Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo

9 lipca 2018

NR 157 (Listopad 2017)

Rozbieżności w przepisach Pzp

425

Konieczność dostosowania przepisów w zakresie dostępu do wyjaśnień i uzupełnień ofert, wadium i terminu związania ofertą do nowego modelu badania i oceny ofert jest podstawową zmianą, którą należałoby wprowadzić do nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

Z pominięciem „jednocześnie”

W wyniku nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie w dniu 28 lipca 2016 r., ustawodawca wykreślił słowo „jednocześnie” z art. 92 ust. 1 Pzp, umożliwiając zamawiającym rozbicie badania i oceny ofert i informowania o poszczególnych rozstrzygnięciach.

Ważne!

W praktyce dochodzi do tego, że zamawiający dokonują ocen merytorycznych ofert niejednocześnie – oceniając np. pierwszą ofertę w kolejności, sprawdzając, czy nie podlega ona odrzuceniu, wyjaśniając poszczególne kwestie i pozostawiając kolejne oferty niesprawdzone.

Nie dostosowano bowiem do tego modelu przepisów w zakresie wadium i przedłużenia terminu związania ofertą, jak również przepisów odnoszących się do wglądu wykonawców w treści wyjaśnień i uzupełnień ofert.

Niespójne wadium

W przypadku wadium zamawiający, który decyduje się na odrzucenie oferty wykonawcy bez publikacji wyniku postępowania, ma obowiązek wezwania tego wykonawcy (którego ofertę odrzuca) do przedłużenia terminu wadium. Z jednej strony eliminuje więc ofertę, z drugiej ma obowiązek zadbania, żeby była zabezpieczona wadium. Jest to nielogiczne.

Niespójne obowiązki

W przypadku terminu związania ofertą sytuacja jest analogiczna – z jednej strony zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, więc eliminuje go z postępowania, ale jednocześnie wzywa do przedłużenia terminu związania ofertą. Trudno zrozumieć taki przepis, w którym zamawiający po wyeliminowaniu oferty wykonawcy (odrzuceniu jej) ma obowiązek wezwania go do przedłużenia terminu związania ofertą.

W wyroku z dnia 8 czerwca 2017 r., sygn. akt: KIO/1040/17, odnoszącym się do kwestii niejednoczesności informacji o odrzuceniu ofert, wykluczeniu wykonawców czy wyborze oferty, Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że w nowym stanie prawnym zamawiający będzie znacznie częściej odrzucał oferty czy wykluczał wykonawców, zanim wybierze ofertę najkorzystniejszą. Analizując zmianę powyższego przepisu – stwierdziła Izba – zwrócić należy uwagę na usunięcie w art. 92 ust. 1 Pzp słowa „jednocześnie”.

Należy zadać pytanie, czy zamawiający, odrzucając ofertę bądź wykluczając wykonawcę, powinien wzywać tego wykonawcę do przedłużenia ważności wadium. Powinien on raczej wzywać tego wykonawcę, którego ofertę uważa za ważną i którą ma zamiar wybrać.

Ważne!

Niedostosowanie przepisów o wadium czy przedłużeniu terminu związania ofertą do nowej konstrukcji informacji o wynikach, związanej z cząstkowymi decyzjami zamawiającego, powoduje, że zamawiający powinien wzywać do przedłużenia ważności wadium również takiego wykonawcę, którego ofertę odrzucił.

Możliwy czy niemożliwy wgląd do protokołu

Rozbieżność przepisów w zakresie wglądu do załączników do protokołu postępowania dotyczy przypadków, w których wgląd do ofert jest możliwy po ich otwarciu, natomiast wgląd w uzupełnienia, wyjaśnienia i poprawy ofert, jest możliwy dopiero po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, gdyż zgodnie z art. 93 ust. 3 Pzp załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uni...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy