O kłopotliwym warunku w gwarancji wadialnej

Prawo

Czy gwarancja wadialna może w swojej treści zawierać zapis uzależniający skuteczność żądania zapłaty z tytułu gwarancji od przekazania takiego żądania w okresie ważności danej gwarancji?

Wpraktyce udzielania zamówień gwarancje – czy to ubezpieczeniowe, czy to bankowe – są powszechnie wykorzystywanymi formami wniesienia wadium. Niewątpliwym plusem gwarancji wadialnych jest oszczędność. Aspekt ten jest istotny zwłaszcza wtedy, gdy wykonawcy składają oferty w wielu postępowaniach o dużej wartości w tym samym czasie. Perspektywa zamrożenia milionów złotych na co najmniej kilka miesięcy nie jest zachęcająca, w najgorszym wypadku taka sytuacja mogłaby nawet zachwiać płynnością bieżącą niejednego wykonawcy. 

POLECAMY

Niestety, gwarancje wadialne mają również istotną wadę – jest nią duży formalizm. Jakiekolwiek błędy w treści gwarancji, np. wniesienie jej w nieprawidłowej formie, na zbyt krótki okres albo nieobjęcie nią jednej z okoliczności wymienionych w Prawie zamówień publicznych (art. 98 ust. 6 ustawy Pzp), skutkuje koniecznością odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. Niestety, obowiązującą zasadą, wynikającą z orzecznictwa, jest to, że zmiany w gwarancji wadialnej lub wyjaśnianie jej treści na etapie badania ofert są wykluczone. Stąd wykonawca musi zadbać o to, aby wszystko w gwarancji było prawidłowe, ponieważ drugiej szansy z niemal stuprocentową pewnością nie będzie. 

Najbardziej problematyczne są wszelkiego rodzaju warunki w treści gwarancji wadialnych. Jeden z takich warunków jest przedmiotem niniejszego artykułu, a mianowicie: czy gwarancja wadialna może w swojej treści zawierać zapis uzależniający skuteczność żądania zapłaty z tytułu gwarancji od przekazania takiego żądania w okresie ważności danej gwarancji? 

(Bez)warunkowość gwarancji wadialnej

Zamawiający, przygotowując dane postępowanie, określa w dokumentach zamówienia (przeważnie w specyfikacji warunków zamówienia) m.in. wymagania dotyczące wadium, w tym to, jak powinna brzmieć prawidłowa gwarancja wadialna, aby zapewniać ochronę zamawiającego jako beneficjenta takiej gwarancji. W praktyce zazwyczaj pojawia się zapis, że gwarancja wadialna musi być bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie. Co oznacza bezwarunkowość gwarancji?
 

Umownie, warunki w treści gwarancji można podzielić na te o charakterze formalnym i te o charakterze materialnym. Warunki o charakterze formalnym mają przeważnie związek z określeniem przez gwaranta ścieżki obiegu żądania zapłaty z gwarancji. Obejmują one np. wymóg przekazania żądania zapłaty za pośrednictwem banku zamawiającego, który potwierdzi tożsamość osób podpisujących takie żądanie. Takie warunki w treści gwarancji są co do zasady do...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy