Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo

12 kwietnia 2019

NR 173 (Kwiecień 2019)

Tajemnica przedsiębiorstwa w orzecznictwie KIO

0 57

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji1 była wielokrotnie nowe- lizowana. Ostatnie zmiany, które obowiązują od dnia 4 września 2018 r., zo- stały wprowadzone ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1637) i swoim zakresem objęły m.in. kwestię tajemnicy przedsiębiorstwa.

Ustawa wprowadza nową definicję tajemnicy przedsiębiorstwa z uwagi na to, że dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/943/UE z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz. Urz. L 157/1) zwiększyła wymagania konieczne dla uzyskania skutecznej ochrony informacji cennych z punktu widzenia przedsiębiorców. 

Artykuł 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przed nowelizacją jako tajemnicę przedsiębiorstwa rozumiał: 

  • nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Artykuł 11. ust. 2 ustawy w obowiązującym obecnie brzmieniu nawiązuje do poprzedniego art. 11 ust. 4 i jako tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie: 

  • informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Nowa definicja została rozbudowana m.in. o element należytej staranności. Wprawdzie dyrektywa posługuje się terminologią „rozsądne działania”, jednak nie jest ona używana w języku polskich aktów normatywnych. Określają one raczej sposób postępowania jako działanie z należytą starannością lub starannością wymaganą w stosunkach danego rodzaju (art. 355 § 1 i 2 k.c.2), dlatego ustawodawca zdecydował się pozostać przy pojęciach znanych prawu polskiemu. Ponadto w uzasadnieniu projektu wskazano, że:
 

Ważne

pojęcie „uprawnionego” obejmuje zarówno przedsiębiorcę, do którego należy tajemnica przedsiębiorstwa, jak i inne osoby, które są uprawnione do korzystania z tajemnicy przedsiębiorstwa lub rozporządzania nią (np. licencjobiorca)3.


Warto zwrócić uwagę, że „informacje nieujawnione do wiadomości publicznej” zostały zastąpione rozbudowanym opisem informacji, które: 

  • jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób. 

Nowe brzmienie przepisu wskazuje zatem, że informacje te nie tylko nie powinny być ujawnione ogółowi, ale też zawęża krąg podmiotów, którym mogą być ujawnione, poprzez doprecyzowanie, że informacje takie nie powinny być znane lub powszechnie dostępne osobom, które w danej branży pracują. 

Zaostrzenie reguł

Mimo zmian wprowadzonych ustawą zmieniającą ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji konstrukcja tajemnicy przedsiębiorstwa, jako stały element postępowań w sprawach o zamówienie publiczne, powinna być rozważana także w świetle najnowszych orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, która wyraźnie dąży do zaostrzenia reguł dotyczących skuteczności objęcia informacji nieujawnionych do wiadomości publicznej tajemnicą przedsiębiorstwa. Mimo zmienionej definicji wiele poglądów KIO należy ocenić jako uniwersalne i wciąż aktualne.

Według KIO np. nie stanowi o skutecznym zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa przywoływanie w treści wyjaśnień zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (…) Wykonawca w każdej sprawie powinien wykazać, co i dlaczego stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa tego wykonawcy, nie zaś przedstawiać, co według sądów czy doktryny może zostać uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa (wyrok KIO z dnia 1 września 2017 r., sygn. akt: KIO 1632/17; KIO 1662/17). 

W przytoczonym powyżej wyroku KIO wskazała ponadto, że powszechnie przyjęte praktyki umów wykonawcy z pracownikami dotyczące zabezpieczenia komputerowego czy niszczenie dokumentów w nis...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy