Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wygrać przetarg

23 sierpnia 2018

NR 150 (Marzec 2017)

Domniemanie rażąco niskiej ceny

0 152

Skierowanie do wykonawcy wezwania w trybie art. 90 ust. 1 Pzp tworzy domniemanie rażąco niskiej ceny. Obalenie tego domniemania spoczywa na wykonawcy. 

W przypadku, w którym dostarczone przez wykonawcę wyjaśnienia wraz z ewentualnymi dowodami są na tyle ogólne i lakoniczne, iż nie stanowią wiarygodnego wyjaśnienia poziomu zaoferowanej ceny, konieczne jest przyjęcie, że wykonawca w wyznaczonym dla niego terminie nie obalił domniemania rażąco niskiej ceny. W takim przypadku cena oferty pozostaje rażąco niska, co uzasadnia jej odrzucenie – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

W sprawie rozpoznanej przez Krajową Izbę Odwoławczą (wyrok z dnia 30 maja 2016 r., sygn. akt: KIO 791/16), prowadzonej przez miasto w trybie przetargu nieograniczonego, jeden z oferentów złożył odwołanie od czynności wyboru oferty oraz odrzucenia jego oferty. Odwołujący zarzucił zamawiającemu m.in. naruszenie art. 90 ust. 1 i ust. 3 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i ust. 3 Pzp przez zaniechanie zamawiającego przeprowadzenia wobec niego procedury wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, która pozwoliłaby w rzetelny sposób ustalić, czy oferta odwołującego zawiera rażąco niską cenę, tj. przez brak wezwania do wyjaśnień wątpliwości zamawiającego.

W omawianym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odwołujący złożył w dniu 25 stycznia 2016 r. ważną ofertę, tj. zgodną z przepisami Pzp oraz zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Złożono ogółem siedem ofert, których ceny (z uwzględnieniem VAT) kształtowały się na poziomie od 560 880,00 zł (oferta odwołującego) do 1 185 720,00 zł, przy podanej przez zamawiającego kwocie, jaką może przeznaczyć na realizację zamówienia, w wysokości 1 000 243,79 zł brutto. Wartość przedmiotowego zamówienia została oszacowana przez zamawiającego na kwotę 900 000,00 zł. Zgodnie z zapisem SIWZ kryteriami oceny ofert były: cena – 70%, metoda i organizacja nadzoru – 20% i liczba przeglądów w okresie gwarancyjnym – 10%.

Zamawiający w dniu 2 maja 2016 r. poinformował o dokonanym wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu oraz o ofertach odrzuconych i wykluczonych wykonawcach. Zawiadomił zainteresowanych, że odrzucił ofertę złożoną przez odwołującego, wskazując jako podstawę prawną art. 90 ust. 3 w zw. z 89 ust. 1 pkt 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp. W ocenie zamawiającego odwołujący nie wykazał, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Ważne!

Odwołujący podnosił w odwołaniu, że dokonane przez zamawiającego czynności oceny i badania ofert, a w konsekwencji wybór oferty najkorzystniejszej i odrzucenie oferty odwołującego nastąpiły z naruszeniem przepisów Pzp. Zdaniem odwołującego zamawiający nie dokonał oceny złożonych przez wykonawcę wyjaśnień na pytania, czy nie zachodzi przypadek wystąpienia rażąco niskiej ceny.

Nieprecyzyjny opis

Odwołujący wyjaśniał, że w pkt 18 SIWZ „Opis sposobu obliczenia ceny oferty” zamawiający nie postawił żadnych wymagań co do sposobu obliczenia ceny oferty, w tym podziału ceny na poszczególne etapy. Ponadto Tabela elementów rozliczeniowych (dalej: „TER”) ograniczona została przez zamawiającego do dwóch pozycji wyceny: za etap I oraz za etap II, których suma powinna stanowić cenę oferty netto wpisywaną przez wykonawców do formularza ofertowego i w tej całkowitej cenie wykonawcy winni skalkulować również wartość wynagrodzenia za etap III.

Skoro zatem suma wartości za etap I i II według TER miała dać cenę jak w formularzu oferty, to – zdaniem odwołującego – oczywiste jest, że albo w obu tych wartościach, albo w jednej z nich zawarta musiała być cena etapu III. Zamawiający nie wskazał jednak, do którego z etapów wykonawcy powinni doliczyć wynagrodzenie za etap III, zatem każdy wykonawca miał prawo doliczyć ją w miejscu dowolnie przez siebie wybranym.

Jak podkreślił odwołujący, wszelkie niejasności, wątpliwości w interpretacji SIWZ winny być dokonywane na korzyść wykonawcy, ponieważ autor tych zapisów – zamawiający – ma obowiązek, formułując zapisy SIWZ, czynić to w sposób przejrzysty i szczegółowy, dlatego to zamawiający powinien ponosić konsekwencje swoich zaniedbań.

Odwołujący wskazywał, że zamawiający nie określił w SIWZ (jak można to obserwować w innych postępowaniach o udzielenie zamówienia) np. procentowego rozbicia ceny na poszczególne etapy. Jednocześnie w projekcie umowy (§ 2 ust. 1 projektu) zamawiający określił ryczałtowy charakter wynagrodzenia, który charakteryzuje się niezmiennością.

W ocenie odwołującego zamawiający, który nie wskazał w SIWZ wymagań co do kalkulacji ceny, nie może na etapie oceny ofert z faktu rozdziału wynagrodzenia ryczałtowego na etapy wyciągać wni...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy