Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wygrać przetarg

25 czerwca 2018

NR 164 (Czerwiec 2018)

Gwarancja a inny dokument

459

Choć dopuszczalne jest odwoływanie się w treści gwarancji w zakresie przesłanek zatrzymania wadium do innego dokumentu, to jednocześnie chodzi o odwołanie się do takiego dokumentu, w którym przesłanki te są wskazane – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

W sprawie rozpoznanej przez Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku z dnia 20 czerwca 2017 r., sygn. akt: KIO 1067/17, technikum prowadziło postępowanie na wykonanie termomodernizacji budynków szkoły, internatu i kotłowni. Wykonawca U. złożył odwołanie od odrzucenia jego oferty. Zarzucił w nim zamawiającemu prowadzenie postępowania w sposób naruszający obowiązek zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich wykonawców, dokonanie błędnej i niekorzystnej dla odwołującego wykładni treści gwarancji bankowej, wniesionej w sposób, zgodny z wymogami SIWZ oraz obowiązującymi przepisami Prawa zamówień publicznych.

POLECAMY

Informacje w specyfikacji

Odwołujący w szczególności zarzucił zamawiającemu błędne przyjęcie, że nie wniósł prawidłowo wadium, a jego zdaniem wniósł je, dostarczając gwarancję bankową spełniającą wszelkie wymagania przepisów Pzp i SIWZ, w której wskazano podstawowe informacje dotyczące wadium, w tym zgodnie z pkt 1 i 2:

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

  1. pieniądzu,
  2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym,
  3. gwarancjach bankowych,
  4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
  5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Odwołujący wskazał też, że w pkt 5 SIWZ zamawiający określił: Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.

W uzasadnieniu odrzucenia oferty odwołującego zamawiający lakonicznie podniósł, że oferta odwołującego została odrzucona, ponieważ wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. Wykonawca wniósł wadium w formie gwarancji bankowej, przy czym w treści gwarancji zostały przytoczone jedynie okoliczności zatrzymania wadium określone w art. 46 ust. 5 Pzp, bez wskazania okoliczności zatrzymania wadium określonych w art 46 ust. 4a Pzp. Odwołujący podkreślił, że zamawiający w rozdziale VII punkt 5 SIWZ wskazał, że z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art 46 ust. 4a i 5 Pzp.

Odwołujący podkreślił, że złożona przez niego gwarancja bankowa odsyła do przypadków zatrzymania wadium wskazanych w treści SIWZ, a to poprzez odniesienie do treści oferty (pkt 10 formularza ofertowego).

Ważne!

Stwierdził, że do skuteczności i prawidłowości wniesienia wadium nie jest wymagane wskazanie w jej treści wszystkich przypadków utraty wadium ujętych w Pzp, wystarczające dla prawidłowości udzielenia zabezpieczenia jest ogólne odwołanie się do obowiązujących norm, co oznacza, że dopuszczalne jest odesłanie do ustawowych przesłanek zatrzymania wadium opisanych w innych dokumentach, jeśli odwołanie to jest jasne, pewne i niebudzące wątpliwości.

W ocenie KIO

KIO oddaliła odwołanie. W uzasadnieniu wyroku Izba podkreśliła, że zamawiający, odrzucając ofertę odwołującego, zasadnie zastosował przepis art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp, zgodnie z którym zamawiający ma obowiązek odrzucenia oferty, jeżeli wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

Nieprawidłowość złożonego przez odwołującego wadium polega na tym, że stanowiąca je gwarancja bankowa Banku Spółdzielczego nie zapewnia zamawiającemu zatrzymania wadium w okolicznościach, o których mowa w art. 46 ust. 4a Pzp, a tylko w okolicznościach, o których mowa w art. 46 ust 5 Pzp.

KIO podkreśliła, że treść zobowiązania gwaranta do wypłaty wadium musi wynikać wprost z brzmienia gwarancji. Niezbędnym elementem treści gwarancji ba...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy