Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wygrać przetarg

20 lipca 2018

NR 156 (Październik 2017)

Swoboda podziału na części

0 144

Kwestia podziału zamówienia jest uprawnieniem zamawiającego, a nie jego obowiązkiem. Z uwagi na możliwe konsekwencje w dostępie do zamówienia decyzja o tym, że zamówienie nie będzie dzielone, przy postawionym zarzucie naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp, podlegać powinna ocenie w kontekście uzasadnionych potrzeb i korzyści, jakie może nieść taka formuła zamówienia dla zamawiającego – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

Orzeczenie to zapadło w sprawie rozpoznanej przez Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku z dnia 31 stycznia 2017 r., sygn. akt: KIO 101/17, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego na wyposażenie nowego budynku szpitala, obejmujące dostawę, montaż i wdrożenie sprzętu medycznego, informatycznego, wraz z oprogramowaniem oraz wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zamawiający opublikował treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w dniu 5 stycznia 2017 r.

W odwołaniu do KIO wykonawca zarzucił zamawiającemu między innymi:

 • brak podziału zamówienia na części pomimo jego różnorodności – zamówienie zawiera wykonanie projektu budowlanego, robót budowlanych, dostawę sprzętu medycznego, mebli, sprzętu komputerowego, biurowego i innego wyposażenia oraz oprogramowania, a także finansowanie zamówienia do czasu jego spłaty przez zamawiającego, co ma nastąpić w 96 miesięcznych ratach – uniemożliwia to ubieganie się o udzielenie zamówienia nawet przez średnie przedsiębiorstwa;
 • rozbieżności we wskazaniu przez zamawiającego terminu płatności rat miesięcznych;
 • niejednoznaczne określenie warunku udziału w postępowaniu odnoszące się do kompetencji lub uprawnień wykonawcy;
 • niejednoznaczne określenie warunku udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej wykonawcy oraz dokumentu żądanego na jego potwierdzenie;
 • nadmierne wymagania odnośnie do warunku udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej;
 • określenie wymogów wobec podmiotu trzeciego przekraczających wymogi odnoszące się do wykonawców;
 • dowolne określenie prawa żądania oświadczeń podwykonawców.

Odwołujący wskazał, że brak podziału zamówienia na części narusza konkurencję, ograniczając możliwość ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom, przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom. Zarzucił on także m.in. ustanowienie warunku udziału w postępowaniu odnoszącego się do zdolności zawodowej, który wyklucza z udziału w postępowaniu rzetelnych wykonawców. W kwestii podziału zamówienia na części odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 Pzp.

Różnorodne świadczenia

Odwołujący jako radykalnie ograniczające udział podmiotów w postępowaniu wskazał objęcie jednym zamówieniem różnorodnych świadczeń, co nastąpiło bez żadnych wyraźnych korzyści dla zamawiającego. Jedynie wygoda uzasadnia połączenie ze sobą dostawę łóżek szpitalnych z dostawą sprzętu komputerowego, z wykonaniem pracowni diagnostyki obrazowej wraz z pracami projektowymi i robotami budowlanymi. Odwołał się do stanowiska Urzędu Zamówień Publicznych, w którym zauważono, że jednym z głównych celów dyrektywy z...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
 • Cykl szkoleń online
 • Indywidualne konsultacje
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy