Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo , Otwarty dostęp

3 listopada 2021

NR 197 (Listopad 2021)

RODO a zasada jawności w zamówieniach publicznych

0 772

Nowe przepisy dotyczące zamówień publicznych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., były przygotowywane już po wejściu w życie RODO, w związku z czym w treści nowego Pzp Z DNIA 11 września 2019 r. uwzględniono już wymagania w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Zasada jawności

W zamówieniach publicznych, pod rządami poprzedniej ustawy Pzp, zasada jawności była jedną z naczelnych zasad tej procedury. W nowej ustawie również uwzględniono zasadę jawności, ustanawiając jednak pewne wyjątki. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy Pzp: postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Jednak już w ust. 2 tego przepisu wyraźnie wskazano, że zamawiający: może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie.
 

POLECAMY

Ważne

Jednym z wyjątków od zasady jawności jest możliwość nieujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.


Kolejny wyjątek został określony w ust. 4 art. 18 ustawy o Pzp, zgodnie z którym zamawiający może określić w dokumentach zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu wymagania dotyczące zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 
Kwestia ochrony danych osobowych została natomiast uregulowana w ust. 5 art. 18 ustawy Pzp, w którym wskazano, że jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zamawiający może nie ujawniać:

  • danych osobowych, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b Pzp, tj. w trybie z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów,
  • wysokości wynagrodzenia, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 2 Pzp, tj. w trybie z wolnej ręki, jeżeli usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, w przypadku udzielenia zamówienia w zakresie działalności kulturalnej i archiwalnej, o ile wykonawca, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zastr...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy