Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zamówienia na roboty budowlane

31 sierpnia 2018

NR 148 (Styczeń 2017)

Weryfikacja podwykonawców

0 123

Czerwcowa nowelizacja Pzp wprowadziła m.in. obowiązek wskazywania przez wykonawców już w ofercie nazw podwykonawców i zakresu zamówienia, który ma zostać im powierzony do wykonania, oraz obowiązek dokonywania przez zamawiających weryfikacji podwykonawców pod kątem istnienia przesłanek wykluczenia. 

Wprowadzenie obowiązków weryfikacyjnych podwykonawców wiązało się z koniecznością implementacji przepisów dyrektywy 014/24/UE, tzw. nowej dyrektywy klasycznej. Zgodnie z motywem 105 tej dyrektywy celem wprowadzenia obowiązków weryfikacyjnych było zapewnienie „przejrzystości” podwykonawców, tak by instytucje zamawiające wiedziały, kto jest obecny na placach budowy, na których wykonywane są na ich rzecz roboty budowlane, oraz jakie przedsiębiorstwa świadczą usługi w budynkach, obiektach infrastruktury lub obszarach (takich jak ratusze, szkoły komunalne, obiekty sportowe, porty czy autostrady), za które instytucje zamawiające są odpowiedzialne lub nad którymi sprawują bezpośredni nadzór. 

Obowiązek weryfikacji – krajowe ramy prawne

Obowiązek weryfikacji podwykonawców wynika z nowego brzmienia art. 36b ust. 1 Pzp: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

Przepis dotyczy wszystkich rodzajów zamówień – na roboty budowlane, usługi oraz na dostawy. Ale ustawodawca ustanowił szczególne obowiązki informacyjne w odniesieniu do zamówień na roboty budowlane oraz na usługi, które mają być wykonywane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego. Zgodnie z ust. 1a ww. przepisu Pzp:  W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

Artykuł 36b ust. 1b Pzp określa fakultatywną możliwość żądania podania informacji o podwykonawcach w przypadku zamówień na dostawy i inne usługi niż dotyczące usług: (…) które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, lub zamówień od dostawców uczestniczących w realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi.

Ważne!

Ustawodawca polski (choć pozwalały mu na to dyrektywy) nie wprowadził jednak obowiązku dla zamawiającego żądania od wykonawców informacji o dalszych podwykonawcach. 

Skutki zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy

Nowelizacja wprowadziła szczególną regulację dotyczącą przypadku, gdy następuje zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy będącego pod...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy