Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zdaniem arbitrów KIO

24 maja 2018

NR 159 (Styczeń 2018)

Instytucja udostępniania zasobów

504

Nowelizacja z 2016 r. wprowadziła art. 22a Pzp, w ramach którego zawarto nową, kompleksową regulację.

Stosowanie art. 26 ust. 2b Pzp od 2009 r., czyli od momentu jego wprowadzenia, przysparzało wiele problemów. KIO starała się wypracować w orzecznictwie spójne i skuteczne mechanizmy pozwalające na zapobieganie nadużyciom.

POLECAMY

Problematyczne okazały się następujące nadużycia:

  • wykorzystywanie tego przepisu w celu uzyskania wyższej pozycji w rankingu wniosków w postępowaniach dwuetapowych,
  • uzupełnianie dokumentów obejmujących zobowiązania nowych podmiotów udzielane na podstawie art. 26 ust. 2b Pzp w zależności od pozycji w rankingu oceny wniosków w postępowaniach dwuetapowych,
  • zwielokrotnianie doświadczenia na rzecz kolejnych podmiotów przez wzajemne podzlecanie tej samej usługi, dostawy lub roboty budowlanej w celu udostępnienia tego doświadczenia na rzecz jednego podmiotu (tzw. multiplikacja doświadczenia),
  • pozorność lub sztampowy wymiar współpracy pomiędzy podmiotem korzystającym z zasobów a podmiotem je udostępniającym,
  • udostępnianie zasobów przez jeden podmiot na rzecz kilku uczestników tego samego postępowania i wycofywanie zobowiązania po otwarciu ofert wobec wykonawców, których oferty okazały się najkorzystniejsze ekonomicznie.

Kolejny element tej instytucji, która od początku stanowiła źródło problemów interpretacyjnych, była kwestia możliwości udostępnienia przez podmiot trzeci zdolności ekonomicznej, gdyż tego rodzaju możliwość nie wynikała wprost z literalnej treści przepisu, a była sygnalizowana w ramach prounijnej jego wykładni. W orzecznictwie, mając na uwadze ww. problemy w stosowaniu i interpretacji art. 26 ust. 2b Pzp, wskazywano m.in. na konieczność przyjęcia założenia o realności udostępnienia zasobów, jako przeciwwagi do jedynie formalnego wykorzystania tej instytucji w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Kwestia ta została podniesiona w ramach sprawy odwoławczej, sygn. akt: KIO 1014/14, przez skierowanie zapytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości UE w dniu 18 czerwca 2014 r.

Przed zajęciem stanowiska przez TSUE doszło jednak do zmiany przepisu art. 26 ust. 2b Pzp, w tym do uzupełnienia uregulowanej w nim instytucji o kolejne rozwiązania.

Odpowiedź Trybunału zawarta w wyroku z dnia 7 kwietnia 2016 r., sygn. akt: C-324/14, pozwoliła jednak na ujedno...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy