Dołącz do nas

Monitor zamówień publicznych

Podstawy zaskarżania wyboru najkorzystniejszej oferty

Ustawa nowelizująca z dnia 22 czerwca 2016 r. rozszerzyła katalog dopuszczalności wnoszenia odwołań w postępowaniach o wartości mniejszej niż tzw. progi europejskie. Zmieniono art. 180 ust. 2 Pzp, w którym w pkt 6 wskazano, że odwołanie przysługuje od czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zrodziło to konieczność ustalenia znaczenia pojęcia wyboru najkorzystniejszej oferty, ponieważ zgodnie z art. 189 ust. 2 pkt 6 Pzp Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 Pzp.

Zaniechanie odrzucenia oferty

Kluczowa stała się odpowiedź na pytanie, czy w związku z możliwością kwestionowania wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszczalne jest również kwestionowanie zaniechania odrzucenia oferty lub wykluczenia z postępowania innego wykonawcy konkurującego o dane zamówienie publiczne.

KIO w 2016 r. udzieliła na to pytanie odpowiedzi przeczącej, uznając, że wybór oferty najkorzystniejszej należy rozumieć jako czynności zamawiającego polegające na zastosowaniu do oferty określonych w SIWZ kryteriów i ustalenie wyniku tej oceny w...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 92% treści