Elektromobilność a zamówienia publiczne

Prawo

Udzielanie zamówień publicznych to istotny proces w funkcjonowaniu każdego zamawiającego. Nie należy go utożsamiać ze schematycznym podejściem do zakupów. Proces ten powinien być analizowany jako główny element strategii rozwoju danej jednostki czy danego regionu.

Dowodem, aby zamówienia postrzegać przez pryzmat możliwości wpływu na kształtowanie przestrzeni danego zamawiającego, są: 

POLECAMY

Ważne
ostatnie zmiany ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 110) [dalej: ustawa eipa], wprowadzone ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2269) [dalej: ustawa zmieniająca eipa].

Zakres ustawy

Z treści zakresu przedmiotowego ustawy eipa trudno wyczytać, aby miała ona wpływ na kształtowanie warunków realizacji przyszłych zamówień. Ustawa w pierwszym artykule wskazuje, że określa:

  1. zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury służącej do wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie [dalej: infrastruktura paliw alternatywnych], w tym wymagania techniczne, jakie ma spełniać ta infrastruktura;
  2. obowiązki podmiotów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych;
  3. obowiązki informacyjne w zakresie paliw alternatywnych;
  4. warunki funkcjonowania stref czystego transportu;
  5. krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz sposób ich realizacji.

Zmiany ustawy Pzp wprowadzone ustawą zmieniającą eipa

Istotne zmiany mające wpływ na realizację procesów udzielania zamówień publicznych należy szukać w treści ustawy eipa, które zostały wprowadzone ustawą zmieniającą eipa.

Ważne
Ustawodawca postanowił, że ustawa eipa będzie miała zastosowanie do zamawiających wskazanych w art. 4–5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) [dalej: ustawa Pzp]. Zatem wszyscy zamawiający publiczni i sektorowi są zobowiązani do realizacji obowiązków wynikających z ustawy eipa1. Zakres zmian ustawy Pzp przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Zmiany ustawy – Prawo zamówień publicznych wprowadzone ustawą zmieniającą eipa
Ustawa Pzp Treść przepisu Podstawa zmian
art. 244 – uchylony  Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, inne niż cena kryteria oceny ofert, które mają zastosowanie w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień, oraz sposób opisania i oceny tych kryteriów, kierując się potrzebą wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej oraz mając na względzie szczególny charakter lub cel zamówienia oraz ułatwienie stosowania tych kryteriów oceny ofert art. 11 ustawy zmieniającej eipa
nowe brzmienie 
art. 364 ust. 1 pkt 1
1) dostawy energii oraz paliw do wytwarzania energii, a także zakup świ...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy