Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak udzielać zamówień

13 lipca 2018

NR 157 (Listopad 2017)

Elektroniczna platforma katalogów

0 126

Elektroniczna platforma katalogów produktów eKatalogi jest udostępnianym przez UZP, bezpłatnym i przeznaczonym dla zamawiających narzędziem elektronicznym, umożliwiającym udzielanie niektórych kategorii zamówień publicznych. 

Tożsamość definicji zamawiającego w regulaminie1 i w art. 2 pkt 12 ustawy – Prawo zamówień publicznych pozwala uznać, że w zakres podmiotów uprawnionych do korzystania z platformy wchodzą wszystkie osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej obowiązane do stosowania Pzp. Korzystanie z eKatalogów jest w pełni dobrowolne i uzależnione wyłącznie od woli zamawiającego. Jednak możliwość korzystania z tego narzędzia, zarówno w przypadku zamawiających, jak i wykonawców, uwarunkowana jest przeprowadzeniem procesu rejestracyjnego i założeniem odpowiednich kont użytkownika. Na platformie eKatalogi można zarejestrować się za pomocą:

  • rejestracji z wykorzystaniem profilu zaufanego lub
  • rejestracji lokalnej – bezpośrednio na platformie eKatalogi2.

Kategorie zamówień objęte eKatalogami

Zgodnie z definicją zawartą w regulaminie wykorzystanie platformy eKatalogi może nastąpić w celu udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza progu stosowania przepisów, o których mowa w art. 4 pkt 8 Pzp. Są więc nim objęte zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Ze względu na tę okoliczność w regulaminach udzielania zamówień podprogowych zamawiający często dopuszczają stosowanie tego narzędzia. Dla przykładu – na dokonywanie zakupów za pośrednictwem platformy eKatalogi pozwalają regulaminy Centralnego Biura Antykorupcyjnego3 czy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska4. Również Prezes UZP we wzorcowym regulaminie udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 Pzp5 wprowadził zapisy dotyczące stosowania platformy eKatalogi.

Na ogólnodostępnej stronie eKatalogów (www.ekatalogi.uzp.gov.pl) UZP wskazuje, że eKatalogi umożliwiają: sprzedaż i kupno towarów oraz usług do kwoty 418 000 euro w przypadku zamawiających sektorowych i 30 000 euro w odniesieniu do pozostałych zamawiających. Kwota 418 000 euro wyznacza próg stosowania Pzp w przypadku zamówień sektorowych na dostawy lub usługi (art. 133 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 8 Pzp i § 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej). Powyższa informacja nie pozostaje zatem w zgodności z literalnie odczytywanymi postanowieniami regulaminu, co rodzi pytanie, czy również udzielenie zamówień innych niż wskazane w art. 4 pkt 8 Pzp, ewentualnie art. 133 ust. 1 Pzp, do których nie stosuje się przepisów Pzp, umożliwia wykorzystanie eKatalogów.

Ważne!

Dokumentem, którego treści zobowiązują się przestrzegać użytkownicy platformy (zarówno zamawiający, jak i wykonawcy), jest regulamin kształtujący stosunki prawne łączące ich z podmiotem udostępniającym (UZP). Korzystanie z eKatalogów wymaga wyraźnego zaakceptowania regulaminu w trakcie rejestracji. Dodatkowo w regulaminie został zamieszczony zapis: korzystanie z Platformy eKatalogi jest równoznaczne z zaakceptowaniem zmian Regulaminu wskazujących, że korzystanie z tego narzędzia stanowi dorozumianą jego akceptację.

Niezmodyfikowanie regulaminu, pomimo zagwarantowania przez podmiot udostępniający takiego prawa, może wywoływać wątpliwości, czy informacja przekazana na stronie nie jest błędna. Z drugiej strony można odczytywać ją jako oświadczenie tego podmiotu, w świetle którego należy interpretować postanowienia regulaminu. Zważając na powyższe, jeżeli intencją podmiotu udostępniającego eKatalogi jest rozszerzenie zakresu dozwolonego wykorzystania tego narzędzia elektronicznego, powinien w stosownym zakresie zmodyfikować regulamin.

Należy podkreślić, że zachowania sprzeczne z regulaminem wywołują konsekwencje w zakresie relacji łączącej użytkownika z podmiotem udostępniającym platformę i jednoczesnym jej administratorem (UZP). Tym samym udzielenie zamówienia, którego wartość będzie wyższa niż wskazana w art. 4 pkt 8 Pzp, przy wykorzystaniu eKatalogów nie będzie mieć wpływu na ważność umowy i relacje łączące zamawiającego z wykonawcą.

Towary i usługi oferowane w eKatalogach

W sposób pośredni zakres, w jakim istnieje możliwość posłużenia się platformą eKatalogi w celu udzielenia zamówienia publicznego, uzależniony jest od towarów i usług w jego ramach oferowanych. Przy wykorzystaniu tego narzędzia istnieje możliwość nabycia zarówno dostaw, jak i usług. Jego specyfika skutkuje jednak tym, że są to dobra o cechach dających się usystematyzować i ustrukturyzować. Co do zasady, są to zatem zunifikowane towary lub usługi niewymagające znacznego stopnia spersonalizowania przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb zamawiającego. Powyższe wynika z okoliczności, iż ofer...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy