Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

25 czerwca 2018

NR 162 (Kwiecień 2018)

Warunki udziału i kryteria oceny ofert

0 1334

Określenie warunków udziału dotyczących doświadczenia i kwalifikacji zawodowych osób skierowanych do realizacji zamówienia oraz kryteriów oceny ofert odnoszących się do doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia wymaga użycia precyzyjnych określeń, w przeciwnym bowiem przypadku może stanowić źródło wielu problemów związanych ze stosowaniem Prawa zamówień publicznych. 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) umożliwia zamawiającym określenie w jednym postępowaniu warunków udziału m.in. w zakresie doświadczenia i kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia1 oraz kryteriów oceny ofert odnoszących się np. do doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. 
Zamawiający, decydując się na taki zabieg, musi uwzględnić fakt, że ustawodawca zupełnie inaczej reguluje kwestie dotyczące sposobu „dokumentowania” spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu w ww. zakresie i skutki ewentualnych nieprawidłowości na etapie oceny podmiotowej wykonawcy, a inaczej sposób proponowania (oferowania) osób wyznaczonych do realizacji zamówienia2, prezentacji ich doświadczenia i kwalifikacji, a także odmiennie normuje skutki ewentualnych nieprawidłowości stwierdzonych w ofercie. 
Wykazywanie np. doświadczenia i kwalifikacji zawodowych osób skierowanych do realizacji zamówienia dla potwierdzenia spełnienia stosownego warunku udziału w postępowaniu wymaga ze strony wykonawcy złożenia oświadczenia wiedzy3. Natomiast wyznaczenie do realizacji zamówienia osób posiadających wymagane doświadczenie lub kwalifikacje zawodowe dla uzyskania punktów w ramach kryterium oceny ofert wymaga złożenia oświadczenia woli (oferty).
W niniejszym artykule omówione zostaną pokrótce wybrane regulacje prawne, które wymagają rozgraniczenia zastosowanych jednocześnie w jednym postępowaniu kryteriów oceny ofert i warunków udziału w postępowaniu dotyczących np. doświadczenia i kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Inne bowiem zasady odnoszą się do etapu weryfikacji podmiotowej, a inne do etapu oceny ofert. Ponadto odmienna jest również metodologia przygotowania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert. Nie oznacza to, że osoby lub ich kwalifikacje zawodowe czy ich doświadczenie nie mogą stanowić części autonomicznej, ale wzajemnie uzupełniającej się oceny podmiotowej wykonawcy i oceny jego oferty w zakresie kryterium oceny ofert. 

POLECAMY

Dopuszczalność jednoczesnego określania warunków i kryteriów 

W świetle obecnych przepisów ustawy Pzp żadnych wątpliwości nie może budzić fakt, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dopuszczalne jest jednoczesne wskazanie kryteriów oceny i warunków udziału w postępowaniu odnoszących się do np. doświadczenia i kwalifikacji osób, które wykonawca skieruje do realizacji zamówienia. Należy przy tym zastrzec, że zgodne z prawem skorzystanie z tych uprawnień może nastąpić po spełnieniu określonych okoliczności. 

Ważne!

Zgodnie z art. 22d ust. 1 Pzp zamawiający, oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, może postawić minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające jego realizację na odpowiednim poziomie jakości. 

Weryfikacji w zakresie przywołanego powyżej warunku mogą podlegać tylko te osoby, których takie cechy jak np. doświadczenie czy kwalifikacje zawodowe umożliwiają realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości4. Jeżeli osoby lub cechy osób, wskazane w art. 22d ust. 1 Pzp nie gwarantują realizacji zamówienia na określonym przez zamawiającego minimalnym poziomie, nie mogą stanowić potwierdzenia spełnienia warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. 
Podobnie, choć nie identycznie, ustawodawca określił podstawę prawną dla poprawnego wyznaczenia kryterium oceny ofert odnoszącego się do personelu, którym dysponuje wykonawca.

Ważne!

Stosownie do treści art. 91 ust. 2 pkt 5 Pzp kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia. 

Nie każda więc osoba, którą dysponują wykonawcy, nawet wyznaczona do realizacji zamówienia, może być oceniona w ramach kryterium oceny ofert. Zastosowanie przez zamawiającego kryterium dotyczącego personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia dopuszczalne jest wyłącznie w odniesieniu do osób mających znaczący wpływ na jakość świadczenia stanowiącego przedmiot zamówienia5
Przepisy dyrektywy 2014/24/UE również przewidują (w art. 58 ust. 4) kryteria kwalifikacji, zgodnie z którymi w odniesieniu do zdolności technicznej i zawodowej instytucje zamawiające mogą nałożyć wymogi zapewniające posiadanie przez wykonawców niezbędnych zasobów ludzkich (…) oraz doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Natomiast w art. 67 ust. 2 lit. b wśród kryteriów udzielenia zamówienia6 ustawodawca europejski przewidział m.in. organizację, kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji danego zamówienia, w przypadku gdy właściwości wyznaczonego personelu mogą mieć znaczący wpływ na poziom wykonania zamówienia. 

Ograniczenia dotyczące równoczesnego określania warunków i kryteriów 

Określając warunki udziału w postępowaniu dotyczące doświadczenia i kwalifikacji personelu oraz kryteria oceny ofert obejmujące ten sam obszar, należy wziąć pod uwagę szereg ograniczeń. Ograniczenia te dotyczą nie tylko okoliczności określonych w art. 22d ust. 1 Pzp oraz w art. 91 ust. 2 pkt 5 Pzp, ale także przeciwwskazań wynikających z innych przepisów. 
Stosownie do treści art. 58 zd. 2 dyrektywy 2014/24/UE: Instytucje zamawiające mogą nakładać na wykonawców kryteria, o których mowa w ust. 2, 3 i 4, wyłącznie jako wymogi dotyczące udziału. Oznacza to, że przepisy dyrektywy 2014/24/UE nie dopuszczają, aby warunek dotyczący określonej osoby w zakresie np. konkretnego doświadczenia i konkretnych kwalifikacji zawodowych był równocześnie tożsamy (identyczny) z kryterium oceny dotyczącym pers...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy