Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru , Otwarty dostęp

9 marca 2020

NR 182 (Marzec 2020)

Wyjaśnienia treści SWZ w nowym Pzp

0 2547

W przedmiotowym artykule zaprezentowałem zmiany, jakie zajdą wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych w zakresie wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia. Zmiany te zostaną omówione na przykładzie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progu unijnego.

Rolę i cel wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji, jakie wykonawca może skierować do zamawiającego, wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 lipca 2019 r., sygn. akt: IV CSK 363/18, i wyrok ten pozostaje aktualny zarówno na gruncie Pzp, jak i nowego Pzp: 

Nieprawidłowe były (…) wywody Sądu Apelacyjnego w przedmiocie art. 38 ust. 1 zd. 1 Pzp, zgodnie z którym wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ten przepis ma za zadanie stworzenie zamawiającemu możliwości wyjaśnienia wątpliwości, które – zdaniem wykonawcy – zachodzą w wyniku niedostatecznego opisania przedmiotu zamówienia. W danych okolicznościach składanego i przyjmowanego zamówienia publicznego oraz wątpliwości występujących po stronie wykonawcy ten przepis stanowi – w związku z art. 354 § 2 k.c. – nie tylko uprawnienie, ale także obowiązek wykonawcy zwrócenia się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ; zaniechanie tej powinności może być podstawą zarzucenia wykonawcy niedochowania należytej staranności wymaganej od przedsiębiorcy na podstawie art. 355 § 2 k.c.
(wyrok SN z dnia 5 czerwca 2014 r., sygn. akt: IV CSK 626/13, niepubl.). 

Źródło: https://szukio.pl/fragmenty/3213, fraza wyszukiwania: wyjaśnienia treści SIWZ

POLECAMY

Obowiązek informacyjny w treści SWZ w zakresie publikacji wyjaśnień SWZ

Nowe Pzp posługuje się pojęciem SWZ, czyli specyfikacji warunków zamówienia – wchodzi w zakres dokumentów zamówienia, które zgodnie z art. 7 pkt 3 (słowniczek) zostały zdefiniowane jako: dokumenty sporządzone przez zamawiającego lub dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące do określenia lub opisania warunków zamówienia, w tym specyfikacja warunków zamówienia oraz opis potrzeb i wymagań.
 

Nowe Pzp Pzp
Art. 134 ust. 1 pkt 2:
1. SWZ zawiera co najmniej:
2) adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia
Art. 36 ust. 2 pkt 5:
2. W przypadku gdy przepisy ustawy nie stanowią inaczej, specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera również:
5) adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego


Nowe Pzp nie posługuje się już pojęciem strony internetowej zamawiającego, zamawiający jest zatem zobowiązany wskazać adres dowolnej strony internetowej, na której wymagane informacje będą udostępniane, np. adres wykorzystywanej przez zamawiającego platformy do e-zamówień.

Uprawnienie do wyjaśniania treści SWZ

 

Nowe Pzp Pzp
Art. 135 ust. 1:
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ
Art. 38 ust. 1 zd. 1:
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ

 

Ważne

Utrzymano zasadę, zgodnie z którą składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ jest uprawnieniem wykonawcy. 


Terminy, w jakich zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień 
 

Nowe Pzp Pzp
Art. 135 ust. 2:
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert1 w przypadku, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 [skrócenie terminu składania ofert z 35 do 15 dni – przyp. aut.], pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 albo 
7 dni przed upływem terminu składania ofert
Art. 38 ust. 1 zd. 2 pkt 1 i 2:
1. (…) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:
1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert – w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,
(…)
– pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

 

Ważne

W nowym Pzp utrzymano zasadę, iż zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do zamawiającego w określonym terminie. Należy jednak pamiętać, że upływ 14- lub 7-dniowego terminu przed otwarciem ofert nie oznacza, że wykonawca nie może zadawać pytań. Po upływie tego terminu zamawiający nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi, co nie oznacza wcale, że nie może tego zrobić. 


Nowością jest sposób ustalenia terminu, do upływu którego zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień na pytania wykonawców. W nowym Pzp termin ten jest liczony wstecz, w dniach od dnia, w którym wyznaczono termin składania ofert. Dotychczasowa regulacja, zgodnie z którą obliczano połowę wyznaczonego terminu składania ofert, była kłopotliwa, gdyż wykonawcy nie zawsze dokładnie wiedzieli, od jakiego dnia liczyć termin. Termin ten liczony był od przesłania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a publikacja taka mogła nastąpić w maksymalnym terminie do pięciu dni od przesłania. W nowym stanie prawnym problem ten został rozwiązany.

Przekroczenie minimalnych terminów, w których zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień
 

Nowe Pzp Pzp
Art. 135 ust. 3:
3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach, o których mowa w ust. 2, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert
Brak 
 

 

Ważne

Wprowadzono obowiązek przedłużenia terminu składania ofert w przypadku, jeżeli zamawiający nie zdążył udzielić wyjaśnień na co najmniej sześć albo cztery (w przypadku terminu skróconego) dni przed upływem terminu składania ofert. Termin ten winien zostać przedłużony o czas potrzebny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.


Przedłużenie terminu składania ofert a bieg terminu na składanie wniosków o wyjaśnienie SWZ, na które zamawiający jest zobowiązany odpowiedzieć
 

Nowe Pzp Pzp
Art. 135 ust. 4:
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w ust. 2
Art. 38 ust. 1b:
1b. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1

 

Ważne

Zarówno w nowym Pzp jak i w obowiązującym Pzp okoliczność przedłużenia terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie SWZ (SIWZ), na które zamawiający jest zobowiązany udzielić odpowiedzi. Oznacza to, że termin ten zawsze liczony jest w odniesieniu do pierwotnie wyznaczonego terminu składania ofert. 


Rozwiązanie takie zapewnia sprawne prowadzenie postępowania (przed wprowadzeniem powyższej regulacji zdarzały się przypadki zadawania setek pytań w ostatniej chwili przed upływem terminu składania ofert tylko po to, by wymusić jego przesunięcie).

Złożenie wniosku przez wykonawcę po upływie terminu, do którego zamawiający zobowiąza

...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy