej „strony internetowej prowadzonego postępowania”. Należy zatem przyjąć, że decyzję, która strona internetowa będzie stroną prowadzonego postępowania, ustawodawca pozostawił zamawiającemu.
miniPortal

POLECAMY

Na pytanie zamawiającego skierowane do Urzędu Zamówień Publicznych: czy od 1 stycznia 2021 r. na miniPortalu będzie można zamieszczać dokumentację dotyczącą postępowania – Urząd odpowiedział: Tak, miniPortal, w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych jest stroną prowadzonego postępowania i zamieszcza się tam dokumenty postępowania, przed otwarciem ofert informację o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a także informację z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W odpowiedzi brak jest jednak uzasadnienia dla takiego stanowiska. Nie wynika z niej bowiem, że, podejmując decyzję o korzystaniu z usług miniPortalu, dokonuje się wyboru, że tylko on może być w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia traktowany jako „strona prowadzonego postępowania”, a np. strona BIP zamawiającego już nie. Co więcej, ewentualne stanowisko, że wyłącznie miniPortal jest „stroną prowadzonego postępowania” nie znajduje uzasadnienia w przepisach ustawy Pzp. Odpowiedź UZP budzi więc pewne wątpliwości.

Przekazywanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia […] odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich poufności w ramach wymiany i przechowywania informacji.

Ważne

miniPortal jest narzędziem wykorzystującym dotychczasowe konta zamawiających zarejestrowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych i jest zintegrowany z przeznaczonymi do tego formularzami na ePUAP, za których pośrednictwem można składać oferty i wnioski w postępowaniach oraz komunikować się z zamawiającym2.

W dalszej części odpowiedzi czytamy, że (na miniPortalu) zamieszcza się dokumenty postępowania, przed otwarciem ofert informację o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia czy informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W tym przypadku UZP nie wyjaśnia, co oznacza pojęcie „dokumentów postępowania”, tymczasem w ustawie Pzp pojęcie to nie występuje. Prawdopodobnie chodzi o dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Dwie różne strony

Warto zauważyć, że zgodnie z art. 134 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 281 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp w SWZ wskazuje się adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. Ale adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia – to dwie różne strony. Co więcej, ustawodawca wskazuje, że na stronie internetowej (niebędącej stroną internetową prowadzonego postępowania) udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Należałoby zwrócić tu uwagę na niekonsekwencję ustawodawcy. Przepisy art. 134 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 281 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp wskazują na dwie odrębne strony internetowe. Stronę internetową prowadzonego postępowania (art. 134 ust. 1 pkt 1 i art. 281 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) oraz stronę internetową, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ i inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (art. 134 ust. 1 pkt 2 oraz art. 281 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Z przepisów art. 135 ust. 6, art. 284 ust. 6 oraz art. 137 ust. 5, art. 286 ust. 7 ustawy Pzp wynika natomiast, że treść zapytań dotyczących SWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmiany treści SWZ zamawiający udostępnia jednak na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pełna czy ogólna informacja?

Na pytanie: Czy informacja na miniPortalu zawiera pełną informację o postępowaniu (ogłoszenie, SIWZ itp.), czy tylko ogólną informację, a reszta dokumentów jest na stronie internetowej zamawiającego? – Urząd Zamówień Publicznych 
odpowiada:

Ważne

Na miniPortalu zamawiający udostępnia następujące informacje: tryb, numer postępowania TED/BZP/Nr referencyjny, Tytuł/nazwę postępowania, Dane zamawiającego, adres strony www z...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy