Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

21 sierpnia 2018

NR 151 (Kwiecień 2017)

Aktualność zdolności technicznej i zawodowej

376

Zgodnie z art. 26 ust. 2f Pzp zamawiający – jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia – może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń bądź dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji.

Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, zamawiający może wezwać do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

POLECAMY

Negatywne przesłanki

Urząd Zamówień Publicznych wskazuje, iż przepis ten powinien być stosowany w szczególności w postępowaniach wieloetapowych (w których następuje selekcja wykonawców uprawnionych do złożenia oferty), gdy liczba wykonawców składających wniosek jest większa niż przewidziana w zaproszeniu do składania ofert.

Na podstawie tego przepisu zamawiający może weryfikować, czy zostały spełnione negatywne przesłanki wykluczenia, poprzez badanie aktualności dokumentów, takich jak np. KRK, zaświadczenie z ZUS czy urzędu skarbowego. Jeśli zatem zamawiający będzie miał wątpliwość, na jakimkolwiek etapie postępowania, czy przedłożone KRK jest nadal aktualne, tzn. czy osoby zobowiązane do złożenia tego dokumentu faktycznie nie zostały skazane za popełnienie wymienionych w ustawie przestępstw, może zażądać złożenia tego dokumentu ponownie. Jeśli okaże się, że złożony ponownie dokument potwierdza skazanie, wykonawca będzie podlegał wykluczeniu.

Ważne!

Obecnie wykonawca powinien utrzymywać stan niepodlegania wykluczeniu przez cały okres trwania postępowania.

Przesłanki pozytywne

Co jednak z pozytywnymi przesłankami udziału w postępowaniu, tj. wymogiem posiadania zdolności technicznej lub zawodowej? Czy jeśli wykonawca na dzień składania ofert legitymował się doświadczeniem zdobytym w okresie pięciu lat (lub trzech lat w przypadku usług), ale na późniejszym etapie postępowania doświadczenie to „przedawni się”, tj. na dzień wezwania – na podstawie art. 26 ust. 2f Pzp – okaże się, że zostało zdobyte w czasie wcześniejszym niż pięć lat (trzy lata w przypadku usług) od wezwania, będzie to oznaczało, że wykonawca przestał posiadać doświadczenie, a dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia przestało być „aktualne”, a tym samym wykonawca podlega wykluczeniu? Taka sytuacja stała się podstawą sporu przed Krajową Izbą Odwoławczą o sygn. akt: 165/17.

Stanowisko KIO

W ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający poinformował, iż wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 712), obejmujące zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w co najmniej dwóch obiektach budowlanych użyteczności publicznej – w rozumieniu § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), razem, w ramach jednego zadania, o łącznej wartości nakładów inwestycyjnych nie mniejszej niż 12 000 000 zł brutto.

Odwołujący dołączył do wniosku wykaz robót, w zakresie wymaganym przez zamawiającego, wskazujący na zrealizowanie przez wykonawcę robót budowlanych, przy czym wykonawca wskazał w wykazie datę zakończenia robót na dzień 31 grudnia 2011 r.

Ważne!

Zamawiający uznał, iż w toku postępowania wykaz robót przedstawiony przez odwołującego utracił aktualność w związku z tym, iż wskazuje termin zakończenia robót na dzień 31 grudnia 2011 r.

W toku badania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zamawiający wezwał odwołującego do złożenia aktualnego wykazu, z terminem jego złożenia określonym na dzień 17 stycznia 2017 r. Zamawiający wskazał, iż nowy wykaz powinien być aktualny na dzień jego złożenia, tj. na 17 stycznia 2017 r.

W odpowiedzi na wezwanie odwołujący przedstawił w dniu 17 stycznia 2017 r. ponownie wykaz robót wskazujący na zrealizowanie tych samych robót budowlanych z datą zakończenia na dzień 31 grudnia 2011 r.

Ważne!

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływał w dniu 21 grudnia 2016 r. o godz. 12.00, tj. 10 dni przed dniem 31 grudnia 2016 r. – kiedy mijał pięcioletni termin liczony od zakończenia robót budowlanych.

Zamawiający uznał, iż takie doświadczenie nie jest doświadczeniem „aktualnym”, a tym samym wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp.

Zgodnie z treścią art. 25a ust. 1 Pzp do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający podkreślił, iż spełnienie warunków udziału w postępowaniu może być weryfikowane na każdym etapie postępowania, w szczególności gdy dokumenty przekazane zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu są nieaktualne. Rozstrzygnięcie to stało się przedmiotem zaskarżenia.

Ważne!

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 13 lutego 2017 r. nie podzieliła argumentacji zamawiającego i nakazała unieważnienie czynności wykluczenia odwołującego.

Aprobata dla wyroku KIO

Interpretacja przepisów przyjęta przez Izbę daje wykonawcom pewność co do możliwości legitymowania się posiadanym doświadczeniem w przetargach, jak również uniemożliwia zamawiającym manipulowanie wynikami przetargu poprzez bezzasadne wydłużanie postępowania (w oczekiwaniu na dezaktualizację doświadczenia któregoś z wykonawców) lub też wybiórcze stosowanie wezwania na podstawie art. 26 ust. 2f Pzp wobec konkretnych wykonawców.

Taka interpretacja znajduje również uzasadnienie w przepisach Pzp, analizowanych holistycznie, łącznie z przepisami rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 25a ust. 1 Pzp do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść oświadczenia

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca:

  1. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
  2.  spełnia kryteria selekcji, o których mowa w art. 51 ust. 2, art. 57 ust. 3 i art. 60d ust. 3 Pzp....

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż konto Zaloguj się

Przypisy