Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

30 sierpnia 2018

NR 148 (Styczeń 2017)

W trybie z wolnej ręki

0 1269

Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r. rozszerzyła katalog przesłanek udzielania zamówień w trybie z wolnej ręki o przesłanki odnoszące się do zawierania umów w ramach współpracy publiczno-publicznej. Przepisy art. 67 ust. 1 pkt 12–15 wchodzą w życie w dniu 1 stycznia 2017 r. 

Przesłanki zawarte w art. 67 ust. 1 pkt 12–14 Pzp dotyczą udzielania tzw. zamówień in-house– instytucji wypracowanej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W ra- mach tzw. zamówień in-house wyróżnia się zamówienia in-house sensu stricto oraz zamówienia in-house sensu largo.

POLECAMY

Podmiot własny lub podmiot trzeci

Pojęcie zamówień in-house sensu stricto dotyczy sytuacji, w których podmiot publiczny powierza realizację zadania swojej jednostce organizacyjnej, tj. podmiotowi nieposiadającemu własnej osobowości prawnej1. Takie jednostki organizacyjne nie są również wyposażone przez przepisy prawa w zdolność prawną, a więc nie mogą stanowić odrębnych podmiotów stosunku cywilnoprawnego (występują w obrocie prawnym w ramach podmiotowości prawnej swojej jednostki macierzystej). W takim przypadku nie mamy zatem do czynienia z zamówieniami publicznymi w rozumieniu przyjętym na gruncie Pzp. Przede wszystkim nie ma umowy zawieranej pomiędzy podmiotami posiadającymi co najmniej zdolność prawną.

Natomiast pojęcie zamówień in-house sensu largo przypisywane jest sytuacjom, w których podmiot publiczny (posiadający status zamawiającego) zawiera umowę z odrębnym podmiotem trzecim, który wprawdzie obdarzony jest osobowością prawną, ale równocześnie jest kontrolowany przez podmiot publiczny2.

Ważne!

Zamówienia in-house sensu stricto nie są w ogóle umowami, nie mogą zatem stanowić zamówień publicznych. W konsekwencji tego rodzaju przypadki powierzania zadań nie podlegają przepisom ustawy Pzp.

Odmienna sytuacja dotyczy zamówień in-house sensu largo, gdyż w takim przypadku, co do zasady, możemy mieć do czynienia z umowami posiadającymi cechy zamówienia publicznego zdefiniowanego w art. 2 pkt 13 Pzp. Z uwagi jednak na to, iż ich udzielanie następuje w okolicznościach zbliżonych do tych, które są charakterystyczne dla przypadków powierzania zadań wewnątrz struktury organizacyjnej podmiotu będącego zamawiającym, zamówienia takie zostały na gruncie orzecznictwa Trybunału uznane za zamówienia podlegające wyłączeniu spod stosowania przepisów prawa unijnego w zakresie zamówień publicznych. Przesłanki pozwalające na stwierdzenie, iż w danym przypadku mamy do czynienia z zamówieniem in-house sensu largo zostały po raz pierwszy sformułowane przez Trybunał w wyroku z dnia 18 listopada 1999 r. wydanym w sprawie C-107/98 (sprawa Teckal).

W orzecznictwie Trybunału wypracowane zostały również przesłanki udzielania zamówień w ramach współpracy pomiędzy co najmniej dwoma zamawiającymi. Na gruncie krajowym instytucja ta została uregulowana w art. 67 ust. 1 pkt 15 Pzp.

Między innymi z uwagi na to, że ww. orzecznictwo Trybunału nie było jednolicie interpretowane przez poszczególne państwa członkowskie UE, ustawodawca unijny zdecydował się w nowej dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. (dyrektywa klasyczna) uregulować przesłanki wyłączenia stosowania procedur udzielania zamówień publicznych w przypadku zamówień in-house sensu largo, jak i zamówień udzielanych w ramach współpracy pomiędzy zamawiającymi (art. 12 dyrektywy klasycznej). Należy jednak dodać, że stanowiska i poglądy przedstawione w orzecznictwie Trybunału prawie w całym zakresie zachowują aktualność w bieżącym stanie prawnym.

Przepisy dyrektywy klasycznej zostały wdrożone do polskiego porządku prawnego mocą omawianej nowelizacji3. Początkowo, tak samo jak w prawie UE, okoliczności dotyczące udzielania zamówień in-house oraz zamówień w ramach współpracy między zamawiającymi miały w ustawie Pzp stanowić przesłanki wyłączające stosowanie procedur udzielania zamówień publicznych określonych w tej ustawie. Ostatecznie jednak okoliczności te zostały uregulowane jako przesłanki udzielania...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy