Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak udzielać zamówień

25 czerwca 2018

NR 164 (Czerwiec 2018)

Procedura zasadnicza w przetargu nieograniczonym

0 984

Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych z 2016 r. wprowadziła tzw. procedurę odwróconą do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

Na mocy art. 24aa ust. 1 Pzp: Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

POLECAMY

W procedurach otwartych instytucje zamawiające mogą podjąć decyzję o rozpatrzeniu ofert przed sprawdzeniem, że nie ma podstaw wykluczenia, i przed weryfikacją spełnienia kryteriów kwalifikacji, zgodnie z przepisami art. 57–64 dyrektywy 2014/24/UE.

Przepis art. 24aa ust. 1 Pzp przewiduje podjęcie decyzji przez zamawiającego, czy zastosować powyższą procedurę, czy nie. Procedura odwrócona jest fakultatywna, ustawa Pzp używa w stosunku do niej wyrazu „może”. Nie ma więc obowiązku jej stosowania, a zamawiający musi wyraźnie zaznaczyć w dokumentach przetargowych, że chce z niej skorzystać.

Jeśli zamawiający zdecyduje się na procedurę odwróconą, najpierw będzie badać oferty pod kątem ich ważności (braku przesłanek odrzucenia) oraz oceniać je w postawionych kryteriach oceny ofert. Następnie, tylko w stosunku do oferty ocenionej jako najkorzystniejsza, zamawiający sprawdzi, czy wykonawca, który tę ofertę złożył, spełnia warunki postawione przez zamawiającego i nie podlega wykluczeniu.

Procedura inna niż odwrócona

Jak zamawiający ma przygotować i przeprowadzić przetarg nieograniczony, jeśli nie zechce skorzystać z procedury odwróconej? Jak ta inna procedura się nazywa i jakie przepisy ustawy Pzp do niej należy stosować?

Niestety, procedura inna niż odwrócona nie została opisana w ustawie – Prawo zamówień publicznych, dlatego każdy zamawiający już na wstępie napotka istotne trudności interpretacyjne. Problemy zaczynają się od samego nazwania procedury. Funkcjonują w języku prawnym określenia takie jak: „procedura standardowa”, „procedura zwykła”, „procedura zasadnicza”1.

Ważne!

Najprawdopodobniej prowadzenie procedury zasadniczej będzie się odbywać jako swoiste przeciwieństwo do procedury określonej w art. 24aa Pzp, tzn. najpierw badanie, czy wykonawca nie podlega wykluczeniu, a następnie ocena ofert.

Artykuł 56 ust. 2 zdanie pierwsze dyrektywy klasycznej2 stwierdza: W procedurach otwartych instytucje zamawiające mogą podjąć decyzję o rozpatrzeniu ofert przed sprawdzeniem, że nie ma podstaw wykluczenia, i przed weryfikacją spełnienia kryteriów kwalifikacji, zgodnie z przepisami art. 57–64 dyrektywy 2014/24/UE.

Ważne!

Bazując na tym przepisie, można wyciągnąć wniosek, że procedura zasadnicza będzie polegać na uprzednim zweryfikowaniu, czy wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty, spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu.

Wspomniane w art. 56 ust. 2 dyrektywy klasycznej przepisy art. 57–64 tejże dyrektywy informują szczegółowo, jakich dokumentów i oświadczeń może żądać zamawiający w celu zweryfikowania spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu. Należą do nich m.in. jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) oraz tzw. środki dowodowe na potrzeby kryteriów kwalifikacji, czyli dokumenty potwierdzające znajdowanie się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz technicznej. Do tych dokumentów należą m.in. sprawozdania finansowe, informacje banku, wykazy robót budowlanych, usług lub dostaw, wykazy narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy, wykazy osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia.

Ważne!

Szczegółowe wytyczne dotyczące możliwych do żądania oświadczeń i dokumentów są przedstawione w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający nie jest uprawniony na gruncie przepisów ustawy Pzp do wymagania, aby wszyscy wykonawcy wylegitymowali się stosownymi oświadczeniami lub dokumentami (środkami dowodowymi) na etapie składania ofert (wniosków).

Z powyższej analizy wynika, że wszczynając postępowanie w procedurze zasadniczej, zamawiający mógłby żądać złożenia wraz z ofertą nie tylko JEDZ, ale również wszystkich innych dokumentów niezbędnych do oceny, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, czyli według procedury stosowanej przed nowelizacją z 2016 r. Po zweryfikowaniu wszystkich oświadczeń i dokumentów zamawiający przystępowałby do oceny ofert i wybierał najkorzystniejszą. Tu pojawia się jednak problem, ze względu na nieopisanie w ustawie Pzp żadnej innej procedury poza odwróconą. Zamawiający napotyka trudności, na jakiej podstawie prawnej przeprowadzić przetarg.

Nie ma w art. 24aa Pzp żadnej sugestii, które artykuły stosować przy procedurze zasadniczej. Co więcej, w art. 26 ust. 1 Pzp stwierdza się, że zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, czyli potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia.

Czy jednak pojęcie oferty najwyżej ocenionej (art. 26 ust. 1 Pzp) jest tożsame z pojęciem oferty ocenionej jako najkorzystniejsza (art. 24aa Pzp)? Wydaje się, że tak. Z jednej strony  oznaczałoby to zatem, że art. 26 ust. 1 Pzp stosuje się tylko przy procedurze odwróconej, a w postępowaniu zasadniczym dokumentów żąda się już wraz z ofertą. Wówczas nie będzie potrzeby dodatkowego wzywania tylko wykonawcy, który złożył ofertę najwyżej ocenioną, bowiem i tak każdy musi złożyć dokumenty wcześniej. Z drugiej jednak strony art. 26 ust. 1 Pzp stwierdza, że wzywa się do złożenia dokumentów wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Sugeruje to, że zamawiający, nawet w procedurze zasadniczej, nie może żądać wszystkich dokumentów wraz z ofertą, a dopiero po ocenie ofert.

Ważne!

Co prawda, art. 26 ust. 2f Pzp zezwala na to, żeby – jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia – zamawiający na każdym etapie postępowania wezwał wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń bądź dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, tym niemniej coraz liczniej pojawiają się w doktrynie Prawa zamówień publicznych głosy, że nie dotyczy to możliwości żądania tych dokumentów wraz z ofertą.

W art. 56 ust. 2 dyrektywy klasycznej przepisy art. 57–64 tejże dyrektywy informują szczegółowo, jakich dokumentów i oświadczeń może żądać zamawiający w celu zweryfikowania spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu.

Stanowisko UZP

W opublikowanej w marcu 2018 r. opinii4 Urząd Zamówień Publicznych stwierdził: (…) Artykuł 25a ust. 1 i 2 Pzp (dotyczący obowiązku składania oświadczeń wstępnych) nie upoważnia zamawiającego do żądania przedłożenia przez wykonawców wraz z ofertą (lub wnioskiem) oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia na podobnej zasadzie, jak miało to miejsce przed wejściem w życie ustawy nowelizacyjnej. Zamawiający nie jest uprawniony na gruncie przepisów ustawy Pzp do wymagania, aby wszyscy wykonawcy wylegitymowali się stosownymi oświadczeniami lub dokumentami (środkami dowodowymi) na etapie składania ofert (wniosków). Wymóg legitymowania się przez wszystkich wykonawców wymaganymi środkami dowodowymi na etapie składania ofert (wniosków) jest niedopuszczalny i jako taki stanowi naruszenie zasad prowadzenia postępowania.

(…) Jak zostało przywołane wcześniej, art. 26 ust. 2f Pzp jest przepisem szczególnym, modyfikującym normę z art. 26 ust. 1 (2) Pzp. Powoływanie się przez zamawiającego na ten przepis w sytuacjach innych, niż jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, celem pozyskania środków dowodowych od wszystkich wykonawców – jest działaniem niezgodnym z tym przepisem.

Ważne!

Powyższa opinia jasno pokazuje, że zdaniem UZP niedopuszczalne jest żą...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy