Dołącz do czytelników
Brak wyników

Trudne interpretacje Pzp

18 lipca 2018

NR 156 (Październik 2017)

Zaangażowanie z negatywnym efektem

0 163

Choć od czasu ostatniej nowelizacji ustawy Pzp upłynął już ponad rok, to wiele instytucji w niej wprowadzonych nadal budzi wątpliwości interpretacyjne i bywa problematycznych w praktycznym stosowaniu. W procesie wdrażania nowych regulacji istotną rolę odegrał Urząd Zamówień Publicznych, który wydał szereg pomocnych opinii i interpretacji przepisów. Podobnie Krajowa Izba Odwoławcza kształtująca stosowne orzecznictwo.

Jednym z takich problematycznych zapisów jest art. 22d ust. 2 znowelizowanej ustawy, zgodnie z którym: zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Celem niniejszego artykułu jest omówienie cytowanego przepisu w kontekście postępowań, w których został zastosowany oraz wydanych w konsekwencji orzeczeń KIO.

Źródłem regulacji zawartej w art. 22d ust. 2 Pzp jest art. 58 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r., zgodnie z którym: W odniesieniu do zdolności technicznej i zawodowej instytucje zamawiające mogą nałożyć wymogi zapewniające posiadanie przez wykonawców niezbędnych zasobów ludzkich i technicznych oraz doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

Instytucje zamawiające mogą w szczególności wymagać, aby wykonawcy mieli wystarczający poziom doświadczenia wykazany odpowiednimi referencjami dotyczącymi zamówień wykonanych wcześniej. Instytucja zamawiająca może uznać, że dany wykonawca nie ma wymaganych zdolności zawodowych, jeżeli ustaliła, że wykonawca ma sprzeczne interesy, które mogą mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia na dostawy, które wymagają wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, na usługi lub roboty budowlane, zdolność zawodowa wykonawców do świadczenia usługi lub wykonania instalacji lub robót budowlanych może być oceniana w odniesieniu do ich umiejętności, efektywności, doświadczenia i rzetelności.

Sprzeczność interesów

Zdanie trzecie przewiduje możliwość uznania przez zamawiającego, że wykonawca nie spełnia warunków dotyczących zdolności zawodowej, jeśli ma „sprzeczne interesy”, które mogą mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. „Sprzeczność interesów” oznacza, że wykonawca ma określone interesy, które stoją w sprzeczności w wykonaniem zamówienia publicznego i mogą negatywnie oddziaływać na realizację zamówienia. Należy zwrócić uwagę, iż sprzeczność interesów to inna przesłanka niż zaangażowanie zasobów w inne przedsięwzięcia. Nie każde zaangażowanie wykonawcy w inne przedsięwzięcia musi prowadzić do sprzeczności interesów. Jednocześnie należy wskazać, iż przepis dyrektywy odnosi się tylko do zdolności zawodowych, a przepis ustawy do zasobów technicznych i zawodowych.

Ważne!

Z powyższego wynika zatem, iż polski ustawodawca wprowadził de facto podstawę wykluczenia nieco odmienną, niż zostało to określone w dyrektywie, co tym bardziej może powodować wątpliwości wobec praktycznego zastosowania analizowanego przepisu. Nie oznacza to jednak, iż przepis ten nie znalazł zastosowania w praktyce – również tej orzeczniczej, w której można znaleźć wskazówki co do możliwości wykluczenia wykonawcy na tej podstawie.

Jak wynika z treści przywołanego przepisu art. 22d ust. 2 Pzp, zamawiający jest uprawniony na każdym etapie postępowania do wykluczenia wykonawcy w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:

  • zasoby techniczne lub zawodowe wykonawcy są zaangażowane w inne przedsięwzięcie lub przedsięwzięcie gospodarcze;
  • zaangażowanie, o któ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy