Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

31 października 2018

NR 146 (Listopad 2016)

Na pytania czytelników odpowiada Józef E. Nowicki

0 120

Bez swobody interpretacji

Czy i kiedy kryteria oceny ofert mogą być subiektywne?

Wybór oferty najkorzystniejszej następuje na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W doktrynie i orzecznictwie wskazuje się, że: (...) kryteria oceny ofert muszą być stosowane zgodnie z wymogami procedury udzielania zamówienia określonej w dyrektywie. Znaczy to, że powinny być podane zawczasu do wiadomości potencjalnym oferentom – w ogłoszeniu i w dokumentach przetargowych – tak żeby wszyscy oferenci byli ich świadomi podczas przygotowywania swoich ofert – wyrok ETS z dnia 18 października 2001 r., sygn. akt: C-19/00.

W wyroku tym wskazano ponadto, że przyjmowane kryteria wyboru nie mogą zamawiającym pozostawiać nieograniczonej swobody w ocenie ofert. Kryteria powinny być wyraźnie określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób umożliwiający obiektywną ocenę ofert. Powinny być obiektywne, mierzalne, nie mogą pozostawiać swobody interpretacyjnej i powodować uznaniowości oceny.

W wyroku z dnia 30 stycznia 2014 r., sygn. akt: KIO 36/14, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła natomiast uwagę, że: obok kryteriów wymiernych, jak np. cena, okres gwarancji, ilość zużywanej energii, w ramach których mają zastosowanie wyłącznie formuły matematyczne – istnieją kryteria niewymierne stosowane zazwyczaj przy tzw. zamówieniach intelektualnych, jak np. właściwości estetyczne, właściwości funkcjonalne. Na potrzeby takich kryteriów zamawiający dokonuje kwantyfikacji polegającej na stopniowaniu zakresu spełnienia przez ofertę preferencji zamawiającego wyrażonej w postaci danego kryterium. W tej sytuacji każdy ze stopni, w ramach kryterium (lub podkryterium), należy opisać za pomocą wyrazów wartościujących i nadać mu określoną wartość punktową. (…) W przypadku kryteriów niewymiernych, jeżeli ocenę punktową wykonują poszczególni członkowie komisji przetargowej, za każde podkryterium, a następnie kryterium oceny ofert przyznawane są punkty poprzez wyliczenie średniej arytmetycznej z punktów wszystkich członków komisji przetargowej w ramach danego podkryterium, a następnie kryterium oceny ofert. Ocena oferty także w przypadku takich kryteriów...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy