Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z orzecznictwa KIO

20 lipca 2018

NR 156 (Październik 2017)

Problemy interpretacyjne i ich wykładnia (2)

0 127

We wrześniowym numerze „Monitora Zamówień Publicznych” przedstawiliśmy problemy interpretacyjne i ich wykładnie na podstawie analizy orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, zawartej w informacji o funkcjonowaniu Izby w 2016 r. Ponieważ w artykule, pod wyżej wymienionym tytułem, uwzględnione były tylko niektóre, wybrane z obszernej analizy, zmiany wprowadzone ustawą 
z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020) – kontynuujemy temat. 

Zagadnienia związane z wdrażaniem JEDZ

Ustawą nowelizującą wprowadzono art. 10a ust. 1 oraz art. 25a Pzp, na mocy których jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) zastąpił szereg dokumentów, do przedłożenia których zobowiązane są podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia.

Stosownie do preambuły rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., ustanawiającego formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, wydanego na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy klasycznej oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy sektorowej

Ważne!

JEDZ stanowi oświadczenie własne wykonawcy, będące dowodem wstępnym, zastępującym zaświadczenia wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie.

Odgrywa kluczową rolę w procedurze oceny sytuacji podmiotowej wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, w spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz przy ustaleniu braku podstaw do wykluczenia w procedurach udzielania zamówień publicznych o wartości równej progom unijnym lub o wartości wyższej. Zwalnia wykonawców z obowiązku przedstawiania na tym etapie zaświadczeń.

Znaczenie JEDZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia jako wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zaznaczyło się w orzecznictwie KIO przede wszystkim w odniesieniu do wykazania warunków udziału w postępowaniu.

W wyroku o sygn. akt: KIO 2444/16 KIO stwierdziła: JEDZ stanowi wyłącznie wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. W wyroku o sygn. akt: KIO 2334/16 podkreśliła: Zamawiający prowadzi ocenę informacji podanych w JEDZ, celem – zgodnie z art. 25a ust. 1 pkt 1 Pzp – wstępnego potwierdzenia, że wykonawca m.in. spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Takie rozumienie znaczenia JEDZ w tzw. procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24aa Pzp, wyjaśniła Izba w wyroku w sprawie o sygn. akt: KIO 2449/16.

Ta konstatacja prowadzi do konieczności udzielenia odpowiedzi na pytanie o konsekwencje złożenia JEDZ, w którym wykonawca nie zawarł wszystkich informacji wymaganych przez zamawiającego.

W okolicznościach faktycznych, których dotyczył wyrok w sprawie o sygn. akt: KIO 2444/17, JEDZ nie zawierał wymaganych informacji dotyczących ubezpieczenia. Izba nie podzieliła poglądu o konieczności wykluczenia wykonawcy z powodu niewykazania warunków udziału w postępowaniu i uznała, że choć wykonawca nie potwierdził w JEDZ ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego, nie oznacza to automatycznie, że nie spełnia on warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wyrażono pogląd, że wolą ustawodawcy było nałożenie w takiej sytuacji na zamawiającego obowiązku zastosowania art. 26 ust. 3 Pzp.

Ważne!

Zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do złożenia, uzupełnienia czy też poprawienia JEDZ i dokonania oceny na podstawie przedłożonego (poprawionego) dokumentu.

Na konieczność uzupełnienia JEDZ na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp wskazała również Izba w odniesieniu do warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w sprawie o sygn. akt: KIO 2334/16 oraz w odniesieniu do oświadczenia dotyczącego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie o sygn. akt: KIO 2199/17.

Na szczególne podkreślenie zasługuje w tym kontekście pogląd wyrażony w wyroku w sprawie o sygn. akt: KIO 2334/16, że

Ważne!

skorzystanie przez zamawiającego z możliwości uzupełnienia JEDZ nie pozbawia go prawa do zastosowania art. 26 ust. 3 Pzp w stosunku do dokumentów lub oświadczeń składanych przez wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Przesądzenie dopuszczalności zastosowania art. 26 ust. 3 Pzp wobec jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia stawia kolejne pytanie o datę wystawienia uzupełnionego JEDZ.

W wyroku w sprawie o sygn. akt: KIO 2444/17 Izba uznała, że opatrzenie uzupełnionego JEDZ datą przypadającą po terminie składania ofert nie oznacza, że oświadczenie o ubezpieczeniu z tytułu ryzyka zawodowego jest nieaktualne. Uznała, że należy przyjąć, iż jest to data sporządzenia uzupełnionego dokumentu, i skonfrontować powyższe z dokumentem, który służy potwierdzeniu spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej (polisa), bowiem to właśnie ten dokument stanowi podstawę do dokonania ostatecznej oceny w przedmiocie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Izba nie podzieliła stanowiska odwołującego, że zamawiający w tych okolicznościach nie miał podstaw do wzywania przystępującego, w trybie przepisu art. 26 ust. 1 Pzp, do złożenia dokumentu potwierdzającego spełnienie przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu. Skoro zamawiający dysponował oświadczeniem o posiadaniu ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego, to mocą
w art. 26 ust. 1 Pzp miał obowiązek wezwać do złożenia dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

W orzecznictwie ujawniła się również kwestia zakresu wyjaśniania JEDZ. Problemem rozstrzygniętym w sprawie o sygn. akt: KIO 2334/16 była dopuszczalność zastosowania procedury wyjaśnień w odniesieniu do podpisów reprezentantów firm na formularzach JEDZ, które nie pozwalały na zidentyfikowanie osób podpisujących formularz. Izba przesądziła, że jest to kwestia podlegająca wyjaśnieniu w procedurze oceny formalnoprawnej tych formularzy.

Ważne!

Uprawnienie zamawiającego w zakresie ustalenia, kto podpisał dokument JEDZ w imieniu spółek, a także czy są to osoby uprawnione do ich reprezentacji, wynika z art. 26 ust. 3 Pzp, który stanowi o żądaniu wyjaśnień w przypadkach, gdy złożone oświadczenia lub dokumenty na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości.

Komplikacje związane z prawidłowym zrozumieniem treści wynikających z wypełnienia JEDZ ujawniły się w sprawie o sygn. akt: KIO 2334/16, w której zarówno zamawiający, jak i wykonawcy błędnie zidentyfikowali, jakie informacje dotyczące polegania na zdolności innych podmiotów oraz podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega, powinny być ujawnione w JEDZ. Zamawiający w specyfikacji określił zasady wypełniania tego dokumentu, wskazując, jakich informacji oczekuje, gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów.

W formularzu JEDZ złożonym wraz z ofertą wykonawca zaznaczył, że polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji oraz że nie zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwa. Zamawiający, dokonując oceny formularza JEDZ, niezasadnie wezwał wykonawcę do jego uzupełnienia, błędnie uznając, że jeżeli wykonawca polega na zdolności innych podmiotów, wówczas zobowiązany jest informację o tych podmiotach podać w części JEDZ dotyczących tylko tych podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega. Uzupełniony JEDZ zrodził spór przed Izbą, która uznała, że

Ważne!

skoro wykonawca prawidłowo wypełnił formularz JEDZ złożony wraz z ofertą, to zmiany, k...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy