Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo

17 września 2018

NR 166 (Wrzesień 2018)

Regulacje dotyczące wspólnego ubiegania się o zamówienie

295

Problem związany z warunkami udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stawianymi konsorcjum do nowelizacji Pzp z dnia 22 czerwca 2016 r. występował w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej raczej sporadycznie, przede wszystkim z uwagi na brzmienie art. 23 ust. 3 Pzp, który nakazywał stosować do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia odpowiednio przepisy dotyczące wykonawcy.

Ustawa nowelizująca, wdrażając do polskiego porządku prawnego art. 19 dyrektywy klasycznej, wprowadziła wyjaśnienie tego przepisu wynikające z orzecznictwa TSUE, które prezentowało pogląd, iż odpowiednie stosowanie przepisów o wykonawcach do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie wymaga kształtowania takich samych warunków podmiotowych dla pojedynczego wykonawcy jak dla wykonawców działających wspólnie. 

Ważne!

Przepis art. 23 ust. 5 Pzp wprowadził wyraźną dyspozycję dla zamawiających do określania w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ szczególnego, obiektywnie uzasadnionego, sposobu spełniania przez wykonawców działających wspólnie warunków udziału w postępowaniu. 

Dotyczy to kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej i zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne do potrzeb zamawiającego. Tym samym ustawodawca usankcjonował już istniejącą na rynku zamówień publicznych praktykę zastrzegania przez zamawiających wymogów dotyczących oczekiwanego doświadczenia zawodowego przy realizacji kilku różnych obiektów, np. liniowej inwestycji drogowej i obiektu inżynieryjnego, oraz w dostawach – spełniania samodzielnie, przynajmniej przez jednego z wykonawców (spośród działających wspólnie), wymaganych warunków. Omawiany przepis dotyczy bowiem określenia przez ustawodawcę innego sposobu spełnienia warunku niż przewidziany dla pojedynczego wykonawcy. 

Ważne!

Rolą Izby na kanwie tego przepisu jest najczęściej ocena, czy różnice w opisie sposobu spełniania warunku udziału są uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne, przy czym proporcjonalność na gruncie tego przepisu jest badana w odniesieniu do sytuacji pojedynczego wykonawcy i wykonawców działających wspólnie. 

Rolą Izby jest zatem ocena, czy ustanowienie odmiennego sposobu spełniania warunku nie doprowadzi do zachwiania równowagi konkurencyjnej w postępowaniu pomiędzy tymi grupami wykonawców. 

Wyroki Izby

Przykładami orzeczeń, w których Izba badała proporcjonalność sposobu spełniania warunków udziału są następujące wyroki wydane:

  • 6 czerwca 2017 r., sygn. akt: KIO 940/17 i KIO 943/17, w którym Izba badała wymogi zamawiającego ograniczające łączenie potencjałów wykonawców działających wspólnie dla wykazywania kilku rodzajów wskaźników dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz ograniczające to łączenie potencjałów w odniesieniu do zdolności zawodowej (doświadczenia złożonego z kilku robót budowlanych i dostaw);
  • 21 lipca 2017 r., sygn. akt: 1386/17, w którym Izba dokonywała oceny proporcjonalności wymagania, aby jeden z kilku warunków odnoszących się do sytuacji ekonomicznej i finansowej dotyczący kilku wskaźników finansowych był spełniony przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, i dopuszczalności wprowadzenia zakazu łączenia potencjałów wykonawców działających wspólnie w zakresie tego podarunku;
  • 31 sierpnia 2017 r., sygn. akt: KIO 1731/17, w którym Izba badała dopuszczalność wykazania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej przez dwóch wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z których każdy będzie realizował tę część zamówienia, dla której posiada uprawnienia, natomiast żaden z nich nie ma uprawnień umożliwiających mu wykonanie całości zamówienia; w tym wyroku KIO analizowała także dopuszczalność dysponowania wymaganymi certyfikatami środowiskowymi tylko przez jednego z wykonawców działających wspólnie;
  • 29 września 2017 r., sygn. akt: KIO 1902/17, odnoszący się do obiektywnego uzasadnienia zastrzeżenia konieczności wykazania całego warunku doświadczenia zawodowego, całego warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz warunku dotyczącego potencjału technicznego przez jednego z wykonawców łącznie ubiegających się o udzielenie zamówienia i niedopuszczenia możliwości łączenia potencjałów w ramach wykonawców działających wspólnie;
  • 12 października 2017 r., sygn. akt: KIO 1992/17, który dotyczył możliwości wykazania uprawnień zawodowych niezbędnych do realizacji zamówienia – prowadzenia działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów – przez jednego z dwóch wykonawców działających wspólnie – i wykazania uprawnień zawodowych w zakresie odbioru elektroodpadów przez drugiego z wykonawców. 

Badając ustalony przez zamawiającego sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, Izba każdorazowo analizowała przedmiot zamówienia, jego charakter, unikatowość i złożoność, a także brała pod uwagę rodzaj postawionego warunku i przez ten pryzmat oceniała dopuszczalność sumowania potencjałów wykonawców działających wspólnie bądź uznania przez zamawiającego, że dany potencjał powinien być przypisany w całości jednemu z wykonawców działających wspólnie. 

Kompetencje, uprawnienia 

Izba, analizując sposób oceny warunku posiadania kompetencji i uprawnień zawodowych, dopuściła rozdzielenie uprawnień pomiędzy konsorcjantów, jeśli przedmiot zamówienia obejmował rozdzielne zakresy świadczenia różnych usług regulowanych. 
Badając natomiast warunki dotyczące sytuacji finansowej i ekonomicznej, Izba wzięła pod uwagę rodzaj postawionego warunku i przy określeniu przez zamawiającego kilku wskaźników finansowych badających sytuację ekonomiczną wykonawców uznała za dopuszczalne żądanie, aby wszystkie te wskaźniki w całości wykazał jeden wykonawca. 
Z kolei przy zdolności ekonomicznej wykazywanej opłaconą polisą ubezpieczeniową KIO uznała za dopuszczalne zsumowanie potencjałów działających wspólnie wykonawców. Podobnie w przypadku doświadczenia zawodowego Izba – badając przedmiot zamówienia w świetle postawionych warunków dla inwestycji, w ramach której miały być zrealizowane różne obiekty standardowo wykonywane przez wyspecjalizowane w danym rodzaju obiektów firmy – dopuściła sumowanie potencjałów, natomiast w zamówieniu na inwestycję o dużym stopniu...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy