Faktyczne zniesienie czynności zamawiającego

Prawo

Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, cechuje się swoistym formalizmem. Niemniej jest to pewnego rodzaju zasada, od której występują – jak pokazuje orzecznictwo – znaczne wyjątki.

Jednym z takich wyjątków jest występujące w praktyce udzielania zamówień zjawisko faktycznego zniesienia czynności zamawiającego, czyli anulowanie jednej czynności zamawiającego dzięki wykonanej przez niego innej, późniejszej czynności w postępowaniu.

POLECAMY

Formalizm postępowania 

Formalizm postępowania o udzielenie zamówienia oczywiście nie jest celem samym w sobie, ale służy urzeczywistnieniu podstawowych zasad udzielania zamówień. Wśród zasad tych można wskazać przede wszystkim: 

 • zasadę przejrzystości, 
 • zasadę uczciwej konkurencji, 
 • zasadę równego traktowania wykonawców,
 • zasadę efektywności.

Formalizm postępowania wymaga zarówno od zamawiających, jak i od wykonawców postępowania według określonych – zdefiniowanych w Prawie zamówień publicznych lub wynikających z orzecznictwa – reguł. Takimi regułami są np.:

 • zasada pisemności, 
 • zasada języka polskiego,
 • „niepisana” zasada jednokrotności uzupełniania podmiotowych środków dowodowych na wezwanie zamawiającego. 

W założeniu formalizm postępowania umożliwia ustandaryzowanie procesu zakupowego oraz kontrolę prawidłowości jego przebiegu. Standaryzacja procesu odgrywa niebagatelną rolę, ponieważ na podstawie tych samych przepisów ustawy Pzp tysiące zamawiających kupują wiele różnorodnych robót budowlanych, dostaw i usług. Tym samym 

Ważne
formalizm postępowania pełni funkcję swoistej ramy, którą każdy zamawiający wypełnia „obrazem” zawierającym szczegóły danego zamówienia (w postaci opisu przedmiotu zamówienia, projektowanych postanowień umownych i innych dokumentów zamówienia). 

Niestety, niektórzy zamawiający – miejmy nadzieję, że w coraz mniejszej liczbie – zdają się pojmować formalizm postępowania jako cel, a nie narzędzie osiągnięcia celu. Celem tym nie jest bowiem genialne przeprowadzenie przetargu, ale udzielenie zamówienia, z poszanowaniem prawa, zaspokajającego uzasadnione potrzeby zamawiającego w duchu pełnej efektywności zakupu.

Orzecznictwo zawiera wiele wyroków, w których zamawiający, sądząc, że działają zgodnie z prawem, ale zapominając o ww. celu prowadzenia postępowania, np. nieprawidłowo opisywali kryteria równoważności wobec stosowanych znaków towarowych, niezasadnie odrzucali prawid...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy