Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak udzielać zamówień

27 sierpnia 2018

NR 149 (Luty 2017)

Zespół jako nowe narzędzie

0 122

Nowy przepis ustawy Pzp – art. 20a – wszedł w życie w dniu 14 stycznia 2017 r. Artykuł wprowadza nową instytucję – zespołu powołanego do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia, nazywanego w ustawie „zespołem”. 

Powołanie takiego zespołu jest obowiązkowe w przypadku zamówienia na roboty budowlane lub usługi, którego wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro. Zespół powoływany jest dla jednego lub więcej powiązanych ze sobą zamówień. Co najmniej dwóch członków zespołu jest powoływanych do komisji przetargowej.

Zespołu można nie powoływać, jeżeli zamawiający w inny sposób zapewnia udział co najmniej dwóch członków komisji przetargowej w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia.

Zmiana organizacji pracy

Nowa instytucja zespołu nie jest wyłącznie formalnym wymaganiem i w żadnym przypadku nie powinna być w ten sposób traktowana. Cel wprowadzenia tego przepisu odzwierciedla zamysł ustawodawcy, którym jest zwrócenie uwagi zamawiających na konieczność takiego ukształtowania pracy w instytucjach zamawiających, aby zapewnić sprawną realizację umów w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający zbyt często popełniają istotne błędy w organizacji pracy. Konsekwencją są niejednokrotnie problemy z realizacją umów, wynikające m.in. z:

  • nieznajomości założeń leżących u podstaw podjęcia decyzji o zawarciu danej umowy po stronie osób odpowiedzialnych za nadzór nad jej realizacją,
  • odmiennego rozumienia postanowień umowy po stronie osób odpowiedzialnych za nadzór nad jej realizacją oraz osób przygotowujących dokumentację przetargową,
  • nieujęcia w umowie istotnej części obowiązków wykonawcy wpływających na realizację celu umowy,
  • braku spójności umów realizowanych równolegle lub umów zależnych od siebie – czego przykładem może być brak koordynacji zamówień dotyczących dostaw sprzętu informatycznego oraz umów obejmujących oprogramowanie konieczne do działania takiego sprzętu.

Ważne!

Ustawodawca zidentyfikował problemy związane z realizacją umów i przedstawił propozycję zmniejszenia ryzyka ich występowania poprzez obowiązek zaangażowania do prowadzenia w dużych postępowaniach (o wartości zamówienia równej lub wyższej niż 1 mln euro) osób odpowiadających za późniejszy nadzór nad realizacją umowy.

Jest to założenie ze wszech miar słuszne, warto jednak na to zagadnienie spojrzeć z szerszej perspektywy, ujmując je nie tylko od strony zarządzania zamówieniami publicznymi, lecz także jako element szerszej całości – zarządzania organizacją jako taką. Okazuje się bowiem, że znaczna część problemów związanych z realizacją umów ma swoje źródło w niewłaściwym ukształtowaniu organizacji pracy oraz struktury organizacyjnej zamawiającego.

Można wyeliminować część ryzyka w tym zakresie l...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy