Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak udzielać zamówień

25 czerwca 2018

NR 164 (Czerwiec 2018)

Oświadczenie o wyłączeniu (2)

0 78

Jednym z rozwiązań służących zbudowaniu u podmiotów zainteresowanych zamówieniami publicznymi – w szczególności pretendentów do uzyskania zamówienia – poczucia przestrzegania przez organizatorów postępowań zasad sprawiedliwości proceduralnej jest ustawowe sformułowanie nakazu wyłączenia niektórych osób z udziału w postępowaniu. 

W poprzednim numerze „Monitora ZP” przedstawione zostały rodzaje oświadczeń w postępowaniach o zamówienie publiczne, w tym oświadczenia osób wykonujących czynności, pracowników lub osób zatrudnionych do wykonania określonych czynności oraz biegłych. Przeanalizowano terminy złożenia i przyjęcia oświadczenia oraz konsekwencje wynikające ze jego złożenia. Aktualnie kontynuujemy temat.

Oświadczenia niezgodne z prawdą

Zarówno w art. 17 ust. 2, jak i ust. 2a Pzp nawiązano do złożenia oświadczenia, które charakteryzuje się normatywnie ustalonymi cechami fałszywości (oświadczenie nieprawdy lub zatajanie prawdy). Przestępstwo składania fałszywych oświadczeń zostało uregulowane w art. 233 § 1–3 oraz 5 k.c. – przepisie istotnie zmienionym ustawą z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Poniesienie odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia ma charakter osobisty.

W kontekście konsekwencji proceduralnych należy zauważyć, że ustawodawca z jednej strony powiązał obowiązek wyłączenia danej osoby z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art. 17 ust. 1 Pzp, z drugiej – niektóre elementy przesłanek wyłączenia zawarł w art. 17 ust. 2 i 17 ust. 2a Pzp regulujących materię oświadczeń. Ponadto w art. 17 ust. 3 Pzp przewidział, że powtórzenie niektórych kategorii czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia następuje po powzięciu przez nią [osobę podlegającą wyłączeniu – przyp. aut.] wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1. W rezultacie powstaje wątpliwość, czy wyłącznie może nastąpić również pomimo niezłożenia przez daną osobę oświadczenia, a także pomimo jego złożenia, jeżeli w toku jego weryfikacji okaże się, że istnieją uzasadnione podstawy podejrzewania, iż oświadczenie nie pozostaje w zgodności z prawdą. Ma to doniosłe znaczenie, gdyż kierownik zamawiającego odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, w tym za zapewnienie, by czynności w toku tych etapów podejmowane były przez osoby zapewniające bezstronność oraz obiektywizm (art. 18 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 2 Pzp).

Z rolą kierownika powiązany jest art. 17 ust...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy