Zagadnienia sporne w zamówieniach podprogowych

Temat numeru

Nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dokonana 22 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020), zapewne jeszcze wielokrotnie wywoływać będzie rozbieżne poglądy dotyczące wykładni nowo dodanych lub zmodyfikowanych przepisów Pzp. 

Podstawowe uregulowania

Uregulowaniem, które stosunkowo najwcześniej wywołało rozbieżną wykładnię, stał się art. 180 ust. 2 pkt 6 Pzp. Jest to jeden z istotniejszych przepisów normujących środki ochrony prawnej. Określa bowiem czynności, na które wykonawcom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniach potocznie nazywanych „biuletynowymi” lub „podprogowymi”.

POLECAMY

Jeżeli weźmie się pod uwagę, że w 2015 r. opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych 116 055 ogłoszeń o zamówieniach i konkursach (w 2014 r. – 145 341), a w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w 2015 r. polscy zamawiający opublikowali tylko 21 380 ogłoszeń o zamówieniach i konkursach (w 2014 r. – 22 300)1, to łatwo zrozumieć, że istotne znaczenie dla całego systemu zamówień publicznych ma prawidłowa wykładnia tej regulacji2.

Na mocy art. 1 pkt 159 ustawy zmieniającej Pzp, częściowo zmodyfikowano i rozszerzono katalog czynności, na które wykonawca może wnieść odwołanie w postępowaniach o zamówienia podprogowe. Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 180 ust. 2 Pzp: Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) określenia warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego;

5) opisu przedmiotu zamówienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

Pomijając czynność wyboru trybu postępowania, odwołanie w zamówieniach podprogowych przysługuje na dwie kluczowe czynności poprzedzające złożenie ofert (lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), to jest określenia warunków udziału w postępowaniu oraz opisu przedmiotu zamówienia, i trzy istotne czynności wykonywane przez zamawiającego po terminie składania ofert (lub wniosków), odrzucenie oferty (odwołującego), wykluczenie z postępowania (odwołującego) oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

Choć jest to zapewne znaczne uproszczenie, które nie obejmuje m.in. naruszeń ustawy Pzp związanych z nieprzekazywaniem lub niezamieszczaniem ogłoszeń o zamówieniach, to można przyjąć, że czynności wymienione w art. 180 ust. 2 Pzp obejmują w zasadzie kluczowe czynności w postępowaniu, których wykonanie niezgodnie z przepisami ustawy ma lub może mieć wpływ na wynik postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

Z prac nad nowelizacją

Uchwalona przez Sejm RP w dniu 13 maja 2016 r. i skierowana do Senatu RP ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w art. 1 pkt 156 lit. a zmieniała art. 180 ust. 2 Pzp w następujący sposób:

a) w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i do-daje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

5) określenia warunków udziału w postępowaniu;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zaproponowane przez Senat poprawki spowodowały zmianę w art. 180 ust. 2 Pzp poprzez zastąpienie w pkt 2 dotychczasowej treści zwrotem „określenia warunków udziału w postępowaniu” oraz wskazanie w pkt 5 opisu przedmiotu zamówienia jako tej czynności, na którą w postępowaniach w sprawie zamówień podprogowych będzie przysługiwać prawo do wniesienia odwołania.

Na tym etapie procedury ustawodawczej Senat nie dokonywał już zmian w nowo dodanym art. 180 ust. 2 pkt 6 Pzp, który w dalszej części niniejszego artykułu będzie głównym tematem analizy.

Jak doszło do rozbieżnej wykładni art. 180 ust. 2 pkt 6 Pzp

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu do skanowania mikrofilmów, zamieszczając ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 1 sierpnia 2016 r., czyli po wejściu w życie znowelizowanych przepisów ustawy Pzp. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekraczała kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. W toku postępowania jeden z wykonawców wniósł odwołanie, które wpłynęło do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 sierpnia 2016 r. Podstawą był wybór najkorzystniejszej oferty, o którym odwołujący został zawiadomiony w dniu 23 sierpnia 2016 r. Odwołanie wpłynęło w terminie oraz prawidłowo uiszczono wpis od odwołania.

W odwołaniu wykonawca zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, gdyż treść oferty wybranej jako najkorzystniejsza nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie zaoferowanego monitora i komputera. Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania, unieważnienie czynności zamawiającego polegającej na wyborze najkorzystniejszej oferty, nakazanie powtórzenia czynności badania i oceny ofert, nakazanie odrzucenia oferty wykonawcy wybranego i obciążenie zamawiającego kosztami postępowania odwoławczego. Żaden z pozostałych wykonawców nie przystąpił do postępowania odwoławczego.

Ważne!

Krajowa Izba Odwoławcza, w składzie trzyosobowym, na posiedzeniu niejawnym, działając na podstawie art. 189 ust. 3 Pzp, bez obecności stron, dokonała czynności formalnoprawnych i sprawdzających, w wyniku których stwierdziła, że w tak ustalonym stanie faktycznym przedmiotowe odwołanie podlega odrzuceniu na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 6 Pzp.

Zgodnie z tym przepisem – w brzmieniu obowiązującym po nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r. – Izba odrzuca odwołanie, jeżeli w postępowaniu o w...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy