Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wygrać przetarg

20 lipca 2018

NR 156 (Październik 2017)

Swoboda podziału na części

367

Kwestia podziału zamówienia jest uprawnieniem zamawiającego, a nie jego obowiązkiem. Z uwagi na możliwe konsekwencje w dostępie do zamówienia decyzja o tym, że zamówienie nie będzie dzielone, przy postawionym zarzucie naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp, podlegać powinna ocenie w kontekście uzasadnionych potrzeb i korzyści, jakie może nieść taka formuła zamówienia dla zamawiającego – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

Orzeczenie to zapadło w sprawie rozpoznanej przez Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku z dnia 31 stycznia 2017 r., sygn. akt: KIO 101/17, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego na wyposażenie nowego budynku szpitala, obejmujące dostawę, montaż i wdrożenie sprzętu medycznego, informatycznego, wraz z oprogramowaniem oraz wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zamawiający opublikował treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w dniu 5 stycznia 2017 r.

W odwołaniu do KIO wykonawca zarzucił zamawiającemu między innymi:

  • brak podziału zamówienia na części pomimo jego różnorodności – zamówienie zawiera wykonanie projektu budowlanego, robót budowlanych, dostawę sprzętu medycznego, mebli, sprzętu komputerowego, biurowego i innego wyposażenia oraz oprogramowania, a także finansowanie zamówienia do czasu jego spłaty przez zamawiającego, co ma nastąpić w 96 miesięcznych ratach – uniemożliwia to ubieganie się o udzielenie zamówienia nawet przez średnie przedsiębiorstwa;
  • rozbieżności we wskazaniu przez zamawiającego terminu płatności rat miesięcznych;
  • niejednoznaczne określenie warunku udziału w postępowaniu odnoszące się do kompetencji lub uprawnień wykonawcy;
  • niejednoznaczne określenie warunku udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej wykonawcy oraz dokumentu żądanego na jego potwierdzenie;
  • nadmierne wymagania odnośnie do warunku udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej;
  • określenie wymogów wobec podmiotu trzeciego przekraczających wymogi odnoszące się do wykonawców;
  • dowolne określenie prawa żądania oświadczeń podwykonawców.

Odwołujący wskazał, że brak podziału zamówienia na części narusza konkurencję, ograniczając możliwość ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom, przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom. Zarzucił on także m.in. ustanowienie warunku udziału w postępowaniu odnoszącego się do zdolności zawodowej, który wyklucza z udziału w postępowaniu rzetelnych wykonawców. W kwestii podziału zamówienia na części odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 Pzp.

Różnorodne świadczenia

Odwołujący jako radykalnie ograniczające udział podmiotów w postępowaniu wskazał objęcie jednym zamówieniem różnorodnych świadczeń, co nastąpiło bez żadnych wyraźnych korzyści dla zamawiającego. Jedynie wygoda uzasadnia połączenie ze sobą dostawę łóżek szpitalnych z dostawą sprzętu komputerowego, z wykonaniem pracowni diagnostyki obrazowej wraz z pracami projektowymi i robotami budowlanymi. Odwołał się do stanowiska Urzędu Zamówień Publicznych, w którym zauważono, że jednym z głównych celów dyrektywy z zakresu zamówień publicznych jest zwiększenie udziału sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rynku zamówień publicznych.

Zdaniem odwołującego swoboda zamawiającego w decyzji o braku podziału zamówienia na części ograniczona jest zasadą uczciwej konkurencji. Należy zatem badać, czy w konkretnych okolicznościach decyzja co do podziału zamówienia i liczby części nie naruszy konkurencji przez ograniczenie możliwości ubiegania się o nie w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom.

Według odwołującego połączenie w omawianym postępowaniu dostaw odrębnych sprzętów prowadzi do niemożliwości zrealizowania zamówienia nawet przez średnich wykonawców, którzy normalnie zajmują się dostarczeniem wyposażenia szpitali w wielu zakresach. Ponadto połączenie spowodowało zwiększenie postawionych warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, co stanowi kolejną przeszkodę w ubieganiu się o to zamówienie.

W ocenie odwołującego w celu poszanowania zasady uczciwej konkurencji zamawiający powinien podzielić zamówienie na części z wyodrębnieniem w każdej części dostaw o podobnym charakterze, by ten podział odzwierciedlał nie tylko żądanie odwołującego, ale również zamawiającego.

Oddalenie odwołania

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie. Odnosząc się w pierwszej kolejności do zarzutu związanego z zaniechaniem podziału zamówienia na części, KIO uznała, że po stronie zamawiającego wystąpiła uzasadniona potrzeba udzielenia jednego zamówienia na całość wyposażenia nowo wybudowanego budynku, w którym z początkiem 2018 r. mają być świadczone usługi medyczne. Zamawiający na posiedzeniu wyjaśnił, że w obecnie eksploatowanym budynku z końcem 2017 r. nie będzie możliwe świadczenie usług medycznych z uwagi na jego zły stan techniczny.

Ponadt...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy