Dołącz do czytelników
Brak wyników

Polemiki

2 lipca 2018

NR 158 (Grudzień 2017)

Spór o możliwość wnoszenia odwołań – opinia praktyka

0 941

Duża nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych z 2016 r. wprowadziła możliwość udzielania zamówień na usługi społeczne. Wynikało to z przepisów dyrektywy klasycznej1 i sektorowej2, które zostały w 2016 r. wdrożone do polskiego porządku prawnego. 

Do usług społecznych zalicza się m.in. usługi zdrowotne, hotelowe i restauracyjne, prawne oraz pocztowe. W ustawie Pzp, w artykułach od 138g do 138s, uregulowano procedury udzielania zamówień na te usługi.

POLECAMY

Uregulowania dotyczące zamówień społecznych

Zamówieniami na usługi społeczne są zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

  • 750 000 euro – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;
  • 1 mln euro – w przypadku zamówień sektorowych.

Takich zamówień dotyczą uregulowania rozdziału 6 w dziale III Pzp. Wyjątek stanowią zamówienia na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż ww. kwoty. W takiej sytuacji ustawa Pzp w zasadzie nie znajdzie zastosowania, a jedynym przepisem regulującym takie zamówienia jest art. 138o, który obliguje do udzielania zamówień w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej lub w razie jego braku – na stronie internetowej. Muszą znaleźć się w nim informacje niezbędne do udzielenia zamówienia, w szczególności:

  • termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty,
  • opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia,
  • kryteria oceny ofert.

Po udzieleniu zamówienia zamawiający zobowiązany jest zamieścić w BIP lub – jeśli go nie posiada – na stronie internetowej, informację o udzieleniu zamówienia. W razie nieudzielenia zamówienia również zamieszcza się odpowiednią informację. I to w zasadzie wszystkie przepisy w ustawie Pzp regulujące procedurę udzielania zamówień na usługi społeczne poniżej określonych w ustawie progów unijnych.

Środki ochrony prawnej

Po wejściu w życie nowelizacji powstało więc pytanie, czy tego typu zamówienia społeczne podlegają kontroli Krajowej Izby Odwoławczej i sądów w drodze skorzystania przez wykonawców ze środków ochrony prawnej.

Ważne!

Urząd Zamówień Publicznych zajął stanowisko, że w tym przypadku nie przysługują środki odwoławcze, argumentując, że procedura w ramach podprogowych zamówień na usługi społeczne tworzona jest przez samego zamawiającego.

(…) Zamawiający zobowiązany jest w tym zakresie jedynie do uwzględnienia norm zawartych w art. 138o ust. 2–4 znowelizowanej ustawy Pzp, które to przepisy nie przewidują odesłania do stosowania przepisów działu VI Pzp, tak jak to jest w przypadku zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o w...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy