Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo

11 lutego 2021

NR 189 (Luty 2021)

Duża nowelizacja nowego Pzp

0 259

W dniu 17 grudnia 2020 r. pod pozycją 2275 w Dzienniku Ustaw RP ogłoszony został tekst ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ta wprowadziła 126 zmian do ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492 i 1517). Niektóre z tych zmian miały znaczenie techniczno-prawne, inne merytoryczne, ważne dla każdego uczestnika systemu zamówień publicznych, jak np.:

POLECAMY

Zmiana w zakresie zamówień bagatelnych – rezygnacja z progu 50 000 zł 

 • wprowadzona zmiana polega na rezygnacji z regulacji art. 2 ust. 2 oraz art. 268 n. Pzp z 2019 r. Oznacza wyłączenie z obowiązku stosowania ustawy (w tym wyłączenie z obowiązku publikacji ogłoszenia o zamówienia) zamówień o wartości poniżej 130 000,00 zł. Tym samym – brak jest już regulacji związanej z koniecznością stosowania przepisów ustawy do zamówień przekraczających próg 50 000 zł.

Zmiany w zakresie zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne

 • doprecyzowano przepisy dotyczące dwóch wariantów trybu podstawowego: z możliwością negocjacji oraz z obowiązkowymi negocjacjami;
 • wprowadzono rozróżnienie ofert składanych na ostatnim etapie postępowania – w wariancie z możliwością negocjacji – są to oferty dodatkowe i w wariancie z obowiązkowymi negocjacjami – są to oferty ostateczne;
 • wprowadzono regulację dotyczącą ofert dodatkowych w wariancie z możliwością negocjacji – zakresu tych ofert, granicy możliwych zmian w stosunku do oferty złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu;
 • wprowadzono zasadę, iż oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu;
 • wprowadzono zasadę, iż w wariancie z możliwością negocjacji – oferty dodatkowe mogą składać wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, natomiast w wariancie z obowiązkowymi negocjacjami – oferty ostateczne mogą składać wyłącznie wykonawcy, których oferty pierwotne nie podlegały odrzuceniu, a oni uczestniczyli w negocjacjach;
 • skrócono termin na składanie ofert dodatkowych w wariancie z możliwością negocjacji do 5 dni.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego

 • przeformułowano ograniczenia zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego wyłącznie do 4 lat (zrezygnowano z regulacji „wprost” ograniczającej termin), przy czym zachowano dotychczasowe przesłanki uprawniające zamawiającego do zawarcia umowy na okres dłuższy niż 4 lata;
 • w zakresie waloryzacji – w przypadku kiedy umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przyznano uprawnienie zamawiającemu do określenia początkowego dnia terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia na dzień wcześniejszy niż dzień składania ofert (w przypadku nieskorzystania z tego uprawnienia początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia będzie – jak dotychczas – dzień otwarcia ofert);
 • zmiana regulacji dotyczącej raportu z realizacji zamówienia w przypadku opóźnień w realizacji – określono 30-dniowy i 90-dniowy maksymalny czas opóźnienia w realizacji umowy (terminy są uzależnione od wartości zamówienia), który implikuje obowiązek sporządzenia raportu przez zamawiającego;

Środki ochrony prawnej – proces odwoławczy 

 • wprowadzenie obowiązku sporządzenia przez Prezesa Izby uzasadnienia do postanowienia o zwrocie odwołania;
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących składania dokumentów w postępowaniu odwoławczym i ich odpisów;
 • wprowadzenie do definicji kosztów postępowania – kosztów poniesionych przez uczestnika postępowania wnoszącego sprzeciw (dotychczas brak było takiej regulacji w Pzp z 2019 r.);
 • wprowadzenie przepisów dot. postanowienia dowodowego wydawanego przez skład orzekający – na wzór regulacji z k.p.c.;
 • zmiany w zakresie dowodu z opinii biegłego – główna zmiana to niewskazywanie przez skład orzekający na rozprawie konkretnego biegłego z imienia i nazwiska, a jedynie określenia przedmiotu opi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy