Umowa cywilnoprawna

Prawo

Regulacje dotyczące zamówień publicznych obejmują zawieranie umów cywilnoprawnych przez określone podmioty publiczne. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp do czynności podejmowanych przez zamawiającego, wykonawców oraz uczestników konkursu w postępowaniu o udzielenie zamówienia i konkursie oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Regulacje wewnętrzne dotyczące udzielania zamówień o wartości poniżej progu stosowania ustawy Pzp będą głównie dotyczyć umów cywilnoprawnych, wydatki z innych tytułów pozostawiając zazwyczaj poza zakresem ich zastosowania. Konsekwencje traktowania umowy w sprawie zamówienia publicznego jakao umowy cywilnoprawnej są wielorakie. Dotyczą one formy umowy, jej odpłatności oraz oznaczenia stron umowy.

POLECAMY

Czym jest umowa

Umowa cywilnoprawna dochodzi do skutku przez zgodne oświadczenie woli dwóch lub więcej stron1. Dla zawarcia umowy konieczne jest działanie dwóch odrębnych od siebie stron. 
Nie można zawrzeć umowy samemu ze sobą. Należy pamiętać o tym, że:

Ważne

Skarb Państwa stanowi jedną osobę prawną, zatem jednostki organizacyjne Skarbu Państwa nie mogą zawrzeć między sobą umowy cywilnoprawnej – zawierane porozumienia będą miały charakter porozumień wewnętrznych. Nie będą one również stanowiły zamówienia publicznego.


Podobnie będzie w wypadku porozumień zawieranych między jednostkami organizacyjnymi tej samej gminy czy tego samego powiatu.
Odrębnymi od Skarbu Państwa czy jednostki samorządu terytorialnego będą np. spółki prawa handlowego (w tym spółki komunalne), przedsiębiorstwa państwowe, zakłady opieki zdrowotnej.

Przykład
Sąd Okręgowy w Łodzi wynajmuje Prokuraturze Rejonowej w Zgierzu swoją nieruchomość w Zgierzu. Zarówno jednostka sądownictwa, jak i jednostka prokuratury reprezentują w ramach swojej działalności Skarb Państwa. Umowa zawarta między nimi nie jest zatem umową cywilnoprawną i wobec braku definicji umowy w ustawie o finansach publicznych, nie powinna być wprowadzana do rejestru.

Umową cywilnoprawną ogólnie nie będą porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego zawierane na podstawie ustaw samorządowych (np. porozumienia międzygminne). 
Podobnie nie będą takimi umowami także porozumienia z organami administracji dotyczące realizacji zadań zleconych przez gminę z zakresu administracji rządowej (art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) lub zadań powiatowych wojewódzkich (art. 8 ust. 2a przywołanej ustawy). 
Zwykle zaś cechy umowy cywilnoprawnej bę...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy