Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo

18 lipca 2022

NR 204 (Lipiec 2022)

Kilka kwestii, o których zapominają zamawiający

0 144

Obowiązek rejestrowy dotyczący umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych w nowym świetle stawia proces udzielania zamówień podprogowych (do 130 tysięcy złotych).

Dotychczas dokumentacja postępowania podprogowego i większość czynności wykonywanych w jego ramach nie były przedmiotem szerszego zainteresowania, ponieważ nie były eksponowane opinii publicznej. Wszczęcie postępowania podprogowego za pomocą publikacji powszechnie dostępnego ogłoszenia nie jest rzadkością, jednak dotyczy mniejszości zakupów. Inaczej mówiąc – o zdecydowanej większości postępowań szeroki rynek wykonawców w ogóle nie słyszał. Jednak sytuacja ulegnie zmianie, gdy zostanie udostępniony rejestr umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych, do którego pełny dostęp będzie miała każda zainteresowana osoba. Wówczas przeoczenia i błędne praktyki zamawiających zostaną wyeksponowane. 
 

POLECAMY

Ważne

Osoba, która zainteresuje się daną umową, będzie miała dostęp – po złożeniu wniosku – do dokumentacji postępowania na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Warto więc zwrócić uwagę, w których aspektach często praktyki zamawiających mijają się z przepisami. 


Zmiana warunków przetargu

Wielu zamawiających modyfikuje warunki przetargu w trakcie całego postępowania zgodnie ze zmieniającymi się okolicznościami (warunki przetargu można bez większego ryzyka utożsamić z typowym dokumentem wszczynającym postępowanie podprogowe, czyli zapytaniem ofertowym). Tymczasem na podstawie art. 701 § 3 k.c. organizator może odwołać lub zmienić ogłoszenie lub warunki przetargu, ale tylko wtedy, gdy zastrzeżono to w ich treści. Zgodnie bowiem z art. 701 § 4 k.c. organizator od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili złożenia oferty, zgodnie z ogłoszeniem aukcji albo przetargu, są obowiązani dostosować się do postanowień ogłoszenia, a także do warunków aukcji albo przetargu. Jeżeli więc zamawiający (organizator) nie poinformuje wykonawców (oferentów) w zapytaniu ofertowym o tym, że po wszczęciu postępowania dopuszcza możliwość jakiejkolwiek zmiany, to tego zapytania ofertowego zmienić nie można (zob. wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 31 grudnia 2018 r., sygn. akt: I C 252/18). 
 

Ważne

Jako zmianę warunków przetargu należy rozumieć nie tylko zmianę zapytania ofertowego (np. w zakresie zmiany opisu przedmiotu zamówienia, warunków czy kryteriów oceny ofert), ale także prowadzenie negocjacji, których pierwotnie nie przewidywano. ​​​​


Klauzule dotyczące powyższych czynności nie muszą być mocno rozbudowane, wystarczający będzie np. zapis: zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert lub zamawiający dopuszcza prowadzenie negocjacji treści ofert z wybranymi wykonawcami. Oczywiście klauzule można rozbudowywać, jednak przeregulowanie zapytania ofertowego może okazać się kontrproduktywne i utrudnić postępowanie.

Cytowany powyżej art. 701 § 3 k.c. używa zwrotu odwołanie ogłoszenia lub przetargu. Odpowiednikiem odwołania przetargu w nomenklaturze zamówieniowej jest unieważnienie. W związku z tym możliwość unieważnienia postępowania podprogowego – jeżeli zamawiający chciałby mieć możliwość skorzystania z takiego rozwiązania – również powinno być przewidziane w zapytaniu ofertowym. Przepisy Kodeksu cywilnego nie przewidują, w przeciwieństwie do ustawy Pzp, przesłanek dotyczących unieważnienia. Jeżeli zamawiający nie przygotuje samodzielnie przesłanek unieważnienia, to nie może unieważnić postępowania. W tym wypadku również klauzula nie musi być obszerna. Skuteczne będzie już zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie.

Poinformowanie o wyniku postępowania podprogowego

Kodeksowe przepisy o przetargu nie zawierają zbyt wielu postanowień, które nie podlegają modyfikacji. Jednym z nich jest regulacja dotycząca zakończenia postępowania przetargowego, w tym również podprogowego. Zgodnie z art. 703§ 2 k.c. organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru. Przepis narzuca – często ignorowany przez zamawiających – obowiązek informacyjny. Rozkładając cytowany przepis na elementy, można wskazać:

  • niezwłoczność poinformowania – czyli nie dłużej niż kilka dni roboczych od rozstrzygnięcia, jednak nie dłużej niż często, choć bez szczególnych podstaw prawnych, przyt...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy